jump to navigation

SURİYE TURKMENLERI ESAD’A ‘EVET’ DEDİ يوليو 6, 2007

Posted by suriyeturkmenleri in Uncategorized.
add a comment

SURİYE TURKMENLERI  ESAD’A ‘EVET’ DEDİ

Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ikinci dönem görevde kalıp kalmamasına karar vermek için pazar günü düzenlenen referandumda seçmenlerin yüzde 97’den fazlasının ”evet” oyu kullandı.

İçişleri Bakanı Besim Abdülmecid, Esad’ın 7 yıl süreyle tekrar devlet başkanı olmasını isteyenlerin oranının yüzde 97.62 olduğunu duyurdu.
 
Abdülmecit, referanduma katılım oranının yüzde 95.86 olduğunu ve yaklaşık 11.19 milyon seçmenin oy kullandığını belirtti.
 
Referandumda 19 bin 653 kişi “hayır” oyu verirken, 253 bin oy ise geçersiz sayıldı.
 
Suriye’de babası Hafız Esad’ın 2000 yılının haziran ayındaki ölümünden sonra devlet başkanı seçilen Beşar Esad’ın devlet başkanlığı için 27 Mayıs’ta ikinci kez referandum düzenlendi
http://halapturkmen.blogcu.com/3313462/

Advertisements

YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ يوليو 6, 2007

Posted by suriyeturkmenleri in Uncategorized.
add a comment

       OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ     Bu dönemde Bizans’tan alınan -dünyanın önemli kara ve deniz ticaret yollarının kesiştiği ­İstanbul başkent yapıldı. Yükselme Dönemi’nde doğuda, batıda ve denizlerde birçok devlet ortadan kaldırılarak hızlı bir genişleme sağlandı. Karadeniz ve Akdeniz Osmanlı gölü haline getirildi. Hazine en zengin dönemini yaşadı. 16. yüzyıl ”Türk Yüzyılı” olarak adlandırıldı. Halifelik Osmanlı padişahlarına geçti. Doğuda Safevi Şahlığı, batıda Avusturya, Osmanlı üstünlüğünü kabul etmelerine rağmen yıpratma stratejisi ile mücadeleye devam ettiler.     Fransa’ya tanınan kapitülasyonlarla Coğrafya Keşifleri sonunda sönmeye yüz tutan Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak, Osmanlı tüccarlarının da bu ticaretten pay almalarını sağlamak amaçlandı. Böylece Fransa’nın Avrupa Hıristiyan birliğinden uzaklaşması da gerçekleşti, Hint Seferleri, Karadeniz ile Hazar Denizi’ni bir kanalla birleştirmek girişimi ve Süveyş Kanalı’nı açmak tasarısı Coğrafya Keşifleri’nin olumsuz sonuçlarını gidermeyi amaçlamıştır. Üç kıtada geniş topraklara yayılan Osmanlı Devleti 16. yüzyılda en parlak dönemini yaşamış ve gücünün doğal sınırlarına ulaşmıştır,   *Osm İmp yükselme dönemi İstanbul’un fethi ile başlar Sokollu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar devam eder. Sokollu döneminde Osmanlı bütçesi son kez denkleştirilmiştir. Ölümünden sonra her alanda bozulma görülmüştür.  Bu dönemde karalarda ve denizlerde Osmanlı üstünlüğü devam ediyordu. Bu dönemin padişahları:II. Mehmet 1451-1481                                         II. Bayezid 1481-1512        I.Selim 1512-1520                                         I.Süleyman 1520-1566                                         II. Selim 1566-1574                                         III. Murat 1574-1595                                         III. Mehmet 1595-1603  

   II.MEHMET DÖNEMİ 1451-1481İstanbul’un Fethi: (1453)   Nedenleri : .Bizans’ın İstanbul’u elinde bulundurmasının Osmanlı Devleti’nin coğrafi bütünlük kurmasını engellemesi. .İstanbul’un, ipek Yolu’nun önemli bir ticaret merkezi olması, .Bizans’ın, Osmanlıya karşı Avrupa devletleri veya Karamanoğulları ile işbirliği yapması. Ankara Savaşı’ndan sonra Bizans’ın Osmanlı taht kavgalarına karışması .Hz. Muhammed’in Müslüman hükümdarlara İstanbul’un fethini hedef göstermesi. İstanbul’un Fethini Gerekli Kılan Sebepler: *Bizans’ın Osmanlı toprakları arasında kalmıştır. Bu durum Osmanlının güvenliğini tehdit ediyordu. * Bizans’ın Osmanlı  şehzadeleri arasındaki kavgalara karışmaları * Bizans’ın  Anadolu’daki siyasi güçleri Osmanlı aleyhine kışkırtması *Osmanlının Rumeli’de  fetih yaparken arkasını güvenceye almak istemesi *İstanbul’un ticari ve kültürel yönünden faydalanılmak istenmesi *Osmanlının İpek yolunu denetim altına almak istemesi *Bizans’ın haçlı çağrısını sona erdirmek istemesi *Dinsel neden   II. Mehmet’in Fetih Hazırlıkları:  *Büyük toplar döktürüldü. (Avrupa öğrendi. Derebeylik rejiminin yıkılmasında etken oldu. Avrupa’da merkezi krallıklar kuruldu.) *Rumeli Hisarı yaptırıldı. (Tuna üzerinden Karadeniz yolu ile gelecek yardımları kontrol için yapılmıştır.) *Çanakkale Boğazı’na bir donanma gönderildi. *Karadan gemilerin yürütülmesi için tedbirler alındı. *Karamanoğulları yenilgiye uğratılarak Bizans’a Anadolu’dan yardım gelmesi engellendi. *Balkanlara akıncılar gönderildi.   Karadeniz’den gelecek yardımı önlemek ve Boğazı denetlemek için Rumeli Hisarı yaptırıldı. .İstanbul surlarını yıkmak amacıyla Edirne’de ça­ğın en güçlü toplarını döktürdü. .İstanbul’u denizden de kuşatmak Marmara ve Bo­ğazları denetim altında bulundurmak için Gelibolu tersanelerinde 400 parçalık bir donanma hazırlandı.    Karamanoğulları yenilgiye uğratılarak Anadolu’dan Bizans’a yardım gelmesi önlendi. .Balkan Devletleriyle anlaşmalar yapılarak Avrupa yakasından Bizans’a yardım gelmesi siyasal yolla önlendi.   Bizans’ın savunma hazırlıkları: *Şehir surları onarıldı. *Haliç’e zincirler çekildi. *Batıdan yardım istedi. (İstanbul’u daha önce Hunlar-Avarlar-Emeviler-Çaka Bey  kuşatmıştır.)   Bu sırada siyasal, dinsel kavgalar içinde bulunan Bizans da kendisini savunmak için bazı önlemler aldı. imparator XI. Konstantin surları onarıp, Avrupa’dan yar­dım istedi, İstanbul ve Karadeniz’de ekonomik çıkarı olan Venedik ve Cenevizliler Bizans’a yardım ettiler.   Kuşatma sırasındaki en önemli olay II.  Mehmet’in Osmanlı donanmasını karadan Haliç’e indirmesidir. Bu durum Bizanslıların moralini bozdu. 29 Mayıs 1453’te Türk ordusu İstanbul’u fethetti.   Fethin Sonuçları: *Osmanlı devletinin güvenliği sağlandı. *Osmanlı devletinin yükselme dönemi başladı. Devlet imparatorluk haline geldi. *İstanbul başkent oldu. *İstanbul’un fethi ile Orta Çağ boyunca süren Bizans İmparatorluğu sona erdi. *Fener Rum Patrikhanesi tekrar açıldı. Ermeni cemaat Ermeni Patrikliğini, Yahudi cemaat de Yahudi Hahambaşılığını kurdu. (Böylece gayri Müslim cemaatin birlikte hareket etmesi engellenmiş oldu. Ortodoks kilisesinin hareketlerini kontrol altına aldı. Balkanlara karşı yapılacak fetihlerde Ortodoks Rumların desteğini aldı. Atatürk’te Türk Ermeni Patrikliğini kurdurmuştur.) *Fetih Venedik ve Cenevizlerin çıkarlarına zarar verdi. *Ticari yollar Osmanlının eline geçtiği için Coğrafi keşiflere Avrupa devletleri yöneldi. *Avrupa’da Rönesans’ın doğmasına neden oldu. *Ortaçağ sona erdi. Yeniçağ başladı.   II. Mehmet’e FATİH sanı verildi. .İstanbul başkent yapıldı. .Yükselme Dönemi başladı. .Devlet imparatorluk haline geldi. .Dünya tarihindeki önemi nedeniyle Ortaçağ sona erdi. Yeniçağ başladı. .Fetihte kullanılan top teknolojisi, feodalitenin yıkıl­ masında etkili oldu, Osmanlı Devleti’nin coğrafi bütünlüğü ve güvenliği sağlandı. Türklerin Rumeli’deki varlığı Avrupa tarafından kabullenildi, .Avrupa’da Rönesans ve Coğrafya keşiflerinin olu­şumunu hızlandırdı. .Roma imparatorluğu sona erdi. .Katolik -Ortodoks birleşmesini engellemek için Ortodoks patrikhanesinin yaşamasına izin verildi.   Fatih Döneminde Batıdaki Gelişmeler: 1-Sırbistan (1453-1459) seferleri ile Belgrat hariç alındı. (Belgrat Macarların elinde kaldı) 2-Mora Osmanlı topraklarına katıldı. (1461) 3-Eflak, Boğdan Voyvodalıkları, Bosna Hersek toprakları Osm. katıldı. (1462-1476) 4-Arnavutluk alındı. (1479) * Balkanlara Türkler yerleştirildi. Batıda Osmanlı Venedik İlişkileri: Kırım 1475’de Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlının Karadeniz, Kırım, Ege’deki fetihleri Venedik ile ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. 1463’de başlayan savaşlar 1479’a kadar sürdü. (Fatih’in Otranto seferi Venedik’i Adriyatiğe hapsetmek içindir.) Venedik ile savaşın sonunda 1479’da antlaşma yapıldı. Venedik Osmanlı devletine vergi ödeyecek. Venedik İstanbul’da elçi bulundurma hakkını aldı. (İlk defa bu hakkı alan devlettir.)  Venedik tacirleri %5 gümrük vergisi ödeyerek Osmanlı karasularında ticaret yapma hakkı kazandı. (Osm Dev. ilk ayrıcalığı verdi.) Osmanlı devletinde suç işleyen Venedikli tacirler Osmanlı mahkemelerinde yargılanacak ancak mahkemede haklarını Venedik elçisi savunabilecektir. (Osmanlının iç işlerine karışmasına zemin hazırladı.) Venedik bayrağı taşıyan gemilere saldırılmayacaktı.   Belgrat dışında Sırbistan alındı (1459}. Sırplara yar­dım eden Macarlar tarafından savunulan Belgrat’ı kuşa­tan Osmanlılar başarılı olamadılar. Belgrat Macarların elinde kaldı, Mora yarımadası alındı ancak kıyı limanları Venediklilerin elinde kaldı,   Eflak Beyliği alındı (1462}. Boğdan Beyliği de Os­manlı Devletine ”Bağlı Beylik” haline getirildi. Sırbistan’ın kuzeyinde bulunan Bosna ve Hersek alındı. Tümü Müslümanlığı kabul eden Bosnalılara Boşnak denir. Arnavutluk kralı İskender Bey, Venediklilerle işbirliği yapmasına rağmen yenilerek Arnavutluk alındı.   Fatih’e kadar Balkanlarda Bulgaristan ve Makedonya alınmıştı. Fatih ise kalan Balkan topraklarını almıştır.   Fatih Döneminde Anadolu’daki fetihler: Amacı Anadolu’da siyasal anlamda Türkleşmeyi tamamlamak. 1-İstanbul 2-Amasra 3-Trabzon Rum devleti (İran’ın dışarıya açılan kapısı) İran’ın dünyaya açılmasını sağlayan iki kapısından biri olan Trabzon Limanı alındı. Zigana geçidi Trabzon’u İran’a bağlayan ipek Yolu’nun önemli bağlantılarından biriydi   Amacı Anadolu’da Türk siyasal birliğini kurmak. 1-Kastamonu, Candaroğulları Beyliği alındı. 2-Sinop İsfendiyaroğulları Beyliği alındı. 3-Karamanoğulları Osmanlı devletine bağlandı. 4-Akkoyunlu Devleti ile Otlukbeli Savaşı yapıldı. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın  İpek Yolu’nun Karadeniz ve Akdeniz’e ulaşan uçlarını kontrol altına almak istemsi bunun için Karaman ve Trabzon Rum devleti ittifaka girmesi savaşın nedenidir. Osmanlı kazandı. Doğu sınırları güvence altına alındı.  Akkoyunlu yıkılma sürecine girdi. (Yıkan Safeviler) * Anadolu Türk siyasal birliği kuruldu. 5-Memluk ile ilk ilişkiler başladı. Venedik ve  Cenevizlilerden Amasra alındı (1459}. Candaroğulları Beyliğine son verilerek Sinop alındı. Ekonomik önemi nedeniyle Akkoyunlu Devleti, Osmanlılara karşı Trabzon Rum İmparatorluğu’yla işbirliği yapmıştır. Fatih karadan ve denizden kuşatılan Trab­zon’u alarak Trabzon Rum imparatorluğuna son verdi (1461 }. Böylece Karadeniz’in güney kıyıları Osmanlı egemenliğine girdi. Bu da ipek Yolu denetiminin artma­sını sağladı.   Karamanoğulları Beyliği Osmanlıların Anadolu’da güçlenmesine karşı sürekli direniş göstermiştir. Bizans, Venedik, Macarlar gibi Osmanlıların düşmanı devletlerle işbirliği içinde olmuştur. Karaman Beyleri Osmanlılara karşı Akkoyunlu Devleti ve Venedik ile işbirliğine girince Fatih Karaman seferine çıktı. Konya ve Karaman alındı (1466}.   ipek Yolu’nun Karadeniz ve Ege kıyılarına ulaşan uçlarını denetlemek isteyen Akkoyunlu Devleti, Osmanlı ilerleyişine karşı Trabzon Rum imparatorluğu ve Karaman oğullarıyla işbirliği yaptı. Fatih, Otlukbeli Savaşı’nda (1473} Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ı yenilgiye uğrattı. Doğu Anadolu’nun önemli bir bölümü Osmanlı egemenliğine girdi.   Fatih Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler: 1-Ege adaları Rodos hariç alındı.2-Kırım alındı.(Venedik ve Ceneviz zarar gördü.  Karadeniz Türk gölü oldu. İpek yolu ticareti Osm kontrolüne geçti. Asya Türkleriyle daha kolay ilişki kurulması sağlandı. Rusya’nın güneye inmesi durduruldu. Eflak, Boğdan yönündeki fetihler kolaylaştı.) Fatih’e gelinceye kadar Osmanlı Devleti önemli bir deniz gücüne sahip değildi. İstanbul kuşatması sırasında donanmayı güçlendiren Fatih, denizlerde üstünlüğe önem vermiştir. Gökçeada (İmroz}, Taşoz, Bozcaada, Limni ve Midilli gibi Ege adaları Venedik’ten alındı,   Bu sırada büyük bir deniz imparatorluğu kurmuş olan Venedikliler Akdeniz, Ege ve Marmara’daki adalar ve kıyılarda üstünlük kurmuşlardı. Osmanlı deniz gücü­nün denizlerde Venedik ve Cenevizlilerin çıkarlarına engel olması ekonomik çıkar çatışmasının savaşa yol açmasına neden olmuştur. 1463’te başlayan Osmanlı Venedik savaşları çok uzun sürdü, 1479’da Venedik’le anlaşma yapıldı. Buna göre: Moğolların devamı olan Altınordu Hanlığının bir parçası olan Kırım, Güney Rusya ve Asya’dan gelen tüccarların önemli bir pazarıydı, Bu pazarın Avrupa kolu Venedik ve Cenevizliler idi. Fatih ekonomik açıdan bü­yük değer taşıyan Kırım’ı almak için Osmanlı Donanma­sını gönderdi. Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti’ne “Bağlı” hale getirildi (1475). Kırım’ın alınmasıyla Karadeniz Osmanlı gölü haline getirildi. Karadeniz ticaret yolları denetim altına alındı. Fatih tarafından İtalya seferine gönderilen Gedik Ahmet Paşa, İtalya’nın güneyinde Otranto Kalesini ele geçirdi (1480), Fatih’in amacı burayı üs yaparak tüm İtalya’ya egemen olmak, Batı Roma İmparatorluğu’nun başkenti Roma’ya da sahip olmaktı. Ancak bu sırada Fatih’in ölmesi bu tasarının gerçekleşmesini engelledi. Rodos adası kuşatıldıysa da alınamadı (1480).   Fatih Döneminde Diğer Gelişmeler: *Örfi  hukuka dayanan kanunname hazırlandı. (Egemenliği Osmanlı ailesinin nasıl kullanacağını belirlemiştir. Kızlara egemenlik hakkı verilmedi. Kardeş katli uygulamasını getirdi. Merkezi otoriteyi güçlendirdi.) *Divan örgütü geliştirildi.(Kazasker ve Defterdar sayısı ikiye çıkarıldı. Divana sadrazamın başkanlık yapması usulü getirildi. Vezir sayısı 6ya çıktı. *Şehzadelerin sancağa çıkması resmileştirildi. *Enderun genişletildi. Sahn-ı Seman medresesini kurdu. *İlk altın parayı bastırdı. **Ticaret yollarını denetlemek için:İstanbul, Trabzon, Kırım, Ege ve Yunan adaları **Anadolu’nun siyasal birliğini sağlamak için:Amasra, Sinop, Trabzon, Karaman, Otlukbeli **Doğu ve Batı Roma İmp. miras olara:İstanbul, Trabzon, Mora, Otranto   Fatih dönemindeki fetihlere ve seferlere bakılınca, belirgin amaçlar görülür: Ticaret yollarının denetimini sağlamak (İstanbul, Sinop, Amasra, Trabzon, Kırım, Ege adaları) .Anadolu’nun siyasal birliğini sağlamak (Amasra, Sinop, Trabzon, Karaman, Otlukbeli seferleri) Doğu Roma ve Batı Roma imparatorluklarının mirasına sahip olarak büyük bir Akdeniz imparatorluğu kurmak (İstanbul, Trabzon, Mora Rum despotlukları, Otranto)  Fatih aydın bir padişahtır. Sanatçılara ve bilginlere büyük değer vermiştir. İtalyan ressam Centile Bellini’ye kendi portresini çizdirmiş, İstanbul’la ilgili tablolar yap­tırmıştır. Bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin temeli sayılan ilk yüksek okul olarak “Sahn-ı Seman” medresesini açtır­mış, ilk altın parayı bastırmıştır. Devletin düzenli işlemesi için Osmanlı Devleti’nin anayasası niteliğinde olan “Ka­nunname(Fatih Kanunnamesi)”yi çıkarmıştır.  

   

   II. BAYEZİD DÖNEMİ 1481-1512 II. Bayezit savaştan hoşlanmayan, okumaya ve iba­dete düşkün bir padişahtır. Kendisine “Sofu Bayezit” de denilir, Devlet işlerine ilgisizliği nedeniyle bu dönemde Osmanlı Devleti’nin genişlemesi durmuştur denilebilir. II. Bayezit zamanı “Yükselme dönemi içinde durgunluk dönemi”olarak adlandırılmıştır, Sönük geçen bir dönemdir. Cem Sultan olayı bir iç sorun olarak başlamış dış sorun olarak devam etmiştir. Bu olay nedeniyle içeride Devşirmeler, Türkmenler ile iktidar mücadelesine girişmişler bu mücadeleyi  devşirmeler kazanmıştır. Türkmenler yönetimdeki etkinliklerini kaybetmeye başlamıştır. *İspanya’da zulme uğrayan Müslüman ve Yahudileri Osmanlı topraklarına getirmiştir. Askerin desteğiyle tahta çıkan Bayezid’e karşı kardeşi Cem de Bursa’ya gelerek adına hutbe okuttu, para bas­tırdı. Devletin paylaşılması Anadolu’nun kendisine veril­mesi önerisi Bayezit tarafından kabul edilmedi. Bayezid’e bağlı kuvvetlere yenilen Cem, Mısır’a kaçtı.   Karaman oğullarının çağrısından cesaretlenerek yeniden Anadolu’ya geldiyse de yine yenilerek Rodos Şövalyeleri’ne Sığındı. Cem şövalyelerin yardımıyla Ru­meli’ye geçerek saltanat mücadelesine devam etmek istiyordu. Bayezit şövalyelere para vererek Cem’in Av­rupa’ya götürülmesini sağladı. Böylece Rodos şövalyeleri taht kavgasından yararlanmışlardır.   Cem yıllarca Avrupa’da şatodan şatoya gezdirildi. Kralların ve Papa’nın kendisinden İslam dünyası ve Osmanlı Devleti aleyhine yararlanmak isteklerine karşı geldi. II. Bayezit Cem’in yaşamasından kaygı duyduğun­dan Papa’ya para vererek Cem’in zehirlenerek öldürül­mesini sağladı.   II. Bayezid döneminde  balkanlarda Siyasal Olaylar: Hersek (1483) Kili ve Akkerman (1484) alındı.  Osmanlı Memluk Savaşları (1485-1491):İlk Osmanlı Memluk savaşları bu dönemde başladı. Savaşın nedenleri: Hicaz su yolu / Memlukların Dulkadiroğulları ve Ramazanoğullarını Osmanlıya karşı koruması / Memlukların Cem sultanı korumaları /Karamanoğullarını Osmanlıya karşı kışkırtması Yapılan savaşta önemli sonuç alınamadı. Fatih döneminde Hicaz su yolları yüzünden bozulan Memluklarla ilişkiler, daha da gerginleşerek savaşa dö­nüştü. Çukurova’daki savaşlardan sonuç alınamadı. Osmanlı Venedik Savaşları:Venedikliler Dalmaçya kıyılarından ve Mora’dan atıldılar. Modon, Koron, Ayamavra, Navarin, Zenta, İnebahtı alındı. Venediklilerle başarılı deniz savaşları yapıldı. Mora yarımadasında bazı kaleler alındı. Boğdan Beyliği üze­rine sefer yapılarak Kili ve Akkerman Limanları alındı,   Osmanlı İran İlişkileri: İran’ın etkisi ile Anadolu’da Şah Kulu ayaklanması çıktı. Şah İsmail tarafından kışkırtılan Şiilerin Antalya’da çıkardığı Şahkulu Ayaklanması güçlükle bastırılabildi   II. Bayezid’in Tahttan indirilmesi   II. Bayezid’in oğulları, babalarının pasif politikasına karşı tahta geçmek için mücadeleye başladılar. En kü­çükleri olan Selim Trabzon’da sancak beyi olduğu için Şah İsmail tehlikelerine karşı izlenen siyasetin yanlışlığını daha iyi gözlemiştir. Selim yeniçerilerin desteğini aldı.   Askerin baskısı üzerine tahttan çekilmek zorunda kalan 11. Bayezid’in yerine oğlu Selim tahta çıktı {1512), 11. Bayezit, Dimetoka’ya giderken yolda öldü.   

    

     YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ 1512-1520  Yavuz kısa süren padişahlığı sırasında Osmanlı Devleti’ni doğu yönünde genişletme siyaseti izlemiş, çeşitli İslam toplumlarını imparatorluk sınırları içine kat­mıştır. Yavuz önce tahtı garantiye almak için kardeşleri Manisa’da sancak beyi olan Korkut ile Amasya’da san­cak beyi olan Ahmet’i ortadan kaldırdı.   Yavuz’un Doğu Siyaseti: Türk ve İslam ülkelerini bir yönetim altında toplamak. Bu amaçla doğuda bulunan Türk ülkelerini de Osmanlı Devletine katmak.     Safevi Devleti’nin Ortaya Çıkışı :  Osmanoğulları’nın doğusunda Safevi devleti 1501 -1508 arasında orta­ya çıktı ama Safeviler’in ilk belirtisini çok daha önceye,  ta Osman Bey çağına kadar indirebiliriz. Safevi ailesi, 1501 ‘de devlet kuruncaya kadar bir tarikat şeyhi sülalesi idi. Bu sülaleye adını veren Şeyh Safi, Osman Bey’in çağdaşı idi. Osman Bey kuzey -batı Anadolu’nun uç boyundaki akıncı toplumunu bir uç beyliği olarak geliştirmeye çalıştığı yıllarda, Şeyh Safi de Azerbaycan’ın Hazar denizi kıyılarına yakın Erdebil şehrinde tasavvuf alanındaki derin anlayışı ile ün salıyordu. Osman Bey’in oğulları atalarının adını taşıyan devleti büyütürken, Şeyh Safi’nin çocukları da kendi atalarının adını taşıyan tarikatın ününü yayıyordu. Zamanla Osmanoğulları beylikten sultanlığa geçerken, Safevi şeyhleri tarikatlarını Azerbaycan, Kafkaslar, Doğu Anadolu bölgelerinde yaymaya devam ettiler .Safevi tarikatı özellikle bu bölgelerdeki Türkmenler arasında tutun­muştu. On beşinci yüzyılın ortalarında Sultan Murat’ın çağdaşı Şeyh Cüneyt’in tari­kat şeyhliğine siyasal bir yön katmaya çalıştığı görülüyor. Şeyh Cüneyt’in bu girişimi, Rumeli’de Şeyh Bedrettin’in kısa bir süre Musa Çelebi’ye kazasker olmasından sonra müritlerini ayaklandırıp kendi toplum anlayışına göre bir siyasal yapı oluşturma çabasına benziyor .Şeyh Cüneyt de tarikatının manevi gücünü Azerbaycan Anadolu bölgesindeki Türk -Müslüman devletlerinin siyasal gücü ile bütünleştirmeye çalıştı. Erdebil ‘ den kalkıp Osmanlı ülkesine kadar gelen Şeyh Cüneyt, Sultan Murat’tan destek bulamadı ama Akkoyunlu ülkesinde Hasan Padişah’tan daha çok iltifat gördü. Hasan Padişah’ın, ülkesinde siyasal gücün büyük kısmını oluşturan Türkmenlerin sevip saydığı Safevi şeyhine kız kardeşini vermesiyle şeyh sülalesi ve Akkoyunlu hükümdarlık ailesi arasında bağ kurulmuş oldu. Şeyh Cüneyt’in asıl önemli girişimi, Türkmen müritlerinin manevi bağlılığını siyasal bir atılıma dönüştürebilmesi, akıncı beyi kisvesine bürünmesi oldu. Elinde kılıçla, şevk verdiği müritlerinin başına geçen Şeyh Cüneyt, önce Trabzon Rum devletine, daha sonra Kafkaslardaki Hıristiyanlara karşı akınlar düzenledi. Tari­kat şeyhliğinden savaşçı dervişliğe geçen Şeyh Cüneyt, 1460’ta bir akında öldükten sonra doğan oğlu Haydar da delikanlılık çağına erişince aynı yolu izledi. Şeyh Haydar da babası gibi tarikat şeyhliğinin yanı sıra Kafkaslardaki girişimleriyle akıncı -gazi derviş rolünü sürdürdü. Özellikle Uzun Hasan Padişah’ın ölümünden sonra oğulları arasındaki taht çatışması sırasında, Akko­yunlu ülkesindeki Türkmenler arasında Safevi ailesinin saygınlığı ve taraftarları gittikçe artmaktaydı. Akkoyunlular’ın siyasal çalkantısı içinde, Şeyh Haydar’ın küçük oğlu Şeyh İsmail nihayet 1501 ‘de Akkoyunlu ülkesinin siyasal hakimiyeti­ni ele geçirdi; artık şeyh değil Şah İsmail diye bilindi. 1507’de Diyarbakır’ı, ertesi yıl Bağdat’ı alan Şah İsmail, Doğu Anadolu’dan Horasan’a kadar uzanan koca bir ülkenin hükümdarı oldu. Kısaca özetlediğimiz bu gelişmelerden anlaşılacağı gibi, Safevi devleti bu dönemdeki diğer Batı Asya devletlerine benzemiyor. Osmanoğulları ve Akkoyunlular sülale devletleriydi. Osmanlı siyasal yapısında sultan ve merkezi devlet kurumları çok güçlenmişti; Akkoyunlular ise Türkmen askeri gücüne dayalı bir aşiretler , boylar konfederasyonu olarak gelişmişti. Safevi tarikatı şeyhi Şah İsmail ise Hasan Padişah’tan ve diğer Akkoyunlu hükümdarlarından çok daha üstün bir güce ve otoriteye sahipti. Anadolu, Azerbaycan. Irak ve İran’ın Türkmen boyları sadece bir hükümdar değil, Tanrı vergisi ilahi bir kudretin temsilcisi olarak bağlanmışlardı Şah İsmail’e. Daha Şeyh Cüneyt siyasal atılımlarına girişmeden önce Anadolu Türkmenleri arasında Safevi müridi çoktu. On beşinci yüzyılın ikinci yarısında Sa­fevi şeyhleri Doğu Anadolu -Azerbaycan Türkmenleri’ni yeni gazalara yöneltip yeni bir canlılık uyandırdıklarında Anadolu’yu bırakıp Şeyh Cüneyt.in ve Şeyh Haydar’ın yanına, gazi -dervişliğe koşan da çok olmuştu. Anadolu -Azerbaycan Türkmenlerinin geleneksel kızıl keçe külahı Safevi taraftarlığının sembolü olalı, <<Kızılbaş>> diye bilinen Türkmen Alevileri (Hazret-i Ali tutkunları), Erdebil ile Sıkı ilişkiler içindeydiler . Anadolu Türkmenlerini şeyh iken şah olan İsmail’in yanına çeken sadece ta­rikat ve şeyh aşkı, Safevi bayrağı altında gazaya koşma şevki değildi. Osman oğullan, Anadolu’da genişledikçe buyruk altına aldıkları yörelerde eskinin İsfendiyar, Karaman, ya da Akkoyunlu yönetimlerine göre çok daha merkezci ve kısıtlayıcı bir siyasal yapı yerleştiriyorlardı. Anadolu Türkmenlerinin katkısıyla kurulan Osmanlı devleti Balkanlar’da ve Anadolu’da geliştikçe, uç boyu Balkanlar’dan Makedonya’ya. Sırbistan’a, Macaristan’a uzandıkça Osman Bey’e ilk desteği sağlayan Türkmenlerin çoğu geride, Anadolu’da kalmışlardı. Uç boyu ye­rine iç bölge haline gelen Anadolu’da Osmanlılar eskinin gevşek, esnek yönetimi yerine kanunnameleri, tahrirleri, defterleri, katipleri, komutanları, kadıları ile devlet gücünü her yörede hissettiren yerleşik bir düzen kuruyorlardı. Anadolu uç boyu niteliğini kaybedip iç bölge olduktan sonra bile İsfendiyar, Karaman, Akkoyunlu yönetimi nispeten gevşek sayılırdı. Osmanlılar gelince köylüleri, kentlileri olduğu gibi, Türkmen obalarını ve boylarını da kesin kurallar çemberi içine sıkıştırmaya girişiyorlardı. Göçebe oymaklarına şeriatı ve Osmanlı kanununu uygulayan kadılar tayin ediliyor , küçük -büyük göçebe birimleri subaşıların ya da sancakbeylerinin dirlikleri içinde zapt ü rapta alınıyordu. Os­manlı yönetimi bir sürü vergi, resim ve yükümlülük getiriyordu Türkmenlere. Koyun vergisi, yaylak -kışlak resimleri ile başlayan bu yükümlülükler, Türkmenlerin geleneksel serbest hayatını kısıtlıyor, hatta zamanla köylüler ­kentliler gibi onları uysal, devlete baş eğen bir yerleşik düzene geçmeye zorluyor­du. Osmanlı yönetiminin kurallarından ve bürokratlarından kaçan Türkmenlerin, kendilerine hem alışageldikleri serbest bir hayat, hem önemli bir siyasal -askeri rol, hem de tarikat çerçevesi içinde dini bir heyecan vaad eden Şah İsmail’e koşmalarına şaşmamak gerek. Osmanlı -Safevi çatışması bazı tarihlerde geçtiği gibi, Türk -İran kavgası değil, devlet kanunlarının ve şeriatın ağır bastığı bir merkezi imparatorluk düzeni ile yeni bir dini çerçeve içinde bütünleştirilen Türkmen siyasal -askeri gücüne dayalı coşkulu ve şevkli bir hareketin çarpışması. Osmanlı ülkesi ne kadar <<Türkiye>> değilse, Safevi ülkesi de o kadar <<İran>> değil. Evet, Safevi devleti daha çok İran’da yerleşti, ama bu ancak Çaldıran’da yenilikten ve Irak’ı Sultan Süleyman ‘a kaptırdıktan sonra böyle oldu. Yoksa ilk gelişme yıllarında Safevi ha­reketinin Anadolu’ya da uzanması beklenebilirdi. Şah İsmail Çaldıran’da yenilip Anadolu’dan elini çekmek zorunda kalınca İran, Safevi ülkesinin ağırlık merkezi­ni oluşturdu. Önce Türkmenler arasında yayılan bir hareket olarak başlayan Safevi atılımının niteliği de İran toprağında gittikçe Fars kültürüne doğru kaydı. Yavuz Sultan Selim Farsça gazel yazarken Şah İsmail’in Türkçe ilahiler, koşmalar söylemesi tarihin garip bir cilvesi sayılmamalı. Sultan Selim Anadolu ve Balkanlar’ da siyasal geleneği İran’ın İslamiyet öncesi Sasani sülalesine kadar uza­nan bir Batı Asya -İslam imparatorluğunun hükümdarı idi; Şah İsmail ise Türkmen müritlerine şevk veren, onların askeri gücünü yönlendiren, tarikat aşkını siyasal bir harekete dönüştüren bir şahtı.   Şiilik -Sünnilik  Şimdiye kadar Safeviler’in Şiiliğinden söz etmedik, Yukarıda ısrarla belirt­tiğimiz gibi, Safeviler’in ilk siyasal hareket haline gelişinde önemli olan tarikat aşkı idi, Şiilik değil. Safeviler dine, dini anlayışa ve uygulamaya tasavvuf yoluyla yaklaşan bir tarikattı. Tasavvufun, tarikatın Sünni’si, Şii’si olmamak gerek aslında, ama İslam tarihinde tasavvuf, tarikatlar çerçevesinde yayılmaya, yer etmeye başladıktan sonra bazı tarikatlarda Şiiliğin temel noktalarına yaklaşan görüşlere rastlanıyor. Anadolu’da yeşeren ve Osmanlı devletinin genişlemesiyle beraber Balkanlar’da da yayılan Bektaşi tarikatındaki Hazret-i Ali saygısı, hatta tutkusunu örnek olarak gösterebiliriz. Safevi tarikatı da on beşinci yüzyıl boyunca böyle bir gelişme gösterdi, Şiiliğin dini ve siyasal doktrinlerinden ziyade hissi yönüne meyletti. İslamiyet içinde Şiilik yedinci yüzyılda ortaya çıkmış olmasına, yani neredeyse Müslüman dininin kendisi kadar eski olmasına rağmen İslam ümmeti içinde hep azınlıkta kaldı, ancak bazı yörelerde kök salabildi. Safevi devletinden önce, İslam dünyasının diğer bölgelerinde olduğu gibi 1ran ve Irak’ta da azınlıkta idi Şiilik. Şah İsmail döneminde Şiileşti 1ran, hatta zorla Şiileştirildi. Safevi devleti­nin bu zorun]u Şiileştirme girişimi Safevi devletinin siyasal -toplumsal sorunları ile ilgili. Selçuklular döneminden beri İran’da hüküm süren sülalelerin hepsi aynı sorunla karşılaştı; bir yanda İran’ın yerleşik düzende yaşayan kentli-köylü halkı ile öte yanda sülaleye güç veren Oğuzlar , Moğol!ar , Türkmenler arasında dengeli bir siyasal bütünleşme sağlayabilmek. Selçuklular çağında meşhur vezir Nizam ül ­Mülk ‘ün <<Siyaset name>> kitabında da anlattığı gibi, İran ‘ da ve ülkenin diğer yörelerinde vilayetler, Oğuz birliklerinin komutan]arına <<ıkta>> olarak veriliyordu. Ikta Arapça bir terim, <<kesim>> diye aktarılabilir Türkçe’ye. Osmanlı dirlikleri gibi ıktalar da vergi toplama hakkını ifade ediyor. Yalnız Osmanlı dirlikleri köy]ere kadar inen, yani çok küçük olabilen birimleri de kapsadığı halde Selçuklu ıktaları genellikle vilayetlerden oluşuyordu. Bir Oğuz komutanına ve emrindeki göçebe Türkmen atlılarına bir vilayetin ıkta olarak, yani vergi geliri toplama hakkı şeklinde verildiğinde, ıkta halkının güven içinde yaşayıp üretimini arttırmasını sağlamak ıktayı alan beyler ve komutanlar için önem]i oluyordu ken­diliğinden. Safevi devleti. tarikat müridi savaşçı Türkmenlerle köylü -kentli halkın sa­dece siyasal -ekonomik ıkta ilişkisiyle değil, bir dini -siyasal ideoloji içinde de bütünleşmesini hedef aldı. Türkmenleri etrafına toplayan tarikat kesinlikle Şii olduğu gibi İran’da ve Irak’ta Safevi halkının da Şii olması istendi. Ülkede bu ide­olojik devrimi yerleştirecek yeterince Şii ulema olmadığından Irak’tan Arap Şii alimler çağnld1. İran ulemasından Şii olmayı kabul etmeyenler sürüldü, hatta öldürüldü. Şii kelam, fıkıh, hadis kitapları Arapça’dan Farsça’ya aktarıldı ki İran halkı birdenbire Şii olmaya zorlanınca okuyabileceği kitap bulunsun. Şiiliğin siyasal anlayışı Sünni siyasal görüşlerinden epey farklıdır .Sünniler için ümmetin başı o]an halifenin yetkisi siyasaldır, dini yetki ulemanın elindedir. Halifenin de belli bir sülaleden, soydan o]ması şart değildir. Şii]er için ise top]u­mun başı olan imam. Hazret-i .Ali soyundandır. Üstelik Şiilerin imamı, Sünnilerin halifesinin aksine, sadece siyasal değil, Hazret-i Muhammet’ten Haz­ret-i Ali’ye, ondan da çocuklarına aktarıldığı kabul edilen dini bilgi ve anlayış dolayısıyla dini bakımdan da Şii toplumunun en üst yetkilisidir. Ancak Hazret-i Ali soyundan on ikinci imam dokuzuncu yüzyılda kaybolduğu. <<gaibe vardığı>> için kurtarıcı -mehdi olarak tekrar yeryüzüne dönene kadar bu imamın vekil!eri Şii toplumuna yön verebilir. Şah İsmail Kızılbaş -Alevi Türkmen müritleri için tarikat şeyhi idi. Şii olma­ya zorlanan İran halkı için ise Şah İsmail, Safevi sülalesinin Hazret-i Ali soyundan geldiği iddiası ile kendini, gaipte olan on ikinci imamın yeniden görünmesi o]arak ilan etti. Şah İsmail ‘in bu iddiası gerçi İran Şiileri arasında geçerlilik kazanmadı, kendisinden sonraki Safevi şahları da imamlığın üstüne çok düşmediler. Safevi ülkesinde, özellikle on yedinci yüzyılda, Şii ulema, müctehid olarak gaipteki imam adına toplumun dini önderliğini üstlendiler. O zamandan beri de İran uleması, Osmanlı ulemasına göre çok daha büyük bir güce sahip oldu.   Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmailŞah İsmail döneminde Safevi ülkesi zorla Şii]eştirilip Safevi tarikatı ile Şiilik, savaşçı Türkmen müritlerle köylü -kentli halk bütünleştirilinceye, Şiilik Safevi dev]etinin resmi ideolojisi haline gelinceye kadar .Osmanlı ülkesinde Sünni-Şii ayrımının üstüne düşülmüyordu. Osmanlı uleması Sünni idi, fakat top­lum içinde Şii olan, ya da tarikatlar yoluyla Şiiliğe meyleden çoktu. Osmanlı ülkesinin doğusunda Şiilik bir siyasal hareket haline gelince Erdebil’den, Teb­riz ‘ den seslenen Şah İsmail ‘ e Anadolu halkı kulak kabartıp çoğu Türkmen Safevi girişimine destek olunca, Yavuz Sultan Selim, devletini temelinden sarsan bu teh­likeyi bir an önce önlemeye Çalıştı. Osmanlılar için tehlike sadece Anadolu’daki Safevi müritlerinin yerlerini ­yurtlarını terkedip Azerbaycan’a, Şah İsmail’e katılmaya koşması değildi. Os­manlı ülkesi içinde de Safevi taraftarı Kızılbaş -Alevi ayaklanmaları görülüyordu. Bun]ar içinde en önemlisi, Şahkulu diye ün salan bir Safevi halifesinin (halife bu­rada vekil anlamında, yani Şah İsmail’in vekili) Teke ilinde 1511’de başlattığı ha­reketti. Daha önce gördüğümüz gibi, bu yılda Sultan Bayezid’in şehzadeleri tahta göz dikmiş]er , kendi]erini saltanat çatışmasına hazırlamaktaydılar .İşte bu belirsiz siyasal ortamda, Teke valisi Şehzade Korkut’un Manisa’ya gitmesiyle savunmasız kalan Antalya civarında Şahkulu, etrafında binlerce Safevi müridi ile başkaldırdı. Antalya şehrini bastıktan sonra Kütahya üzerine yürüyerek Anadolu beylerbeyinin askerlerini yendi. paşayı da ö]dürttü. Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa ve Şehzade Ahmet’in komutasında bir ordu. Şahkulu ve taraftarlarını tekrar güneye, Toros dağlarına sürdü; fakat ele geçirilemeyen Şahkulu, Karaman toprağından geçerek Safevi ülkesine doğru ilerlemeye başladı. Vezir-i  Azamın askerleri yetiştikten sonra yapılan savaşta hem Had1m Ali Paşa, hem Şahkulu öldü, fakat Kızılbaş grubu Safevi topraklarına kaçmayı başardı. Bu gibi ayaklanmalar karşısında daha Sultan Bayezid döneminde Anadolu Alevileri’nin Safevi merkezi ile temasını kesmek için önlemler alınmıştı. Hatta Hamid ve Teke vilayetlerinden Safeviler’ e taraftar Aleviler Mora ‘ da kısa bir süre önce Venedik’ten alınan hisarlara sürüldü. Fakat gene de Sultan Selim kardeşi Şehzade Ahmet’i yenip Osmanlı tahtında tek başına kaldığında, ülkesinde Safevi yanlısı çok kızı]baş vardı. Sultan Selim Trabzon’da vali iken Safevi hareketinin gelişmesini, Şah İsmail’in Akkoyunlu topraklarını ele geçirmesini yakından izlemişti. Sa­feviler Anadolu’nun doğuşunda kesin olarak durdurulmazsa Osmanlıların Anadolu’daki egemenliklerinin sarsılabileceğini biliyordu padişah. Osmanlılar 15 1 3 -15 1 4 kışını ertesi yıl Şah İsmail üzerine yapılacak sefere hazırlıkla geçirdiler. Anadolu’nun her tarafına gönderilen emirlerle Safevi yanlısı bilinen binlerce kişi öldürüldü ya da sürüldü.( Kaynak : Türkiye Tarihi, Hzrl. Sina Akşin, Cem Yayınları, Cilt 2)   İran Seferi (Çaldıran Savaşı) 1514: Nedenleri: Şah İsmail ile I. Selim’in liderlik mücadelesi. Şah İsmail’in Şiilik propagandası  Şah İsmail’in dayısı Uzun Hasan’ın intikamını almak istemesi. 1514 yazında Anadolu’yu geçip Safevi ülkesine giren Yavuz Sultan Selim, Van gölünün kuzey -doğusunda Çaldıran’da karşısına çıkan Şah İsmail’i ağır bir yenilgiye uğratarak Anadolu’yu Safevi tehdidinden koruduğu gibi, Safevi hareketinin de durgunlaşmasına sebep oldu. Çald1ran ‘ da Şah 1smail’in Kızılbaş atlıları canla -başla çarpışmışlardı, fakat Os­manlı topları ve tüfekleri zaferi sağladı. Çaldıran’daki zaferden sonra Osmanlı or­duları Azerbaycan’a. Safevi merkezi olan Tebriz’e kadar yürüdü. Fakat elde tutul­ması imkansız olan bu topraklar tekrar Safeviler’e bırakıldı; Sultan Selim bu zaferi izleyen yıllarda doğu ve güney -doğu Anadolu’yu Safevi elinden almakla yetindi. Safevi Şahlığı ge­riletildi, fakat Osmanlı tarihi boyunca varlığını korudu. Böylece Anadolu ile Orta Asya Türk dünyasının ilişkisini kopardı ve Türkmen boylarının Anadolu’ya gelişini önledi,   Yavuz 1515 Turnadağ Savaşı ile  Dulkadiroğlu beyliğine son vererek Güneydo­ğu Anadolu’yu Osmanlı topraklarına kattı. Böylece Ana­dolu Türk birliği kesinleşti.   Yavuz İran’a sefere giderken ordunun bir kısmını Sivas’ta bıraktı. (Memluk ve Dulkadiroğullarına karşı tedbir ve şah taraftarlarının geride eylem yapma ihtimali) Savaş Çaldıran Ovasında yapıldı.   Savaşın Sonuçları:İran hazinesi elde edildi. Şiilik tehlikesi kısmen önlendi. Tebriz’e kadar olan bölge Osmanlının eline geçti. Anadolu’da Şah yanlısı ayaklanmalar sona erdirildi. Anadolu’da güvenlik sağlandı. Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Osmanlıya katıldı. Anadolu’da Türk siyasal birliği sağlandı. Ramazanoğullarının da alınması Osmanlı Memluk savaşına neden oldu.   NOT : Çaldıran ovası, Selçuklu sultanı Alparslan’ın Bizans imparatoru Romanos Diogenes’i yendiği Malazgirt’e çok yakın bir yer. Çaldıran ve Malazgirt savaşları arasında da bir benzerlik var. Her iki durumda Anadolu ve Balkanlar’a hükmeden bir imparatorluğun hükümdarı, doğudan beliren ve Anadolu hudutlarını zorlayan bir Oğuz -Türkmen baskısına karşı ülkesini savunmak için doğu Anadolu’ya yürüdü ordusuyla.1071 Ağustosu’nda Romanos Diogenes’in yenilmesiyle Selçuklu Oğuz kuvvetleri kısa sürede Anadolu’yu ele geçirmeye başladı; 1514 Ağustosu’nda ise Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim doğusundaki tehlikeyi kesinlikle önlemiş oldu. ( Kaynak : Türkiye Tarihi, Hzrl. Sina Akşin, Cem Yayınları, Cilt 2)   Osmanlı Memluk İlişkileri: Mısır Seferi 1516-1517 Seferin Nedeni:Dulkadiroğullarının Osmanlı egemenliğine alınması Memluk sultanının Şah İsmail ile ittifak yapması. Yavuz’un Baharat yolunu almak istemesi. Yavuz’un dinsel liderliği elde etmek istemesi. İlk savaş Mercidabık’ta yapıldı. Hama, Humus, Şam, Lübnan alındı. 2. Savaş Ridaniye’de yapıldı. Sonucu:Memluk devletinin siyasal varlığı sona erdi. Suriye, Mısır, Filistin alındı. Kutsal yer sayılan Kudüs Osmanlı egemenliğine geçti.  Mekke- Medine Osmanlı egemenliğini tanıdı. Baharat yolu Osmanlı kontrolüne geçti. Kuzey Afrika’nın fethi için ilk adım atıldı. Venedikliler Kıbrıs için vergilerini artık Osmanlıya ödeyecektir. Halifelik Osmanlıya geçti. Memluk Devleti’ne son verildi Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı. .Baharat Yolu’nun Akdeniz çıkışları Osmanlı denetimine girdi. .Halifelik Abbasoğullarından Osmanlı padişahlarına geçti {Memluk sultanları halife sıfatını taşımamışlardır,) .Ele geçirilen ganimetlerle hazine zenginleşti. .KıbrıS’1 ellerinde bulundurmaları ve Mısır’da bazı ticaret kolaylığı karşılığında Venedikliler Osmanlılara yıllık vergi vermeye başladılar. Bütün Türk İslam dünyasını egemenliği altına almak isteyen Yavuz’un ani ölümü amaçlarını gerçekleştirme­sine engel oldu. Yavuz, Memluk Sultanı Kansu Gavri’yi Mercidabık savaşında yenilgiye uğrattı {1516). Suriye ve Doğu Ak­deniz kıyıları alındı. Memluk ordusu Kahire yakınlarında Ridaniye Savaşı’nda da bozguna uğratıldı {1517).   

    

   I.SÜLEYMAN (KANUNİ)DÖNEMİ 1520-1566 Tahtın tek varisi olduğu için sultan oluşu sırasında taht kavgası yaşanmamıştır. Yavuz’un tek oğlu olduğu için kardeş kanı dökmeden tahta çıktı, Tahtta en uzun kalan padişahtır. Fatih’in yaptığı kanunlara önemli ekler yaptığı için ”Kanuni”, ”Büyük”, ”Muhteşem” Lakaplarıyla tanınır. Babası Ya­vuz’dan güçlü bir ordu ve donanma, deneyimli ve yete­nekli bir yönetici kadrosu ile zengin bir hazine devraldı. Bu dönemde Osmanlı Devleti topraklarını hızla genişlet­mesinin yanı sıra kültür ve sanat bakımından da zirveye ulaşmıştır. 16. yüzyıla ”Türk asrı” denilmesinin en büyük onuru Kanuni’ye aittir.   Kanuni dönemi ayaklanmaları:Kanuni döneminde Ahmet Paşa, Camberdi Gazali, Kalenderoğlu, Baba Zünnun ayaklanmaları yaşanmıştır.                    Batıdaki gelişmeler:* I. Süleyman devrinde Avrupa Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform hareketlerini yaşıyordu. Ayrıca bu dönemde Avrupa’da Feodal yönetimlerin yerini Merkezi Krallıklar almaya başlamıştır. Batı İle İlişkiler:Kanuni döneminde Macaristan ile ilişkiler başlarken doğal olarak Avusturya ve Almanya ilişkileri de başlamıştır. 1521 Seferi:Macaristan, Osmanlıya vergisini ödememiştir. Bütün Haçlı seferlerine katılmıştır. Balkanlarda bazı milletleri Osmanlıya karşı kışkırtması Kanuni’nin sefere çıkmasına neden olmuştur. 1521’de Belgrad alındı. Bundan sonra Belgrad Osmanlının batıya yapacağı seferlerde üs olarak kullanılmıştır. Belgrat Fatih zamanında alınamamıştı. Kanuni ka­radan ve Tuna nehrinden kuşattığı Belgrat’ı Macarlardan aldı {1521),   Belgrat’ın Osmanlılar tarafından alınması Avrupa’da yeni bir heyecan dalgası yarattı. Bu sırada Macar Kralı II. Lui’ye cesaret veren Alman imparatoru Şarlken, Fransa Kralı I. Fransuva’yı yenip tutsak almıştı. Fransa kralının yardım isteği Kanuni’nin Macaristan seferine çıkmasını etkilemiştir.   Mohaç Meydan Savaşı(1526):Avrupa’da Almanya ile Fransa arasındaki din liderliği savaşına Osmanlı devleti de müdahale etmiştir. Fransa’nın yardım isteğini Osm. Kabul etti. Avrupa Hıristyan birliğini parçalamak amacı güdülmüştür. Savaşın sonucunda Macaristan toprakları alındı. Macar Krallığı Osm. Dev.. bağlı krallık haline getirilmiştir. Mohaç Savaşı’nda Osmanlılar Macar ordusunu ye­nilgiye uğrattılar {1526). Bu zafer sonucunda Budin {Budapeşte) alındı, Macar krallığı Osmanlı himayesine girdi. Macar Krallığını alt eden Osmanlı Devleti bundan sonra Avusturya ile mücadeleye başladı.       Kanuni döneminde Şarlken Avrupa’nın büyük bir kısmını elinde tutuyordu. Bu imparatorluğun bir uzantısı olarak ta Şarlken’in kardeşi Ferdinand’ın başında olduğu Avusturya Arşidükalığı doğmuştur.   I. Viyana Kuşatması (1529):Avusturya’nın Macaristan’a saldırıp Budin’i alması savaşın nedeni olmuştur.(Ferdinand düşük Macar Kralı ile akraba olduğu için Macaristan topraklarında hakkı olduğunu iddia ediyordu.) Avusturya Kralı Ferdinand’ın, Budin’i geri alması üzerine sefere çıkan Kanuni, Budin’i geri aldı, Avusturya ve Alman or­dularının önünden kaçması üzerine Kanuni Viyana’yı kuşattıysa da hazırlıksız oluşu ve soğukların erken başlaması nedeniyle 1. Viyana Kuşatması sonuçsuz kaldı (1529).    Viyana kuşatmasında yeterli hazırlık olmaması ve kış koşulları nedeniyle başarılı olunamamıştır.    Alman Seferi (1532):Ferdinand  Macar Kralı olarak tanınmasını istemiştir. Kanuni kabul etmeyince Budin’i tekrar kuşattı. Budin’in yeniden Ferdinand’ın saldırısına uğraması yüzünden sefere çıkan Kanuni, Almanya içlerine kadar girdiği halde karşısına çıkan bir ordu olmadı. Bu sefere Alman Seferi Hümayunu denir (1532). Kanuni tekrar sefere çıktı. Almanya’nın içlerine kadar ilerlediği için Alman seferi denmiştir. Kanuni’nin Almanya’ya ilerlemesinin nedeni Şarlken ile karşılaşmak istemesidir. Çünkü Ferdinand gücünü Şarlken’den alıyordu. Kanuni sefer sırasında Protestanları da desteklemiştir. Kanuni karşısına ne Ferdinand ne de Şarlken çıkmadığı için geri dönmüştür.   1533 Avusturya ile yapılan İstanbul AntlaşmasıOsmanlılarla başa çıkamayacağını anlayan Avus­turya İstanbul’a elçi göndererek barış istedi. Avusturya ile İstanbul’da yapılan 1533 Antlaşmasına göre: Avusturya Arşidükası (Kralı) protokol bakımından Osmanlı sadrazamına eşit sayılacaktı. .Ferdinand elinde bulundurduğu Macar topraklarına karşılık Osmanlı Devleti’ne yıllık vergi verecekti. Avusturya Jan Zapolya’nın Macar krallığını kabul etmiştir. Böylece Macaristan üzerindeki haklarından vazgeçmiş oldu.   Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Avusturya’ya üs­tünlüğünü kabul ettirmiştir. 1541 ‘de Macaristan; Osmanlı Devleti, Avusturya ve Erdel Beyliği arasında paylaşıl­mıştır. Macaristan’ın Osmanlı egemenliğindeki topraklar Budin eyaleti adıyla örgütlendi, Bu antlaşma 1541 yılına kadar geçerli olmuştur.   1541 Seferi:Macar kralının ölümü ile Ferdinand anlaşmayı bozmuştur. Seferin sonucunda Macaristan 3’e ayrılmıştır. 1- Budin Beylerbeyliği oluşturularak Osmanlı topraklarına katılmıştır. 2- Zapolya’nın oğlu Sigismond’un yönetiminde Osmanlıya bağlı Erdel Beyliği 3- Avusturya’ya bırakılan Kuzey Macaristan   Kanuni’nin Son Avusturya(Zigetvar) Seferi (1566):Ferdinand’ın yerine geçen Maksimilyen’in Erdel’e saldırısı ile Osm sefere çıkmıştır.     Zigetvar alındı.                    Osmanlı Fransız İlişkileri ve Kapitülasyonlar:   Nedenleri1-       Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak. 2-       Osmanlıya Batı Akdeniz’de Pazar bulmak. 3-       Şarlken’e karşı Fransuva’yı yanına çekme isteği.   Osmanlı tarihinde Uhud-u Atika (Eski antlaşmalar) ya da İmtiyazat-ı Mahsusa (Özel ayrıcalıklar) adı verilen Fransızca kapitülasyon olarak anılan antlaşmalar eko­nomi başta olmak üzere çeşitli konularda tanınan ayrı­calıklardır. Orhan Bey zamanında Raguza Cumhuriye­ti’ne, Fatih zamanında Venediklilere verilmiştir. Kanuni döneminde Fransa’ya tanınmıştır (1535). Buna göre: .Fransız ticaret gemileri Osmanlı limanlarına ser­bestçe girecek ve ticaret yapabileceklerdi. .Fransız tüccarlarından, yabancılardan alınan vergilerden daha az vergi alınacaktı. Osmanlı ülkesinde yaşayan Fransızlar ve Fransız tüccarları inançlarında özgür olacaklardı. Aralarındaki davalara Fransa’dan gönderilecek bir yargıç bakacaktı. .Osmanlı tacirleri de aynı haklardan Fransa’da yararlanacaklardı. Fransa İstanbul’da daimi bir elçi bulundurabilecekti. Fransız tacirlerinin Osm davaları Osmanlı mahkemelerinde görülecek haklarını Fransa elçileri savunabilecekti. .Antlaşma iki taraf hükümdarı sağ kaldıkça yürürlükte olacaktı.   Maddelere dikkat edilirse karşılıklı eşitlik ilkesine uyulduğu görülecektir. Kanuni’nin Fransız tüccarlarına tanıdığı hakları Fransa Kralı da kendi ülkesinde Osmanlı tüccarlarına tanımıştır. Böylece Coğrafya Keşifleriyle azalan Akdeniz ticareti yeniden geliştirilmek istenmiş, Osmanlı tüccarlarına da bu ticaretten pay alma fırsatı yaratılmıştır. Ancak özellikle deniz ticaretine yabancı olan Türkler kapitülasyonlarla kendilerine tanınan hakları kullanama­dıklarından Kapitülasyonlar Fransa’nın yararına işle­miştir.   Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti ile Fransa’yı birbirine daha çok yaklaştırmış, Kanuni Fransa’yı Avrupa Hıris­tiyan birliğinden ayırmıştır. Fransa da rakibi olan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na (Almanya’ya karşı Osmanlı Devleti’yle işbirliği yapmayı çıkarına uygun bulmuştur.   Kanuni döneminde Osmanlı İran ilişkileri: (1533-1555) Süleyman döneminde İran’a üç sefer yapılmıştır. 1-       Irakeyn Seferi 1534  -Bağdat, Van, Tebriz alındı. 2-       İkinci İran Seferi 1543  -Tebriz ve Van geri alındı. 3-       Nahcıvan Seferi 1554   Yavuz Selim, Çaldıran Savaşı’nda Şah İsmail’i yen­miş fakat Safevi Devleti’ni ortadan kaldıramamıştır. Avusturya gibi İran da Osmanlı ordusu önünden çekilmiş, ordunun bölgeden ayrılmasından sonra karşı saldırıya geçmiştir. Aralarında resmi bir anlaşma olmamasına rağmen doğuda İran, batıda Avusturya Osmanlı Devle­ti’ni yıpratma siyaseti izlemişlerdir.   Kanuni Avusturya ile yaptığı anlaşmadan sonra İran üzerine yürüdü. Irakeyn Seferi sırasında Tebriz’i, Azer­baycan’ı, Bağdat’ı aldı (1534). Kendisine Bağdat Fatihi denildi. Safevi Şahlığının Osmanlı topraklarına saldırısı üzerine Kanuni 1548 ve 1553 yıllarında yeniden İran üzerine seferler yaptı.   Safevi Devleti’yle Osmanlılar arasında yapılan Amasya Antlaşması’yla savaşlara son verildi (1555). Erivan, Tebriz, Irak ve Doğu Anadolu Osmanlılara bırakıldı. İran’la yapılan bu ilk resmi antlaşmayla Os­manlı Devleti Safevi Şahlığına üstünlüğünü kabul ettir­miştir.   Kanuni döneminde deniz seferleri Rodos alındı.1522 : Rodos şövalyeleri Hıristiyan korsanlara yataklık ya­pıyor, Osmanlı Devleti’ne düşmanlık ediyorlardı, Fatih zamanında kuşatılıp alınamayan Rodos, Kanuni tarafın­dan alındı (1522). Şövalyeler kendilerine verilen Malta adasına göç ettiler. *Doğu Akdeniz ticaretinin güvenliğini bozan Sen Jan Şövalyelerinin etkisi kırıldı. *Barbaros’un  Osm. Dev. Katılması ile Cezayir alındı.1533 *Barbaros Kaptan-ı Deryalığa getirildi. Kaptan-ı Deryalar divan üyesi oldu. Preveze Deniz Savaşı.1538 : Osm. dev. Haçlılara (Alman, Ceneviz, Malta, Portekiz, Venedik)karşı savaştı. Barbaros teknik yönden geliştirdiği Osmanlı tersanelerinde güçlü bir donanma inşa ettirdi. Ege ve Akde­niz’in Barbaros’un komutasındaki Osmanlı Donanması tarafından kontrol altına alınması Avrupa’da kaygı yarattı. Papa’nın öncülük etmesiyle Venedik, Ceneviz, Malta, ispanya, Portekiz gemilerinden oluşan Andrea Dorya komutasındaki Haçlı Donanmasını Preveze’de Osmanlılar ağır bir yenilgiye uğrattı (1538). Bu zafer sonunda Osmanlı Devleti Akdeniz üstünlüğünü sağladı. *Zaferin kazanılması ile Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Venedik ilk kez Osmanlıya savaş tazminatı vermeyi kabul etti.   Trablusgarp (1551)İspanya’dan alındı. Turgut Reis ve Kaptan-ı Derya Sinan Paşa komu­tasındaki Osmanlı donanması Trablusgarp’ı ele geçirdi (1551 ). Turgut Reis Trablusgarp Beylerbeyi yapıldı.   Cerbe zaferi kazanıldı 1561.Ada İspanya’dan alındı.   Hint Deniz Seferleri 1538-1553 Nedenleri: Baharat yolunun işlerliğini yeniden sağlamak. Portekiz’in etkinliğine son vermek. Hindistan’daki Müslüman devletlere yardım etmek. Portekizlilerin Hindistan ve Uzak Doğu’da  Hıristiyanlığı yaymak istemelerine engel olunmak istenmesi. Avrupalılar Haçlı Seferleri sırasında ipek ve Baharat Yolu’nu ele geçirememişlerdi. Bizans’ı ortadan kaldırarak bu yolların denetimini ele geçiren Osmanlı Devleti doğu ticaret yolları üzerinde önemli bir güç haline gelmişti. Avrupalılar doğuya gidecek yeni yollar arayışına girdiler. Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a ulaşan Portekizliler büyük bir sömürge imparatorluğu kurdular. Hindistan ticaretini denetimleri altına aldılar. Ticaret yollarının de­ğişmesinden zarar gören Osmanlılar, Hint Müslümanlarının yardım çağrısından da etkilenerek Baharat Yo­lu’nu yeniden denetlemek amacıyla Hint Seferleri’ni başlattılar (1538). Hadım Süleyman Paşa, Piri Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis tarafından yapılan seferlerde başarı sağlana­madı. Hintli Müslümanların Portekizlilerle uzlaşması, Osmanlı donanmasının teknik yönden Portekizlilerle boy ölçüşecek güçte olmaması başarısızlığın nedenle­ridir. Hindistan’ın gelecekteki ekonomik değerini yete­rince kavrayamayan yöneticiler Hint Seferlerine fazla önem vermemişlerdir.   Bu seferler sırasında Yemen, Eritre, Aden, Sudan kıyıları ve Habeşistan’ın bir kısmı Osmanlı topraklarına katılmıştır.   Sonuçları:İstenilen başarı elde edilememiştir. Bununla beraber Kızıl Deniz ve Basra Körfezi’nde Türk egemenliği sağlandı. Yemen’in bir bölümü ve Aden, Habeşistan kıyıları alındı. Baharat yolu ve Hint ticaret yolu kesin olarak elden çıktı. Bölgede önce Portekiz sonra İngiliz sömürge dönemi başladı. Asya kaynakları Avrupa’nın kontrolüne geçti.   Malta Seferi ve Kanuni’nin Ölümü : Rodos’un alınmasından sonra Malta Adası’na yerleş­tirilen Sen Jan şövalyeleri Osmanlı gemilerine ve kıyılara saldırarak korsanlıklarını sürdürdüler. Bu nedenle Malta adası kuşatıldı. Kuşatma sırasında Turgut Reis öldü, Malta kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı. Malta başa­rısızlığını örtmek, Macaristan ve Erdel’e saldıran Avus­turya’yı cezalandırmak için sefere çıkan Kanuni Zigetvar kuşatması sırasında öldü (1566).   

      

    SOKOLLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ(1564-1579) Sokollu Mehmet Paşa I. Süleyman (1564-1566)- II. Selim (1566-1574) ve III. Murad (1574-1579) zamanında sadrazamlık yapmıştır.  Sokollu Mehmet Paşa devşirme olup, Sırbistan’ın Sokol kasabasındandır. Enderun okulunu bitirip çeşitli görevlerde başarı göste­rerek Kanuni’nin son yılları, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde padişahlardan daha etkili olmuştur. Bu nedenle sadrazamlık dönemine kendi adı verilmiştir.   Bu dönemin önemli gelişmeleri şunlardır: * Suriye ve Mısır’ı ele geçiren Osmanlılar için Kıbrıs’ın önemi arttı. Padişah  II. Selim’in isteğiyle Lala Mustafa Paşa komutasındaki donanma Kıbrıs’ı Venediklilerden aldı (1570). Doğu Akdeniz’de güvenlik sağlandı. Doğu Akdeniz’in, Anadolu ve Suriye kıyıları ile Mısır’ın güvenliği sağlandı.*Akdeniz ticaretine egemen olan Venedik büyük kayıplara uğradı.   * Osmanlı donanması Kıbrıs’tan dönerken, Avrupalıla­rın Kıbrıs’a yardım amacıyla gönderdikleri Haçlı donan­masına İnebahtı Deniz Savaşı’nda yenildi (1571 ). Osmanlı donanması İnebahtı’da Haçlı donanması tarafından ilk defa yakıldı (1571). Büyük kayba uğrayan Osmanlı donanması Sokollu’nun emriyle yeniden yapılarak Akdeniz’e açıldı.  * Tunus İspanyollardan alındı (1574). Lehistan (Polonya) ve Fas(Cezayir Beylerbeyi Portekizleri Vadi’üs Seyl Savaşı’nda yenilgiye uğrattı. Bununla Fas Osmanlı himayesine girdi.(1578). Böylece Kuzey Afrika’nın tamamı Osmanlı egemenliğine alındı.) Osmanlı himayesine girdi. * İngiltere ve Hollanda’ya kapitülasyonlar verilmiştir. * Kanuni döneminde açık veren Osmanlı bütçesi yükseliş döneminde son kez denkleştirilmiştir. * Sakız adası 1568’de Cenevizlilerden alınmıştır. * Osmanlı Portekiz savaşları II. Selim döneminde de devam etmiştir. Endonezya’ya sefer düzenlenerek Osmanlı nüfuzu Uzak Doğuya kadar götürülmüştür.(1569) * Yemen isyanları bastırılarak bu bölge Osmanlı egemenliğine alınmıştır. (1570)    Sokollu Dönemi Projeleri: a)  Don-Volga kanalı projesi : Sokollu İran savaşlarında donanmadan yararlanmak, Kafkasya’yı Osmanlı egemenliğine almak, Orta Asya Türkleriyle ilişkileri geliştirerek İpek Yolu’nu canlandırmak, güçlenmekte olan Rusya’ya karşı doğal bir set oluştur­mak gibi amaçlarla Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirerek Karadeniz’i Hazar Denizi’ne bağlamak istemiştir.Bu proje yarım kalmıştır.   b)  Süveyş kanalı projesi : Sokollu Akdeniz’deki donanmayı Hint Okyanusu’na geçirip Baharat Yolu üzerinde üstünlük sağlamak, Hin­distan ve Endonezya Müslümanlarıyla ilişki kurmak için Süveyş Kanalı’nın açılmasını istemiştir. Kanal projeleri, gereken önem verilmediğinden başarılı Olamamıştır. Bu proje yarım kalmıştır.  c)  Marmara Denizi- Sapanca Gölü Kanal projesi : Marmara Denizi ile Karadeniz’i birleştirmek için ikinci bir su yolu projesi. Hazırlandı. Amacı Akdeniz kıyılarındaki tersaneleri daha güvenli olan sapanca Gölüne toplamaktır. Düşünce aşamasında kalmıştır. Uygulamaya konulamadı.  

 

AHMET YESEVi يوليو 6, 2007

Posted by suriyeturkmenleri in Uncategorized.
add a comment

·                                                                                                                             AHMET YESEVi 

                                                           Hayati

Türk tasavvuf geleneginin hareket noktasi “Pîr-i Türkistan” Hoca Ahmed Yesevî, Güney Kazakistan’da Çimkent sehrine 7 km., bugün Türkistan adiyla taninan Yesi sehrine 157 km. uzakliktaki Sayram kasabasinda dogmustur. Dogum yili kesin olarak bilinmemektedir. 73 yil yasindigi ve 1166 yillarinda vefat ettigi seklindeki yaygin görüs isiginda, 1093 yilinda dogdugu ortaya çikar.

Babasi Sayram’in ünlü bilginlerinden Ibrahim Seyh, annesi ise Kara Saç Ana’dir. Halkin inanisi Ibrahim Seyh’in soyunu Hz. Ali’nin ogullarinda Muhammed el-Hanefî’ye çikarir.

Ahmed Yesevî, ilk ögrenimini yedi yasinda iken kaybettigi babasi Ibrahim Seyh’ten alir. Babasin vefatindan sonra ise, onun egitimini menkibelerin Hz. Peygamber’in talimatiyla bu is için görevlendirildigini söyledikleri Seyh Arslan Baba üstlenir ve Ahmed Yesevî’nin manevî babasi olur. Arslan Baba’dan tasavvufla ilgili ilk bilgileri alan Ahmed Yesevî, onun vefatindan sonra yine onun önceden verdigi isarete uyarak dönemin ilim ve irfan merkezi olan Buhâra’ya gider.

Ahmed Yesevî, muhtemelen 27 yaslarinda iken, Buhâra’da, devrin önde gelen mutasavvif ve bilginlerinden olan seyh Yûsuf Hemedânî’nin ögrencisi ve müridi olur. Yûsuf Hemedânî, eger deyim yerinde ise, “gezginci bir seyh”tir. O, çogunlukla Buhâra’da ikamet etmekle beraber Mevr, Semerkanî, Herat gibi önemli merkezleri dolasarak halkiAllah yolunda hizmete çagirir, dinî açidan aydinlatir ve özellikle dînin özünün ve temel amacinin, insanin ahlâkî açidan olgunlasmasi oldugunu söylerdi .

Iste Ahmed Yesevî de hocasi Yûsuf Hemedânî’den dinî ve tasavvufî bilgileri onunla birlikte gezerek, görerek ve yasayarak ögrenmis ve ögrendiklerini de yalniz Türkistan’a degil, bütün Türk dünyasina güzel, sâde ve saf Türkçesiyle vermis ve ögretmis. Nitekim o, seyhi Yûsuf Hemedânî’nin vefatindan sonra onun dergâhinda halîfelik postuna oturmus ve bir süre Buhâra’da seyhinin görevlerini üstlenmistir. Daha sonra Yesî’ye dönen Ahmed Yesevî, vefat tarihi olan 1156 yilina kadar burayi merkez edinmistir.

Yesî, artik Hoca Ahmed Yesevî’nin görüsleri ve egitimiyle aydinlanan hareketli bir kent haline gelmistir. Çünkü Türkistan’in hemen hemen her yerinden ögrenci gelmis ve Hoca Ahmed Yesevî’nin irsad halkasina girmislerdir. Yesevî ocaginda ögrenimlerini tamamlayan genç-yasli Yesevi müritleri, Türkistan’dan Balkanlara kadar uzanan bütün Türk yurtlarinda Hoca Ahmed Yesevî’nin saf ve sâde Türkçe ile söylenmis “hikmet”lerini terennüm ettiler ve eski Türk inanislarinin kalintilarini Islâmiyetle uzlastirmaya çalisan ve dolayisiyla kitabî dinin emirlerini tam olarak yerime getiremeyen henüz müslüman olmus insanlara Islâm’in sicak, samimî, hosgörü, tanrive insan sevgisine dayali gerçek güzel yüzünü tanittilar. Böylece Hoca Ahmed Yesevî’nin dînin özünü tam olarak yakalamis aydinlik görüsleri, çok kisa sürede , bütün Türk illerine yayildi.

Hoca Ahmed Yesevî, içinde yasadigi dönemin Türk toplumunun bozkirlarda at kosturan yan göçebe insanlar olduklarini; kadin-erkek, yasli genç hareketli ve kendi gelenek ve göreneklerini diri tutma yolunda basarili ve mücadeleli bir hayatin içinde olduklarini çok iyi biliyordu. Bu insanlara o, kili kirk yaran fikh kurallari içinde ve Arap -Acem kültür çevresinin etkileriyle bogulmus karma karisik bir Islâm yerine, samimî ve sarsilmaz bir îman anlayisim telkîn eden dinî ve ahlakî kurallari Arapça ve Farsça’yi çok iyi bildigi halde; kendi dilleriyle ve onlarin seviyelerine uygun bir üslûpla sunmanin basarisinin; temeli olacagini görmüstür. Onun için de Türk boylarinin halk edebiyatindan alinmis sekillerle insanlar arasinda, dostlugu, sevgiyi, dayanismayi dünyayi Tanri ve insan sevgisi ile kucaklamayiyine Kur’an’dan aldigi ilhamla ögrett

современной Сирии يونيو 26, 2007

Posted by suriyeturkmenleri in Uncategorized.
1 comment so far

Площадь современной Сирии 185 180 кв. км, численность населения – 17,6 млн. человек (2003). В 1990 на ее территории проживали примерно 340 тыс. палестинских беженцев и их потомков. В 1967 ок. 1150 кв. км сирийской территории в районе Голанских высот, на юге Сирии, были оккупированы Израилем. ПРИРОДА Рельеф местности. На территории Сирии, которая простирается от Средиземного моря на восток через северную часть Сирийской пустыни, выделяют пять природных районов: Приморская низменность, Западная горная цепь, Рифтовая зона, Восточная горная цепь, Плато Восточной Сирии. Страну пересекают две крупные реки – Эль-Аси (Оронт) и Евфрат. Обрабатываемые земли приурочены в основном к западным районам – приморской низменности, горам Ансария и долине р.Эль-Аси, а также к долинам Евфрата и его притоков. Приморская низменность протягивается узкой полосой вдоль побережья. Местами она прерывается подходящими к берегу моря скалистыми мысами, представляющими собой отроги гор Ансария. В самом широком месте, в окрестностях Латакии, ее протяженность с востока на запад составляет 15–30 км. Западная горная цепь. Между приморской низменностью и долиной р.Эль-Аси, приуроченной к рифтовой зоне, расположен сложенный известняками горный хребет Ансария (Эн-Нусайрия), идущий параллельно берегу моря от границы с Турцией на севере и почти до границы с Ливаном на юге. Этот хребет шириной ок. 65 км имеет средние высоты 1200 м. Его самая высокая точка – гора Неби-Юнес (1561 м). На западных сильно расчлененных склонах гор, открытых влажным воздушным потокам со стороны Средиземного моря, выпадает много осадков. В этих горах берут начало небольшие реки, имеющие сток в Средиземное море. Реки выработали глубокие долины с крутыми бортами. Многие реки летом пересыхают. На востоке горы Ансария резко обрываются, образуя уступ высотой ок. 900 м. Восточный склон обращен к горячим сухим воздушным массам и получает значительно меньше осадков. У южной оконечности хребта Ансария расположен Триполийско-Хомский межгорный проход. По нему пролегает дорога, соединяющая ливанский порт Триполи с городом Хомс; в западном направлении течет р.Эль-Кебир, которая за долгие годы отложила на днище своей долины плодородный слой аллювия. Рифтовая зона. К востоку от хребта Ансария и к северу от Триполийско-Хомского прохода тянется Рифтовая зона протяженностью 64 км и шириной 14,5 км, представляющая собой продолжение Восточно-Африканской рифтовой системы. К этой зоне приурочена долина среднего течения р.Эль-Аси. Плоское днище этого грабена, называемого Эль-Габ, раньше было местами заболочено, но к настоящему времени осушено. Благодаря высокому плодородию почв здесь развито орошаемое земледелие. Восточная горная цепь. Непосредственно к Эль-Габу с востока примыкают горы Эз-Завия, представляющие собой холмистую поверхность со средними высотами 460–600 м, максимальные отметки достигают 900 м. К югу от хребта Ансария простираются хребты Антиливан и Эш-Шейх (Хермон), по которым проходит граница между Сирией и Ливаном. Эти горы сложены пористыми известняками, которые поглощают то небольшое количество атмосферной влаги, которое получает район. Однако у подножий на поверхность выходит множество источников, используемых для орошения земель в окрестностях столицы. В пределах хребта Эш-Шейх, на границе с Ливаном, находится самая высокая в Сирии одноименная гора (2814 м). Горы Антиливан и Эш-Шейх разделены р.Барада, которая используется для водоснабжения Дамаскского оазиса. Плато Восточной Сирии. Бóльшая, восточная часть страны занята обширным Восточным плато. Его южная часть поднята на 300 м выше северной. Поверхность плато постепенно понижается к востоку примерно с 750 м восточнее хребта Антиливан до менее 300 м в пойме Евфрата. Южная часть плато сложена древними лавовыми полями. Самые впечатляющие формы рельефа – горы Эд-Друз куполообразной формы, поднимающиеся до 1800 м. Бóльшая часть окружающего их плато покрыта лавовым крупнообломочным материалом, образовавшимся из излившихся пород, что затрудняет хозяйственное использование этой территории. Лишь в области Хауран (юго-западнее Дамаска), где лавовые отложения сильно выветрены, сформировались плодородные мощные почвы. К востоку от гор Эз-Завия местность приобретает волнистый характер. Ее поверхность постепенно снижается приблизительно с 460 м на западе до 300 м у границы с Ираком. На северо-востоке страны выделяются средневысотные (более 500 м над у.м.) горы Абд-эль-Азис (максимальная высота 920 м), имеющие широтное простирание. Всю территорию плато с северо-запада на северо-восток пересекает р.Ефрат, врезающаяся на глубину 30–60 м. К северо-востоку от сирийской столицы через весь район протягивается цепь довольно низких кряжей, почти доходящих до Евфрата в районе города Дейр-эз-Зор. Их высота понижается к востоку от 2000 м (хребет Маалула к северу от Дамаска) до 800 м (горы Бишри, северо-западнее Дейр-эз-Зора). Для всех этих гор характерны дефицит атмосферных осадков и скудная растительность, что позволяет использовать их лишь как зимние пастбища. Климат. Климат Сирии субтропический средиземноморский, во внутренних районах – континентальный, аридный. Осадков выпадает мало, и они приходятся в основном на зимний сезон. Характерна интенсивная испаряемость. Высокая влажность воздуха и выпадение значительного количества осадков характерны только для прибрежной низменности и западных склонов хребта Ансария. Западная Сирия. Климат приморской полосы и наветренных склонов хребта Ансария – влажный средиземноморский. Среднее годовое количество осадков 750 мм, в горах оно увеличивается до 1000–1300 мм. Сезон дождей начинается в октябре и продолжается вплоть до марта – начала апреля, с максимумом интенсивности в январе. С мая по сентябрь осадки почти не выпадают. На низких высотах в этот сезон погода дискомфортна для человека: днем воздух прогревается до 30–35° C при высокой влажности. Выше в горах летом дневные температуры приблизительно на 5° C ниже, чем на побережье, а ночью – даже на 11° C. Средние зимние температуры составляют 13–15° С, ниже 0° C они опускаются лишь на некотором удалении от прибрежной низменности. Иногда выпадают и твердые осадки, но снегопады обычны лишь для верхнего горного пояса хребта Ансария, где снежный покров может держаться два-три месяца. Хотя зиму считают сезоном дождей, дождливых дней бывает немного, так что и в этот период стоит ясная погода, а температура днем поднимается до 18–21° С. Восточная Сирия. Уже на восточных склонах хребтов Ансария, Антиливан и Эш-Шейх средняя сумма осадков уменьшается до 500 мм. В таких условиях господствуют степи и полупустыни. Почти все осадки выпадают зимой, так что озимые зерновые культуры можно выращивать без орошения. Сирийская пустыня, простирающаяся к востоку и югу от степной зоны, получает меньше 200 мм осадков в год. Амплитуда температур в пределах степей и пустынь больше, чем на средиземноморском побережье. Среднеиюльская температура в Дамаске, на западной оконечности степной зоны, составляет 28° С, как и в расположенном далее к востоку Халебе (Алеппо), тогда как в Дейр-эз-Зоре, находящемся в пустынной области, средняя температура июля 33° С. Дневные температуры в июле-августе часто превышают 38° С. После захода солнца температура резко падает, уменьшается влажность воздуха. Таким образом, несмотря на дневную жару, благодаря прохладным сухим ночам во внутренних районах страны в летнее время климатическая обстановка более комфортная, чем на побережье. Зимой в степных и пустынных районах приблизительно на 5,5° С прохладнее, чем в прибрежной полосе. Средние зимние температуры Дамаска и Дейр-эз-Зора 7° С, а Халеба – 6° С. На севере степной зоны часто бывают заморозки и выпадает снег, но в ее южных районах, а также в пустынях эти климатические явления наблюдаются реже. Ночные температуры зимой опускаются значительно ниже 0° С. Водные ресурсы. Восточную часть Сирии в юго-восточном направлении пересекает полноводная транзитная река Ефрат с крупными левыми притоками Белих и Хабур. Все эти реки берут начало в горах Турции. Протяженность среднего течения Ефрата на территории Сирии 675 км. Его сток зерегулирован плотиной. В результате сооружения плотины образовалось крупное водохранилище Эль-Асад объемом ок. 12 млрд. куб. м. Крупнейшая река на западе страны – Эль-Аси (Оронт), берущая начало в горах Ливана, протекающая по впадине Сирийского грабена и впадающая в Средиземное море. Ее протяженность в пределах Сирии 325 км. Кроме того, имеется много мелких рек средиземноморского бассейна, которые наиболее полноводны в зимний период дождей и мелеют летом. На крайнем северо-востоке вдоль границы с Ираком на протяжении ок. 50 км протекает р.Тигр. Кроме того, на западе страны имеются крупные озера. В районах с недостаточным увлажнением для орошаемого земледелия используют колодцы, родники, скопления подземных вод и реки, за счет которых в стране вырабатывается значительная доля электроэнергии. Орошается примерно 12% посевных земель, причем ок. 20% из них – благодаря колодцам. На остальных поливных землях ирригация зависит от водного режима Евфрата и его притоков – Белиха и Хабура. Но гидроресурсы Евфрата широко используются также в энергетике и сельском хозяйстве Турции и Ирака, которые предъявляют свои права на воды этой реки. Данное обстоятельство наряду с техническими и финансовыми проблемами самой Сирии и с засухами не позволили довести площади орошаемых земель и производство электроэнергии до уровня, который предусматривался строительством Евфратской плотины, завершившимся в 1978. Крупные ирригационные системы расположены также на реках Эль-Аси и Ярмук (воды последней используются совместно с Иорданией). Растительный и животный мир. Естественная растительность Сирии под сильным антропогенным воздействием претерпела значительные изменения. В далеком прошлом хребет Ансария на западе и горы на севере страны были покрыты лесами. Позже им на смену пришли вторичные леса из низкорослых хвойных и лиственных пород в лучше увлажняемых малонаселенных местностях и кустарники средиземноморского типа в тех прибрежных районах, где не было развито земледелие. В Западной Сирии в наименее нарушенных местообитаниях на горных склонах преобладают вечнозеленые дубы, лавр, мирт, олеандр, магнолия, фикусы. Встречаются рощи кипариса, алеппской сосны, ливанского кедра, а также можжевельник. Вдоль средиземноморского побережья имеются плантации табака, хлопчатника, сахарного тростника. В долинах рек выращивают инжир, тутовое дерево, цитрусовые, а на пологих склонах оливки и виноград. На полях высевают кукурузу, ячмень, пшеницу. Выращивают также картофель и овощи. На севере, а частично на восточных склонах хр. Ансария и других и в низкогорьях внутренних частей страны распространены типичные бобово-злаковые степи, которые служат кормовой базой пастбищного скотоводства (в основном овцеводства). На полях выращивают пшеницу и ячмень, хлопчатник, а в условиях искусственного орошения – рис. В пустынях ландшафт оживляется лишь после дождя, когда появляются молодые побеги трав и низкорослых кустарничков и кустарников, которые представлены в основном саксаулом, биюргуном, боялычем, полынями. Тем не менее даже такого бедного растительного покрова достаточно для прокорма верблюдов, которых разводят кочевники. Животный мир Сирии не отличается большим разнообразием. Из хищных иногда встречаются дикая кошка, рысь, шакал, лисица, полосатая гиена, каракал, в степях и полупустынях много хорьков, из копытных – антилопа, газель, дикий осел онагр. Многочисленны такие грызуны, как тушканчики. Иногда встречаются дикобразы, ежи, белки, водятся также зайцы. Характерны пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, хамелеоны. Разнообразна фауна птиц, особенно в долине Евфрата и вблизи водоемов (фламинго, аисты, чайки, цапли, гуси, пеликаны). По всей стране водятся жаворонки, рябки, дрофы, в городах и деревнях – воробьи и голуби, в рощах – кукушки. Из хищных встречаются орлы, соколы, ястребы, совы. Почвы. Бóльшая часть страны занята сероземами, на севере и западе распространены каштановые почвы, в горах на западе встречаются также ареалы коричневых, наиболее плодородных почв. Они приурочены к приморской низменности и нижним склонам хребта Ансария. Многие почвы засолены и загипсованы. НАСЕЛЕНИЕ Этнический состав. Подавляющее большинство жителей страны – арабоязычные сирийские арабы (ок. 90%). По вероисповеданию они преимущественно мусульмане, но встречаются и христиане. Крупнейшее национальное меньшинство образуют курды, которые составляют ок. 9% населения. Большинство курдов сосредоточены в предгорьях Тавра, к северу от Халеба, и на плато Эль-Джазира, на северо-востоке. Курды сформировали общины также в окрестностях Джераблуса и в предместьях Дамаска. Говорят они на родном курдском и на арабском языках и придерживаются, как и сирийские арабы, суннитского направления в исламе. Основная часть курдов живет в сельской местности. Многие курды ведут полукочевой образ жизни. В городах (в основном в Дамаске и Халебе) курды заняты прежде всего физическим трудом. Зажиточные курды получают доходы в первую очередь за счет владения недвижимостью. Некоторые курды достигли высоких служебных постов, но торговлей они практически не занимаются. Доля армян, второго по численности национального меньшинства, в составе населения 2–3%. Многие армяне являются потомками беженцев из Турции, прибывших в конце 19 в., но бóльшая их часть эмигрировала в 1925–1945. Армяне исповедуют христианство и сохранили свои обычаи, школы и газеты. Почти все армяне проживают в городах: в основном в Халебе (75%), где им принадлежит видное место в экономической жизни, в Дамаске (15%) и Хасеке. Как правило, армяне являются торговцами, мелкими предпринимателями и ремесленниками, среди них также много специалистов с инженерно-техническим образованием и квалифицированных рабочих, а также лиц свободных профессий. В Сирии проживают также туркмены и черкесы. Туркмены исповедуют ислам, носят арабские одежды и говорят на Туркменском языке. Первоначально они вели кочевой образ жизни, но в настоящее время занимаются преимущественно полукочевым скотоводством на плато Эль-Джазира и в долине Евфрата, близ иракской границы, или земледелием в районе Халеба. Черкесы относятся к потомкам кочевников-мусульман, которые перебрались в Сирию с Кавказа после его завоевания русскими в конце 19 в.; они сохранили большинство своих обычаев и родной язык, хотя говорят и на арабском. Примерно половина черкесов проживала в мухафазе Эль-Кунейтра, но после разрушения израильтянами в октябре 1973 одноименного административного центра многие перебрались в Дамаск. Самые малочисленные среди национальных меньшинств – кочевые цыгане, турки, иранцы, ассирийцы, евреи (последние сосредоточены в основном в Дамаске и Халебе). Демография. В Сирии были проведены три всеобщие переписи населения. Его численность, согласно первой переписи 1960, составляла 4565 тыс. человек, включая 126,7 тыс. палестинских беженцев. Соответствующие показатели переписи 1970 – 6294 тыс. и 163,8 тыс., переписи 1981 – ок. 9,6 млн. и ок. 263 тыс. человек беженцев. На июль 2003 численность населения составляла 17,56 млн. человек.Как следствие быстрого демографического роста бóльшую часть населения страны составляет молодежь: 38,6% не достигли 15 лет, 58,2% – от 15 до 65 лет и только 3,2% – старше этого возраста. Девушки рано выходят замуж, женщины рожают в среднем по 7 детей. Численность населения продолжала увеличиваться быстрыми темпами: в 1960-х годах – в среднем 3,2%, в 1970-х – на 3,5%, в 1980-х – 3,6% в год,однако в 2003 снизилась до 2,45%. С 1950-х до конца 1980-х годов уровень рождаемости составлял 45 новорожденных на 1 тыс. жителей. В то же время показатель смертности постепенно снижался, с 2,1% в начале 1950-х годов до 0,7% в конце 1980-х годов, в основном благодаря успехам медицины и резкому сокращению младенческой и детской смертности. В 1945–1946 несколько тысяч армян выехали из Сирии в СССР, а после создания государства Израиль в 1948 туда эмигрировала большая часть из проживавших ранее в стране 30 тыс. евреев. Около 100 тыс. палестинцев обосновались в Сирии после захвата Израилем Галилеи. Население на июль 2004 – 18 млн. 017тыс. Прирост населения – 2,4 (на 2004). Коэфициент рождаемости – 28,93 на 1000 человек (2004). Коэфициент смертности – 4,96 на 1000 человек. Продолжительность жизни мужчины – 68,47, женщины – 71,02 лет. Города. Доля урбанизированного населения повысилась в стране с 40% в 1965 до 55% в 1998. В столице Дамаске в 1999 проживали 3 млн. человек, в Халебе, по данным на 1994, – 1,3 млн. человек, в Хомсе – 750 тыс, в Хаме – 450, Латакии – 380, Дейр-эз-Зоре – 260, Хасеке –250, Ракке – 230, Идлибе – 200, Деръа –160, Тартусе – 150, Эс-Сувейде –75 тыс. человек. Религия. Не менее 90% населения Сирии – мусульмане, причем 75% – сунниты, 13% – алавиты, а остальные – представители шиитов-исмаилитов и шиитских сект исмаилитов и друзов. Суннизм исповедуют арабы, курды, туркмены, турки, черкесы. Друзы сосредоточены в горном районе Эд-Друз, к юго-востоку от Дамаска. До 10% сирийцев исповедуют христианство. Наибольшим влиянием среди христиан страны пользуются православная греко-византийская и армяно-григорианская церкви. Существуют также небольшие общины яковитов, маронитов, несториан, халдеев, протестантов и католиков. Крайне малочисленны иудаисты и езиды (йезиды). Сравнительно с приверженцами других религий в христианской общине выше доля горожан и солиднее прослойка людей, получивших высшее образование, а также представителей высокооплачиваемых «белых воротничков» и лиц свободных профессий. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО Сирия – президентская республика. Она отличается централизованной, строго иерархической системой, при которой вся полнота власти сосредоточена в руках президента страны и высшего руководства Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ, или Баас). Эта система была создана после захвата власти вооруженным путем сторонниками Баас в 1963. С ноября 1970 до июня 2000 главой государства был генерал Хафез Асад, лидер военного крыла Баас, который пришел к руководству в результате переворота, сместив гражданскую верхушку партии. Хафез Асад занимал посты президента, главнокомандующего вооруженными силами, генерального секретаря регионального руководства Баас и председателя Прогрессивного национального фронта – коалиции партий, имеющей большинство в Народном совете, состоящем из 250 депутатов и выполняющем функции однопалатного парламента, который избирается всеобщим голосованием на 4 года. Последние парламентские выборы состоялись в 2003. Органы центральной власти. Оказавшиеся у власти военные, верные генералу Асаду, вскоре созвали законодательный орган – Народный совет, перед которым в качестве первоочередной задачи была поставлена разработка проекта постоянной конституции. Она должна была заменить введенную Баас в 1964 временную конституцию страны, действие которой было продлено в 1969. Депутаты в Народный совет выдвигались президентом и его ближайшими советниками и должны были представлять Баас и ее главных левых союзников – Арабский социалистический союз, Сирийскую коммунистическую партию, Демократическую социалистическую юнионистскую партию и Движение арабских социалистов. В Народный совет было включено также небольшое число независимых членов и представителей оппозиционных сил. В марте 1973 Народный совет представил на одобрение президенту проект конституции, который затем был вынесен на референдум. В соответствии с новой конституцией Народный совет избирается всеобщим прямым и тайным голосованием. Избирательным правом наделены все граждане, достигшие 18-летнего возраста. Выборы в Народный совет проводятся по многомандатным избирательным округам, причем в каждом из них одна часть мест выделяется рабочим и крестьянам, а другая – представителям иных категорий населения. Формального выдвижения кандидатур политическими партиями не предусмотрено. На практике правящий Прогрессивный национальный фронт выдвигает общий неофициальный список кандидатов; формально же все кандидаты выдвигаются и баллотируются индивидуально. Результаты голосования определяются по мажоритарной системе относительного большинства. В полномочия парламента, согласно конституции, входят принятие законов, обсуждение политики правительства, утверждение государственного бюджета и планов социально-экономического развития, ратификация важнейших международных договоров и соглашений, объявление всеобщей амнистии. Только Народный совет правомочен вносить изменения в конституцию и регламент своей деятельности. В то же время, конституция Сирии последовательно не разграничивает предметные рамки законодательных полномочий парламента, с одной стороны, и главы государства – с другой. Центральное место в политической системе Сирии принадлежит главе государства – президенту республики. Кандидатуру на этот пост выдвигает Народный совет по предложению руководства партии Баас, после чего вопрос выносится на общенациональный референдум. Для избрания на 7-летний срок достаточно получить большинство голосов принявших участие в референдуме. После смерти Хафеза Асада в 2000 президентом Сирии избран его сын Башар аль-Асад. Родившийся в 1965, он получил образование врача-офтальмолога в Сирии и Великобритании, а в 1994 вернулся в страну, где закончил военную академию, стал близким сотрудником и наследником отца. Башар аль-Асад командовал президентской гвардией и выполнял важные дипломатические поручения, призывал к борьбе с коррупцией и возглавлял сирийское компьютерное общество. После смерти Хафеза Асада в июне 2000 парламенту пришлось внести поправки в конституцию, чтобы снизить минимальный возраст кандидата в президенты с 40 до 34 лет. Избранный затем генеральным секретарем Баас и выдвинутый кандидатом в президенты, получил в июле 2000 на референдуме 97,3% голосов и официально занял президентский пост. В соответствии с основным законом страны, президент Сирии следит за соблюдением конституции и гарантирует работу государственного механизма, разрабатывает (по согласованию с правительством) общегосударственную политику и контролирует ее проведение в жизнь. Он назначает и смещает гражданских и военных должностных лиц, включая вице-президентов, министров, губернаторов и высших дипломатов, пользуется правом помилования и реабилитации осужденных, является верховным главнокомандующим. Президент вправе объявлять войну, всеобщую мобилизацию и чрезвычайное положение, может заключать мирные соглашения (при их ратификации парламентом), заключать и расторгать международные договоры. Глава государства имеет право созывать чрезвычайные сессии парламента, готовить законопроекты и вносить их на рассмотрение Народного совета. Он может наложить вето на закон, принятый законодательным органом, которому необходимо собрать не менее двух третей голосов, чтобы преодолеть его. В чрезвычайных обстоятельствах президент может сам издавать законы-декреты в перерывах между сессиями парламента. Глава государства вправе непосредственно выносить законопроекты на референдум, минуя парламент. В его полномочия входит роспуск Народного совета, однако по конкретному основанию такое решение может быть принято только один раз. Парламент может привлечь президента к ответственности только в случае государственной измены. Верховный исполнительный и административный орган республики – правительство (Совет министров), состоящий из председателя (премьер-министра), заместителя и министров. Совет министров контролирует работу государственного исполнительного аппарата и государственных корпораций, осуществляет надзор за исполнением законов, вместе с президентом участвует в разработке политики государства и проводит ее в жизнь, разрабатывает проекты бюджета, планов развития и законов, обеспечивает безопасность страны и т.д. Председатель правительства и министры несут ответственность только перед президентом. Председатель правительства с 2000 – Мухаммед Мустафа Миро. Органы местной власти. В административном отношении Сирия разделена на 14 губернаторств (мухафаз), во главе которых стоят губернаторы, утверждаемые президентом по представлению министра внутренних дел. При губернаторах действуют Советы мухафаз, 1/4 депутатов которых назначаются губернатором и министром внутренних дел, а 3/4 избираются населением на четырехлетний срок. Министр внутренних дел назначает в эти Советы от 6 до 10 депутатов, которые входят в состав Исполнительных комитетов провинций, выполняющих повседневный надзор за деятельностью местной администрации. Муниципальные Советы направляют деятельность городских служб, выдают лицензии на занятие предпринимательской деятельностью, устанавливают местные налоги. Во главе этих Советов стоят мэры, назначаемые губернаторами мухафаз, а в малых городах – главами округов. В 1987 Дамаск, имевший особый столичный статус, был объединен с прилежащей одноименной мухафазой в единую административную единицу. Политические партии. Партия арабского социалистического возрождения (Баас) – правящая и господствующая партия страны. Образована в 1947 Мишелем Афляком и Салахом Битаром как Партия арабского возрождения (Баас), после слияния с Арабской социалистической партией в 1954 получила нынешнее название. Идеология партии – панарабский национализм. Ее главная цель – объединение всех арабских государств в одно, воссоединение арабской нации, «искусственно» разделенной колонизаторами, и возвращение ей «былого величия». Важное место в программных положениях Баас занимает «освобождение Палестины». Главный лозунг партии: «Арабская нация едина, ее миссия бессмертна». Баас провозглашает также принципы «свободы» и «арабского социализма». К началу 1960-х отделения партии были созданы в большинстве арабских стран (особенно влиятельными они стали в Ираке, Ливане, Иордании, Йемене и др.). В феврале 1963 баасисты захватили власть в Ираке и установили в стране жестокую диктатуру, однако их режим был свергнут иракской армией в ноябре того же года. В Сирии партия Баас пришла к власти в марте 1963 в результате государственного переворота. Вскоре между общеарабским и сирийским «региональным» руководствами партии разгорелась ожесточенная борьба. В 1965 М.Афляк и С.Битар отстранили более «левых» сирийских лидеров, которые пользовались поддержкой молодых армейских офицеров. В феврале 1966 в результате нового переворота в Сирии к власти пришла «левая» фракция Баас, призвавшая к установлению «народного контроля» над производством, сотрудничеству со всеми «истинно социалистическими, юнионистскими и прогрессивными элементами», включая коммунистов и государства советского блока, а также к объединению арабских государств «на социалистических основах». Победившая группировка сместила Афляка и Битара. Пришедшее в 1968 к власти в Ираке местное крыло Баас не признало новое общеарабское руководство, созданное сирийцами, и в партии произошел раскол на просирийское и проиракское крыло. Соответственно разделились и секции Баас в различных арабских странах. В 1970 к руководству сирийским крылом партии пришло «военное» крыло во главе с Хафезом Асадом. Под руководством Баас в Сирии был создан в 1972 блок проправительственных партий и организаций – Прогрессивный национальный фронт (ПНФ). В Народном совете Баас имеет 135 из 250 мест. Генеральный секретарь партии – Башар аль-Асад, президент Сирии. Сирийская коммунистическая партия (СКП) – бывшая просоветская, создана в 1924. В 1940-х и 1950-х являлась одной из наиболее организованных и влиятельных политических сил Сирии, однако была сильно ослаблена в результате репрессий в период объединения с Египтом (1958–1961), а затем вытеснена баасистами из тех сфер общественных жизни, в которых коммунисты традиционно пользовались влиянием. В 1972 в СКП произошел раскол: фракция во главе с Халедом Багдашем пошла на сотрудничество с правительством Х.Асада и вступила в ПНФ, группировка Р.Турки («СКП – политбюро») объявила о своей оппозиции, а ее лидеры были позднее арестованы. Затем из СКП выделилась еще одна фракция М.Юсефа («СКП – базовые организации»), которая также отказалась участвовать в ПНФ. В 1986 раскололась проправительственная фракция СКП. В ней сложились группировки Х.Багдаша и Ю.Фейсала (последняя опиралась на более молодые партийные кадры). Серьезных расхождений между обеими организациями нет. Обе они остаются в составе ПНФ и имеют по 4 места в Народном совете. Движение арабских социалистов (ДАС) – образовано в 1950 как Арабская социалистическая партия (АСП) под руководством А.Хаурани. АСП опиралась на крестьян, часть рабочих и лавочников и, подобно партии Баас, призывала к достижению арабского единства и «арабского социализма». В 1954 АСП объединилась с Баас. В 1962, после выхода Сирии из государственного объединения с Египтом, Хаурани и его сторонники были исключены из партии Баас из-за категорического отказа от ориентации на восстановление союзного государства. Впоследствии организация раскололась на ряд фракций; некоторые из них вступили в ПНФ и правительство. Сотрудничающее с правительством крыло ДАС имеет 4 места в Народном совете. Арабский социалистический союз (АСС) – одна из организаций «юнионистов» (последователей бывшего лидера Египта Гемаля Абдель Насера). АСС образован в 1964, выступил за «арабский социализм» и объединение с Египтом. Партия раскололась на 2 фракции, одна из которых вошла в состав ПНФ и правительства Асада. АСС имеет 7 мест в Народном совете. Партия социалистов-юнионистов (ПСЮ) – насеристская. Входит в ПНФ, по программным установкам близка к АСС и Баас. Имеет 7 мест в Народном совете. Социалистическая юнионистская демократическая партия (СЮДП) – насеристская. Входит в ПНФ, имеет 4 места в Народном совете. Сирийская национально-социалистическая партия (СНСП) – создана в Ливане в 1932 как тайная организация, испытавшая влияние идеологии и организационных форм европейского фашизма. Партия объявила своей целью создание государства «Великая Сирия», которое должно было охватить территорию Сирии, Ливана, Ирака, Иордании, Палестины и Кувейта. Основные силы СНСП находились в Ливане, где она пользовалась существенным влиянием, создала после Второй мировой войны свои полувоенные формирования и участвовала в ряде попыток государственного переворота. В начале 1960-х во взглядах руководства партии произошла определенная эволюция. Не отказываясь в целом от крайне правых воззрений, оно заимствовало некоторые марксистские и панарабистские постулаты. В конце 20 в. часть фракций партии в Ливане стала ориентироваться на сотрудничество с сирийским правительством. В 2000 в Сирии была разрешена деятельность СНСП, она была принята в ПНФ. Имеет 2 места в Народном совете. Не входят в ПНФ и действуют полулегально или нелегально: Партия арабского социалистического демократического возрождения (ПАСДВ) образована в 1970 приверженцами «левого» крыла партии Баас во главе с С.Джедидом, отстраненного от власти Х.Асадом. Ее программа и основные цели, по существу, идентичны платформе Баас. Партия выступала за отстранение режима Асада, не исключая и вооруженных методов борьбы. Партия коммунистического действия Сирии (ПКДС) – создана в конце 1970-х как Лига коммунистического действия, нынешнее название получила в 1980. Партия включила приверженцев «неортодоксального марксизма», стоящих «левее исторически сложившейся СКП». Считая режим Х.Асада «буржуазным» и «антинародным», ПКДС добивалась его свержения и замены «революционно-демократической властью во главе с народным фронтом». Лозунг «арабского единства» отвергает как «реакционный». Национально-демократическое объединение – блок оппозиционных партий и организаций. Включает ПАСДВ, ПКДС, Арабскую революционную рабочую партию в Сирии, Демократический Арабский социалистический союз в Сирии (фракция АСС), фракцию ДАС и «СКП – политбюро». Независимо действует Национальный комитет за единство сирийских коммунистов. Судебная система включает суды по вопросам личного статуса, по делам несовершеннолетних, мировые суды, суды первой инстанции, апелляционные и кассационный суды. Кассационный суд в Дамаске служит высшей судебной инстанцией, принимающей окончательные решения по протестам и жалобам на решения всех нижестоящих судов. Суды по вопросам личного статуса подразделяются на шариатские суды, суд для друзов и суды для представителей немусульманских общин. Мировые суды занимаются рассмотрением незначительных гражданских торговых и уголовных дел. Более серьезные дела слушаются в судах первой инстанции. Апелляционные суды действуют в административных центрах мухафаз и принимают к рассмотрению апелляции на решения нижестоящих судов. Кроме того, существует система военных судов, занимающихся рассмотрением дел о преступлениях военнослужащих. Назначение, перемещение и смещение членов всех этих судов находится в компетенции Высшего совета магистратуры. В стране действует Верховный конституционный суд, состоящий из пяти судей, назначаемых президентом сроком на четыре года. Этой инстанцией рассматриваются вопросы, связанные с выборами и конституционностью законов и указов, принимаемых президентом и Народным советом. Высший конституционный суд не имеет права отменять законы, принятые на референдумах. В Сирии действуют также Высший суд государственной безопасности и Суд экономической безопасности. Обычно дела в этих судах рассматриваются на закрытых судебных заседаниях. Вооруженные силы Сирии состоят из сухопутных войск, насчитывавших в начале 1990-х годов ок. 300 тыс. человек, военно-воздушных сил (ВВС, 80 тыс. человек), сил военно-морского флота (ВМС, ок. 4 тыс. человек) и нерегулярных формирований для охраны объектов тыла, жандармерии и специальных сил безопасности, занимающихся охраной президента, правительственных и государственных учреждений. Призывной возраст на срочную военную службу – 19 лет, срок службы в сухопутных войсках и ВВС 30 месяцев, а в ВМС – 18 месяцев. По конституции, главнокомандующим вооруженными силами является президент страны. С начала 1990-х годов приблизительно 30-тысячная сирийская военная группировка находится в Ливане, в основном в долине Бекаа и в окрестностях Бейрута и Триполи. Согласно официальным данным, в 1997 финансовом году бюджетные военные расходы составили примерно 800 млн. – 1 млрд. долл., или 5,9% ВВП. Внешняя политика. Первое баасистское правительство (март 1963 – февраль 1966) следовало принципам неприсоединения, панарабского единства и строительства арабского варианта «социализма». В этом правительстве сохранялось своего рода равновесие между военными и гражданским крылом Баас. Положение полностью изменилось в феврале 1966. Основатели Баас Мишель Афляк и Салях Битар были вынуждены бежать из Сирии, так как руководители переворота Салах Джадид и Хафез Асад вынесли им смертный приговор. Новый режим был нелегитимным и в целях самоутверждения предпринял ряд военных авантюр на границе с Израилем, приведших в конечном счете к арабо-израильской войне 5 июня 1967, в результате которой Сирия потеряла Голанские высоты. В ноябре 1970 министр обороны Хафез Асад стал абсолютным правителем Сирии, власть которого еще более окрепла, когда в марте 1971 он стал президентом страны. 6 октября 1973 Сирия совместно с Египтом предприняла скоординированное наступление на Израиль. В первые дни войны сирийская армия достигла некоторых успехов, вернув Голанские высоты, но в конечном итоге Сирия потеряла еще бóльшую территорию. Благодаря активному американскому посредничеству Израиль вывел войска с части оккупированных им земель, а также из города Эль-Кунейтра на Голанских высотах, что было обусловлено сирийско-израильским соглашением, подписанным 31 мая 1974 и фактически определявшим границу между Сирией и Израилем. В июне 1976 Сирия приняла участие в урегулировании внутриполитического конфликта в Ливане и ввела туда войска в составе межарабских сил сдерживания. В 1980 Сирия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с СССР, действие которого сохранилось и после распада Советского Союза. Сирия была одной из немногих арабских стран, поддержавших Иран в его долгой войне с Ираком в 1980-годах, и продолжает оставаться ближайшим партнером Ирана. В феврале 1987 Сирия, которая сохраняла в Ливане 25-тысячный контингент миротворческих сил, для поддержания порядка дополнительно направила 7-тысячную армию в мусульманский сектор Бейрута. Когда в августе 1990 Ирак вторгся в Кувейт, Сирия послала свои войска в Саудовскую Аравию и впоследствии присоединилась к антииракской коалиции. В октябре 1990 Сирия приняла активное участие в подавлении выступлений христиан в восточном Бейруте и тем самым способствовала наведению порядка в ливанской столице. Сирия принимала активное участие в урегулировании палестино-израильского конфликта. ЭКОНОМИКА Структура производства. Для Сирии характерна экономика смешанного типа с высокой долей государственного сектора (ок. 50% национального дохода, 75% стоимости промышленной продукции и 70% основных средств производства). Финансы, энергетика, железнодорожный и авиационный транспорт на протяжении долгого времени целиком находились в ведении государства. Частная собственность явно преобладает в сельском хозяйстве, а также включает мелкие и средние предприятия торговли, сферу обслуживания, автотранспорт и жилищное строительство. Ежегодный прирост ВНП в середине 1990-х оценивался в 3,6%. В 2003 прирост ВВП составил 0,9%, т.е 58,01 млрд. долл. США, доходы на душу населения составили 3300 долл. По данным 2003 года по секторам ВВП делился следующим образом: сельское хозяйство – 28,5%, индустрия – 29,4% и другие службы – 42,1%. Сирия является крупным центром морской и сухопутной торговли. В этой связи получила развитие такая отрасль, как складское хозяйство. Построены крупные нефтехранилища на нефтеперерабатывающих заводах в Хомсе и Баниясе, в нефтеналивном терминале порта Банияс и др. Существенно увеличились площади для хранения металлов и строительных материалов, построены крупные элеваторы. Трудовые ресурсы. Около 30% трудоспособного населения Сирии занято в общественном секторе, доля государства как работодателя начала сокращаться с конца 1980-х годов, когда были предприняты меры по сокращению бюджетных расходов, в том числе на содержание государственных учреждений. В сельском хозяйстве, где было занято 52% всей рабочей силы, этот показатель снизился до 20% в 1995. Одновременно в промышленности (включая строительство, энергетику, добычу газа и водоснабжение) он повысился с 20% до 34%, а в сфере обслуживания – с 28% до 42%. Многие сирийцы заняты в государственном секторе – в учреждениях или на предприятиях. Как городские, так и сельские жители часто вовлечены в сезонную деятельность. По оценкам, в 1998 безработицей было охвачено 12–15% трудоспособного населения. Начиная с 1970-х годов многие квалифицированные рабочие и специалисты выезжали в поисках заработка в нефтедобывающие страны Персидского залива. Миграционный процесс способствовал снижению уровня безработицы и притоку в страну иностранной валюты, но одновременно создал серьезный дефицит квалифицированных кадров. Горнодобывающая промышленность. Сирия не принадлежит к крупным производителям нефти. Тем не менее начиная с 1974 нефть стала важнейшим источником экспортных поступлений. Наиболее развиты нефтедобывающая и газодобывающая отрасли. В середине 1990-х годов в стране ежедневно добывалось ок. 66,5–80 тыс. т жидкого топлива. В 1997 добыча нефти составила 30 млн. т. Крупнейшие месторождения расположены на крайнем северо-востоке (в Карачуке, Сувайдии, Румайлане и окрестностях Дейр-эз-Зора). На северо-востоке и востоке в долине Евфрата эксплуатация залежей началась в конце 1960-х годов, а в районе Дейр-эз-Зора, где добывают особо высококачественную легкую нефть, – в 1980–1990-е годы. Ведется также добыча природного газа, в том числе сопутствующего нефтяным месторождениям (в 1997 добыто 5 млрд. куб. м). Крупнейшие нефтеперерабатывающие комплексы построены в Баниясе и Хомсе. Сирия – крупнейший производитель фосфоритов, месторождение которых разрабатывается в районе Хнейфиса недалеко от Тадмора. Их запасы оценивают в 1 трлн. т при содержании фосфатов от 22 до 72%. Ежегодно добывается ок. 15 млн. т. Бóльшая часть продукции идет на экспорт, остальная используется внутри страны для производства удобрений. Разведаны также месторождения железной руды (Раджу, Блудан – Забдани, Эль-Кадмус), природного асфальта (близ Латакии), хрома, урана, марганца, свинца, меди, серы, асбеста, доломита, известняка, туфа, базальта. Ведется добыча поваренной соли (месторождения Тадмор, Джеруд, Эль-Джаббуль), серы. На территории Сирии находится и эксплуатируется множество горячих минеральных источников. Энергетика. Более половины электроэнергии (57%) производится на гидроэлектростанциях, а на тепловых станциях, использующих в качестве топлива нефть, – 43%. Наиболее крупные ГЭС были построены в середине 1970-х годов, когда была возведена Евфратская плотина. Их расчетная мощность составляет 800 млн. кВт, но из-за технических трудностей и низкого уровня воды они загружены менее чем наполовину. В 1998 было произведено 17,5 млрд. кВт электроэнергии. Обрабатывающая промышленность. В начале 1990-х годов все ведущие отрасли промышленности, в первую очередь тяжелой, находились в распоряжении государства. Государство владело также ключевыми предприятиями в пищевой, сахарной, текстильной отраслях, а также в производстве строительных материалов, пластмасс, стекла, химических удобрений, табачных изделий и в сборке телевизоров из импортных деталей. К числу наиболее развитых относятся нефтеперерабатывающая, электроэнергетическая, пищевая, текстильная, химическая, электротехническая промышленность и производство строительных материалов. Меры по модернизации инфраструктуры и рост емкости внутреннего рынка косвенно способствовали развитию частного предпринимательства. Его позиции особенно упрочились в выпуске тканей, одежды, кожевенных изделий, бумаги, мыла и химикатов. В частном секторе стали производить электротовары, в том числе холодильники, и производственное оборудование, а также продукция, призванная заменить импорт, например косметические товары и моющие средства. Большинство частных промышленных предприятий относится к категории мелких, на которых работают менее 10 человек, обычно членов семьи. Сельское хозяйство. В сельском хозяйстве занято ок. 50% экономически активного населения. Сельское хозяйство производит бóльшую часть потребляемого в стране продовольствия и весомую долю сырья для промышленности, в частности хлопок и сахарную свеклу. Пахотопригодные земли охватывают ок. 30% площади страны. Это узкая прибрежная полоса, имеющая плодородные почвы и высокое увлажнение, где выращивают фрукты, оливки, табак и хлопок; долина р.Эль-Аси, где в условиях орошения возделываются разнообразные культуры; полузасушливое нагорье, которое протягивается от Голанских высот и Дамаска до границы с Турцией, к северу от Халеба, и доходит на востоке до Хасеке, где на богаре производится существенная часть сирийской пшеницы и ячменя, а на поливном клине – хлопка; долина Евфрата. Основные зерновые культуры – пшеница и ячмень – занимают ок. 2,5 млн. га, или почти половину всех посевных площадей. Важнейшее место среди технических культур занимает хлопчатник, им обычно засевают 130–180 тыс. га в зависимости от погодных условий и складывающихся цен на волокно. Выращивают также кукурузу, сахарную свеклу для местных сахарорафинадных заводов, просо, бобовые, плодовые и масличные культуры. Поголовье скота насчитывает более 12 млн. овец, 1 млн. коз, 700 тыс. голов крупного рогатого скота и более 14 млн. цыплят. Животноводство дает почти треть сельскохозяйственной продукции. Самый крупный ирригационный проект в Сирии был связан с возведением Евфратской плотины, после чего планировалось к 2000 удвоить площади орошаемых земель по сравнению с концом 1970-х годов. Однако возникшие проблемы, в частности загипсованность почв и низкий уровень воды в водохранилище (частично обусловленный большим забором вод Евфрата выше по течению – в зоне плотины Кебан в Турции) воспрепятствовали достижению поставленной задачи. В декабре 1992 Европейский инвестиционный банк согласился финансировать строительство земляной плотины Эт-Тора на р. Эс-Санобар для дополнительного орошения 10,5 тыс. га пахотных земель в мухафазе Латакия. Транспорт. Сирия имеет хорошо развитую систему шоссейных и железных дорог. Большинство автомобильных трасс, по которым осуществляются свыше 90% внутренних грузовых и пассажирских перевозок, имеют твердое покрытие. Основные магистрали служат также для транзита товаров из соседних арабских стран в Турцию и Европу. В середине 1990-х годов длина автодорог с твердым покрытием составляла 28 тыс. км, а длина железнодорожных магистралей была доведена почти до 2750 км. К настоящему времени они связали главный средиземноморский порт страны Латакию с портом Тартус и через Халеб с пограничным городом Эль-Камышлы на северо-востоке страны. Железная дорога соединяет Халеб, Хаму, Хомс и Дамаск, а также Хомс с месторождениями фосфоритов в окрестностях Тадмора (Пальмиры). Крупнейшие морские порты – Латакия, Тартус и Банияс. В стране действует единственная авиакомпания – «Сириен араб эрлайнз». Международные аэропорты имеются в Дамаске и Халебе, местные – в Тадморе, Дейр-эз-Зоре, Латакии и Эль-Камышлы. Нефтепроводы. Основной трубопровод, проходящий по территории страны, тянется от нефтяных месторождений северного Ирака к средиземноморским гаваням Банияс и Триполи (в Ливане). По этой трассе нефть поступала и в крупнейший сирийский центр по ее переработке в Хомсе. Разногласия по поводу платы за транзит иракской сырой нефти привели к тому, что Ирак отказался пользоваться этим трубопроводом в 1976–1979, Сирия же, в свою очередь, закрыла его в 1982 в порядке поддержки Ирана в его войне против Ирака. Нефтепроводы проложены также от сирийских месторождений на северо-востоке к порту Тартус и к Хомсу, а нефтепродуктопроводы связывают перерабатывающие комплексы в Хомсе и Баниясе с Дамаском, Халебом и Латакией. Внешняя торговля и задолженность. Сирия закупает за границей товаров больше, чем экспортирует. В страну ввозятся продовольствие, промышленные изделия, включая автомобили, черные и цветные металлы, лес, заводское оборудование, электротовары, медикаменты, бумага, а также в значительных объемах сырая нефть и нефтепродукты (поскольку отечественные предприятия перерабатывают нефть легких фракций, добывающуюся в Ираке и Саудовской Аравии). Сирийский экспорт состоит в основном из нефти и нефтепродуктов, хлопка, хлопчатобумажной пряжи, текстильных и кожаных изделий, фосфатов, моющих средств, парфюмерии и таких продовольственных товаров, как зернобобовые, овощи, продукты животноводства. Страна тратит крупные средства на закупку вооружений. В конце 1980-х годов, даже после резкого сокращения импорта средств производства, нефтепродуктов, зерна, сахара и других товаров, Сирия для покрытия торгового дефицита вынуждена была обращаться к внешним заимствованиям и полагаться на иностранную помощь и денежные переводы от работавших за границей сирийцев. Основные внешнеторговые партнеры – страны ЕС, Япония, Иран. Налаживаются контакты с государствами Восточной Европы, США, КНР. Имеются давние связи с Россией. При помощи СССР построено более 40 промышленных объектов, созданы нефтеперерабатывающий комплекс, ирригационные сооружения, железные дороги, высоковольтные линии электропередач, Евфратский гидроэнергетический комплекс. В конце 1999, по оценкам, общий внешний долг Сирии составлял ок. 22 млрд. долл., в том числе ок. 10 млрд. долл. государствам бывшего социалистического лагеря, предоставлявшим Сирии займы на приобретение военной техники и на реализацию крупных экономических проектов, включая гидротехническое строительство на Евфрате. Банковская система. Банковская деятельность в период правления Хафеза Асада целиком находилась под контролем государства. В нее входили Центральный банк, осуществляющий денежную эмиссию (сирийского фунта), и пять отраслевых банков – Коммерческий, Промышленный, Сельскохозяйственный, Кооперативный, Ипотечный, а также Банк народного кредита. С середины 2000 началась либерализация банковской деятельности. ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА Социальная структура населения. Большинство жителей страны составляют промышленные и сельскохозяйственные рабочие и члены их семей, немногим менее половины всего населения – селяне и очень небольшую долю – кочевые и полукочевые скотоводы. Живущие в деревнях крестьяне трудятся на собственной или арендованной земле, однако многие вынуждены довольствоваться сельскохозяйственной работой по найму. Правительство предпринимает меры по повышению уровня жизни в сельской местности: были построены дороги и школы, осуществлена обширная программа электрификации. Образ жизни. Пищевой рацион сельских жителей состоит в основном из хлеба, риса, кисломолочных продуктов, сыра, маслин и лука. К ним добавляются тыква, горох, арбуз, инжир, финики и виноград, а по праздникам мясо. Лучше питаются и постоянно имеют в рационе мясные блюда землевладельцы с более высокими доходами, а также квалифицированные специалисты и торговцы в городах. Наиболее известные блюда национальной кухни: киббе (телячий фарш в оболочке из пшеничной крупы), мешви (жареная на вертеле баранина), хуммос (пюре из крупного гороха) и кунафа (сладкое блюдо из теста с сыром, кремом и орехами, залитое сиропом). Население городов из средних и высших слоев общества предпочитает носить европейскую одежду, тогда как в сельской местности носят длинные одежды с традиционными головными уборами. Дома в деревнях на северо-западе Сирии сооружают из глины и соломы в форме ульев; жилища в южных и восточных областях строят из камня, что типично и для богатых городских кварталов. Средний слой горожан живет в многоквартирных домах, построенных из шлакоблочных конструкций и армированного бетона, а бедняки часто селятся на пустырях, где возводят лачуги из подручного материала – жестяного листа и рифленого железа. Бедуины передвигаются традиционными ежегодными маршрутами в пределах своих племенных территорий, свободно пересекая государственные границы. Полукочевники, занимающиеся разведением овец и коз, перегоняют свои стада в зимнее время, но летом переходят на оседлый образ жизни и обращаются к земледелию. Обе эти группы живут в войлочных шатрах, а в их пищевом рационе присутствует гораздо больше молока и мяса, чем у крестьян. Традиционно всеми делами деревни ведал староста. Консультативным органом при нем служили главы остальных домохозяйств. На селе сохраняются семейные и религиозные ценности, почитание стариков, гостеприимство и щедрость, при этом не утрачена подозрительность к чужакам. Фундаментальной основой социальных отношений остаются родственные связи. Наследование происходит по мужской линии. Выйдя замуж, женщины переезжают к своим супругам. Горожане средней руки живут малыми семьями в отдельных квартирах, но поддерживают тесные контакты с большим кругом родственников. Браки часто заключаются без предварительного знакомства жениха и невесты. Жених имеет право ухаживать за невестой лишь после помолвки и только в присутствии друзей или родственников. У мусульман принято давать выкуп за невесту. У христиан считается, что жених должен обеспечить невесту комнатой (или, если позволяют средства, отдельным жилищем). Семья невесты, будь то мусульманская или христианская, обязана собрать приданое, куда включаются одежда, драгоценные украшения и домашние принадлежности. Обычно мужчина имеет одну жену, хотя, по законам ислама, разрешается иметь до четырех жен и разрешены разводы. Однако в настоящее время эта процедура оформляется через гражданский суд. Для христиан развод затруднен, а многоженство не допускается. Положение женщин. За исключением горожан среднего сословия, у которых каждая малая семья располагает собственным жилищем, новобрачная переезжает в семью мужа, где царит авторитет родителей. Повседневная женская жизнь вращается вокруг домашнего очага; ее разнообразят встречи с родственниками, в деревне посещение колодца или тока для молотьбы зерна, а в городе походы в магазины. Одеваются женщины скромно и почти всегда выходят на улицу компанией из двух-трех человек. В свое время использование лицевого покрывала было общепризнанной практикой, однако сегодня она не распространена. Многие горожанки предпочитают носить хиджаб – шарф, покрывающий волосы, как символ принадлежности к исламу. Женщина должна сохранять целомудренность до свадьбы и верность мужу. Бедуинки обычно выходят замуж очень рано, до 14 лет, сельские жительницы и девушки из рабочих семей – в возрасте 14–18 лет, а представительницы средних и высших классов, независимо от вероисповедания, – после 18 лет. По сравнению с мужчинами женщины в целом имеют в обществе более низкий статус, который постепенно начал повышаться благодаря их более активному участию в общественной жизни и изменению законодательства. Не допускается вступление в брак девушек моложе 15 лет, а женщины получили право подавать на развод и рассчитывать на компенсацию, если мужья необоснованно требуют развода. Если мужчина желает иметь более одной жены, судья должен удостовериться, что супруг способен предоставить своим женам достойное содержание. Общественные организации и движения. Правящая Партия арабского социалистического возрождения (Баас) поощряет политическую и социальную активность граждан, способствуя их вступлению в различные общественные организации. Среди них – Всеобщая федерация крестьян, Всеобщая федерация рабочих профсоюзов, Союз революционной молодежи, Национальный союз студентов, женские объединения. Кроме того, созданы полувоенные организации, в которые вовлечены различные слои населения, в задачи которых входит гражданская оборона и защита страны от шпионов и диверсантов. Основной структурой общенационального значения является армия. В стране действует всеобщая воинская повинность для мужчин, достигших 19 лет. Профсоюзами охвачено примерно 17% занятых вне сферы сельского хозяйства. Большинство членов профсоюзов работают в государственных учреждениях, в строительстве, текстильной промышленности и на транспорте. Самые крупные профсоюзы имеются в Дамаске и Халебе. Правительство стимулирует деятельность профсоюзов и оказывает им содействие, предоставляя возможность участвовать в управлении государственными предприятиями. Социальное обеспечение. Ряд социальных услуг оказывается добровольными благотворительными организациями, которые находятся под контролем соответствующих министерств. Помощь малообеспеченным гражданам ложится в основном на плечи родственников. КУЛЬТУРА Система образования. Школы и высшие учебные заведения находятся под контролем соответствующих министерств. Начальное образование бесплатное и обязательное. Все дети обязаны посещать шестилетнюю начальную школу. После ее окончания они могут поступать в среднюю школу, которая состоит из двух ступеней с трехлетним обучением в каждой: подготовительной (неполной средней) и полной средней. Для зачисления в государственные средние школы обеих ступеней, где образование тоже бесплатное, необходимо сдать вступительные экзамены. Некоторые дети продолжают учебу в частных школах, финансируемых частично за счет иностранных грантов, и в действующих под эгидой ООН школах для детей палестинских беженцев. Учебники, программы и уровень преподавания в частном секторе контролируются министерством просвещения. В стране действуют четыре университета: в Дамаске, Халебе, Латакии («Тишрин») и Хомсе («Аль-Баас»). Из них старейший и самый крупный – столичный, основанный в 1923 и насчитывавший в середине 1990-х годов 81 тыс. студентов. В самом большом Халебском университете, открытом в 1960, обучается ок. 60 тыс. человек. Имеются несколько учебных институтов технического профиля. Музеи и исторические памятники. В Национальном музее Северной Сирии в Халебе собраны скульптура, ювелирные изделия и домашняя утварь шумерского, хеттского, ассирийского и финикийского периодов, памятники эллинистической, римской и арабской культур. На средиземноморском побережье в районе Латакии находятся развалины финикийских городов-государств, наиболее известный из которых, Угарит, обнаружен при раскопках холма Рас-Шамра. С римским наследием можно познакомиться на театрализованных представлениях, которые проводятся каждое лето в рамках фестиваля в городе Бусра-эль-Харири на юге Сирии. На западе страны от этого периода сохранились дороги, каналы, плотины и акведуки, некоторые из них действуют до настоящего времени. Из архитектурных памятников Дамаска особенно знамениты мечеть Омейядов (построена в 705–715), дворец Азема (ныне Музей народного искусства), в котором демонстрируются предметы быта и одежды 18 в. и современные изделия ремесленников из различных районов страны, средневековый дервишский приют Сулеймания, мавзолей Салах-ад-Дина, дом св. Анания, часовня св. Павла. Халеб в настоящее время превратился в торгово-промышленный центр, сохранив при этом средневековый облик. Над городом возвышается цитадель – замечательный образец арабской военной архитектуры. Город окружен крепостной стеной. Дома выходят на улицы глухими стенами, но имеют внутренние дворики. Минареты городских мечетей (самая известная – мечеть Захариа) построены в разные исторические периоды. Средневековые крытые рынки, протянувшиеся более чем на 12 км, впечатляют своими каменными сводами. История сирийского христианства отразилась в замечательных церквях (особенно в Халебе) и усыпальницах. К северу от Дамаска римским императором Юстинианом был сооружен один из греко-православных храмов, в котором сохранилось изображение Богоматери с Младенцем, приписываемое св.Луке. От эпохи крестоносцев остались руины романского замка Крак-де-Шевалье (12 в.) в 65 км к западу от Хомса. Литература и фольклор. В стране сохраняются традиции устного творчества, распространенного в среде кочевников и крестьян. В деревнях проводятся конкурсы по импровизации стихосложения, а странствующие рассказчики оказываются желанными гостями в любом доме. Процесс возрождения классического арабского образования начался в 19 в., когда американские и французские миссионеры приступили к изданию классической и современной литературы на арабском языке. Сирийцы, обучавшиеся на Западе в миссионерских школах, выступили создателями философии арабского национализма, а сирийский социализм формировался под сильным влиянием таких мыслителей, как Мишель Афляк, Салях Битар и Акрам Хаурани. В современной сирийской литературе и журналистике широко представлены произведения на курдском и армянском языках. Театр. Театральное искусство зародилось в Сирии во второй половине 19 в. Возродившееся в 1960-е годы театральное движение привело к созданию Национального театра, в котором ставятся классические и современные произведения арабских и зарубежных авторов (Мольера, Дюрренмата, Шоу). Этот театр дал путевку в жизнь таким драматургам, как Мамдух Удван, Сааделлах Ваннус и др., пьесы которых переведены на европейские языки. Средства массовой информации. В стране действуют правительственная Генеральная дирекция радиовещания и телевидения и правительственная коммерческая служба «Сирийское телевидение». Имеется правительственное Сирийское информационное агентство. Часть населения принимает передачи «Голоса Америки», «Би-би-си», ливанского и египетского радио. Радиовещание ведется почти на десятке языков. В Дамаске и Хомсе издается более десятка газет на арабском языке. Наиболее массовые из них – «Аль-Баас» («Возрождение», 62 тыс. экз) – орган Баас, «Ас-Саура» («Революция», 55 тыс. экз), правительственная газета «Тишрин» («Октябрь», 70 тыс. экз). На английском языке выходит газета «Сирия таймс» (12 тыс. экз). Среди горожан среднего достатка популярно кино. В кинотеатрах широко демонстрируются европейские и американские ленты, но большинство сирийцев предпочитают фильмы египетского и индийского производства. Праздники и обряды. Мусульмане совершают по пятницам молитвы и слушают проповеди в больших соборных мечетях. Во время религиозных служб магазины закрываются, государственные учреждения не работают. По пятницам сирийцы ходят на рынок и проводят общественные мероприятия. У христиан выходным днем остается воскресенье. Важнейшими мусульманскими обрядами считаются рамадан и хадж. Во время рамадана, который приходится на девятый месяц мусульманского лунного календаря, следует воздерживаться от приема пищи в светлое время суток. В конце месяца отмечается праздник разговения – ид аль-фитр, во время которого принято ходить друг к другу в гости и обмениваться подарками. Хадж (паломничество в Мекку), который мусульманам предписывается совершить хотя бы раз в жизни, приходится на двенадцатый месяц лунного календаря. По возвращении паломники отмечают праздник жертвоприношения – ид аль-адха (курбан-байрам), сопровождающийся пиршеством, весельем и ритуальным закланием овец. Широко празднуется маулид (день рождения пророка Мухаммеда) и Ми’ораж (Вознесение). Из светских общенациональных праздников и памятных дат в Сирии отмечаются: День независимости (8 марта), День создания Лиги арабских государств (22 марта), День мучеников (6 апреля) – в память о 21 руководителе борьбы арабов за независимость, которые были повешены османским губернатором Камаль-пашой, День эвакуации (17 апреля) – в ознаменование окончательного вывода французских войск, День траура (29 ноября) – в память передачи Францией Турции района Хатай с центром в городе Александретта (современный Искендерун). ИСТОРИЯ Современное сирийское государство появилось после Первой мировой войны, когда Франция получила от Лиги наций мандат на управление Сирией и Ливаном, а Великобритания – Палестиной и Трансиорданией. До этого времени понятие «Сирия» включало эти четыре страны и небольшие районы на юге современной Турции и на северо-западе Ирака. Таким образом, история Сирии до 1920-х годов относится к гораздо более обширной территории (т.н. Великой Сирии). История современного государства Сирия начинается с 1919. Ранние этапы истории. Первые следы пребывания человека на территории Сирии относятся к эпохе раннего палеолита. В неолитическую эпоху и последующие тысячелетия страна служила своего рода мостом между Междуречьем, Малой Азией, Аравией и Египтом; в нее неоднократно переселялись соседние народы и племена. О древнейшем, досемитском населении Сирии известно очень мало. Первое переселение семитских племен (амореев) произошло в начале 3 тысячелетия до н.э. В этот период население уже занималось земледелием и скотоводством, а политическая власть находилась в руках племенных вождей. Через побережье современного Ливана в Сирию проникало египетское культурное влияние На основе раскопок в районе Телль-Мардиха, в 40 км к югу от Халеба, установлено, что ок. 2500 до н.э. там располагалась столица богатого и сильного государства Эбла. При раскопках была обнаружена дворцовая библиотека, состоящая из 17 тыс. глиняных табличек, среди них – самый ранний из известных в мире двуязычный словарь. Выборный глава и сенат Эблы, состоявший из знати, правили северной Сирией, Ливаном и частью территории северной Месопотамии. Его главным противником было царство Мари в долине Евфрата. Эбла вела активную торговлю древесиной, тканями и металлическими изделиями с небольшими государствами-городами долины Евфрата и северной Персии, а также с Кипром и Египтом. Между Эблой, с одной стороны, и ассирийским городом Ашшур на севере Месопотамии и городом Хамази на севере Персии – с другой, были заключены договоры о дружбе. В 23 в. до н.э. Эбла была завоевана Аккадом, ее столица была стерта с лица земли. После 2300 до н.э. в Сирию несколькими волнами вторглись ханаанские племена. В стране сложились многочисленные мелкие государства, а на побережье утвердились финикийские города (Угарит и др.). В последующие века ее территория стала объектом завоеваний со стороны соседних государств. Около 1760 до н.э. Сирию завоевал вавилонский царь Хаммурапи, уничтоживший государство Мари. В 18–17 вв. до н.э. страна находилась под властью гиксосов, затем северным районами завладели хетты, а в 1520 до н.э. установилось господство царства Митанни. С 1400 до н.э. во внутренние районы Сирии стали вторгаться и переселяться семитские племена арамеев. На юге с 16 в. до н.э. существовал город Дамаск, ставший крупным торговым центром. Первоначально он находился под властью египетских фараонов. Ожесточенная борьба за Сирию развернулась между египетским Новым царством и державой хеттов. После 1380 до н.э. власть над Сирией принадлежала хеттам. Фараон Рамсес II пытался отвоевать ее, но не сумел добиться успеха в решающей битве при Кадеше (в окрестностях современного Хомса) в 1285 до н.э. Но после распада державы хеттов (около 1200 до н.э.) Сирия вновь распалась на ряд мелких государств, возглавлявшихся местными династиями. В конце 11 в. до н.э. Дамаск и другие районы Южной Сирии были покорены царем Израильско-Иудейского государства Давидом. Однако уже во второй половине 10 в. до н.э. Дамаск вновь обрел независимость и стал самостоятельным арамейским царством. В 9–8 вв. до н.э. Сирия была завоевана ассирийцами, в 605 до н.э. – вавилонянами, в 539 до н.э. – персами. В 333 до н.э. Сирия оказалась под властью Александра Македонского, а после распада созданной им империи в 301 до н.э. – династии Селевкидов. В это время страна переживала подъем эллинистической культуры; сирийские города соперничали с Александрией и городами Малой Азии. Во 2 в. до н.э. держава Селевкидов начала распадаться, и на территории Сирии возникли небольшие государства (иудейское государство Маккавеев и др.). В 1 в. до н.э. страна подверглась нападениям парфян и армян, а в 64 до н.э. была завоевана Римом. В римский период сирийцы славились по всему Средиземноморью своими торговцами, военачальниками, учеными, правоведами, жрецами и чиновниками. В 193–235 в Римской империи правила династия Северов – выходцев из Сирии. Страна была одним из центров распространения христианства: город Антиохия стал резиденцией патриарха Востока. В 3 в. н.э., по мере усиления политической раздробленности, за обладание Сирией боролись различные царства и племена. Некоторые из этих государственных образований, например Пальмира, Эдесса и Хатра, были арабскими и имели тесные политические и экономические связи с бедуинами Северной Аравии и Трансиордании. За лояльность арабских вождей южной Сирии боролись вначале римские наместники, а затем цари Сасанидского Ирана. В 270 царица Пальмиры Зенобия подняла восстание против римской власти и объявила себя императрицей Востока. Пальмира стала столицей обширного государства, включившего в свои пределы Сирию, Малую Азию и Египет. Однако в 273 город был разрушен римскими войсками. После распада Римской империи в 395 Сирия оказалась в составе Византии. Антиохия была вторым по значению (после Константинополя) центром Византийской империи. Когда в середине 6 в. византийцы начали строительство новых укреплений, Сасаниды предприняли наступление, в результате которого была опустошена Антиохия. Война в южных районах Сирии продолжалась 50 лет и завершилась захватом персами Иерусалима в 614. Сасанидские полководцы правили Сирией приблизительно до 630, когда Византия вернула себе крупнейшие города региона и попыталась возродить союз с бедуинами восточной Сирии и северной Аравии. Вмешательство византийцев в дела племен, населявших приграничные с Сирией местности, стало препятствием на пути распространения ислама из центральной Аравии и южного Ирака. Исламские правители Мекки и Медины в течение длительного времени поддерживали добрые отношения с купцами сирийских городов Бостра и Газза, караваны которых перевозили зерно и пряности между Йеменом и Трансиорданией. Чтобы обезопасить эти торговые пути и склонить южно-сирийских бедуинов к принятию ислама, пророк Мухаммед начиная с 631 направил несколько экспедиций в пустынные районы вокруг Дамаска и Газзы. После того как все попытки добиться убедительной победы над византийцами и союзными им племенами окончились неудачей, из южного Ирака в Дамаск в 634 был переброшен отряд под предводительством арабского полководца Халида ибн аль-Валида. После побед при Аджнадайне, Фахле и Мардж-эс-Суффаре его войска вошли в Бостру и Дамаск, а в 635 заняли Баальбек и Хомс. Однако византийская армия численностью ок. 100 тыс. человек, в которую входили также армяне, жители Халеба и Антиохии и сирийские бедуины, предприняла контрнаступление. Осенью 636 она сошлась в яростной битве на р.Ярмук со значительно меньшими силами мусульман, на стороне которых в этом бою сражались и женщины. Разбитые византийцы бежали, а их победители вновь захватили Дамаск и Хомс. Вскоре после падения Иерусалима в 638 и Газзы им сдались Халеб, Антиохия, Хама и важный в стратегическом отношении город Киннасрин. В горных районах вокруг Цезареи (Кесарии), Латакии, Триполи и Сидона (совр. Сайда) сопротивление мусульманам продолжалось до середины 640-х годов. Первый мусульманский период. Еще при жизни поколения, завоевавшего Сирию, богатство, уровень развития ремесел и населенность сирийских городов побудили сторонников ислама перенести центр исламского государства в Дамаск (из Мекки и Медины). Начиная с 661, когда правитель Сирии Муавия объявил себя халифом, и вплоть до 750 Дамаск оставался резиденцией правителей династии Омейядов и столицей Арабского халифата. Государство Омейядов управлялось сирийцами, причем как мусульманами, так и христианами, а сирийские солдаты воевали с войсками византийских императоров. На смену греческому государственному языку пришел арабский. Однако отдельные элементы эллинистического наследия сохранились, так как арабы постепенно переняли культуру, социальную организацию и политическую систему, с которыми они столкнулись в сирийских городах. В 8 в. региональные, религиозные и династические противоречия привели к тому, что Дамаск, а вместе с ним и вся Сирия потеряли свое прежнее значение. Омейядов вытеснила династия Аббасидов сделавшая своей столицей Багдад. Население Сирии сократилось, а ее города утратили свой блеск и благополучие. В течение следующих трех столетий в условиях относительного оскудения и политической нестабильности в регионе многие сирийцы обратились к исламу. В обиход вошел арабский язык, хотя в некоторых отдаленных селениях продолжали говорить на арамейском. Христиане, опасаясь за свою безопасность, целыми общинами переселялись в горы. С началом упадка династии Аббасидов северные границы Сирии стали более уязвимыми для нападений византийцев. В регионе возникли мелкие мусульманские и христианские княжества, которые обращались за помощью то к Багдаду, то к Константинополю. Процветали различные еретические секты, широко распространился шиизм, ставший основой учений алавитов и друзов. Из Египта (центра фатимидских исмаилитов), Персии (центра ассасинов) и Месопотамии проникли тайные учения, проповедовавшие революционные политические, социальные, религиозные и философские воззрения. Общая духовная обстановка в стране способствовала творчеству поэтов и писателей. При шиитском дворе Хамданидов в Халебе философ аль-Фараби (Фараби) создал трактаты о мировоззрении Платона и Аристотеля писал книги по медицине, математике, оккультным наукам и музыке. Тогда же жил Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани, составитель антологии арабоязычной поэзии Книги песен, которую называли «основополагающим источником для изучения художественной литературы». Крупнейшими представителями сирийской культуры той эпохи были поэты аль-Маарри и аль-Мутанабби. Первый получил особую известность за свое Послание о прощении, многие четверостишия из которого оказали сильное влияние на поэзию Омара Хайяма, а ряд специалистов считает, что под влиянием этого произведения была написана и Божественная комедия Данте. Вторжение тюрок-сельджуков. Возрождение Сирии в 10 – начале 11 вв. было замедлено завоеванием ее внутренних районов тюрками-сельджуками, пришедшими из Малой Азии и северной Месопотамии. Вторгшиеся в Сирию племена входили в состав огромной персидской державы Сельджукидов, но вскоре порвали свои вассальные отношения с ней и создали два самостоятельных государства со столицами в Дамаске и Халебе. Сельджуки никогда не проникали в южную Сирию, которая оставалась под властью таких местных правителей, как Танукиды, или находилась в вассальной зависимости от египетских Фатимидов. В конце 11 в., вследствие вторжения крестоносцев из Западной Европы, произошло дальнейшее раздробление и ослабление Сирии. Крестовые походы. Первые европейские рыцари высадились в Антиохии, а затем и в других пунктах на побережье Средиземного моря в конце 11 в. К началу 12 в. на сирийской территории были созданы четыре государства крестоносцев: Антиохийское княжество, графство Триполи, Иерусалимское королевство и Эдесское графство. Вслед за христианами в регион устремились сельджуки. Наместник Мосула эмир Маудуд снарядил поход в северную Сирию и в 1111 осадил Халеб. Против сельджуков выступили местные тюркские и арабские лидеры, в том числе правитель Дамаска, который нанял ассасинов для набегов на сельджуков. Однако после его смерти в 1128 сотрудничество между городскими властями и ассасинами прекратилось, и новый мосульский эмир Зенги немедленно вторгся в северные районы Сирии и занял Халеб. После этого династия Зенгидов при поддержке курдских конников, нанятых в качестве ударной силы, под предлогом нависшей угрозы со стороны крестоносцев установила контроль над всей Сирией. Один из курдских полководцев Салах-ад-дин (Саладин), прославившийся военными экспедициями в Египет в 1164, 1167 и 1168, после смерти Нур-ад-дина ибн Зенги в 1174 встал во главе государства Зенгидов и одновременно выступил против крестоносцев и халифата Аббасидов в Ираке. В 1187 его войска разбили армию Иерусалимского королевства, но были измотаны последовавшим за этим 3-м крестовым походом, который возглавили Ричард I, Филипп II Август и Фридрих I Барбаросса. Преемники Салах-ад-дина Айюбиды сохранили контроль над внутренними районами Сирии, но вынуждены были вести упорную борьбу с сельджукским Конийским султанатом на севере, государствами крестоносцев на западе и с различными тюркскими государствами, существовавшими в районе Мосула и в западной Персии, на востоке. В 1260 пришедшее в упадок государство Айюбидов подверглось нашествию монголов под предводительством Хулагу-хана, который овладел Халебом и Дамаском, но был остановлен силами мамлюков во главе с султаном Кутузом в сражении при Айн-Джалуте на севере Палестины. Правление мамлюков. Вскоре Бейбарс убил Кутуза и принял титул султана. Мамлюкская династия с 1250 правила Египтом и Сирией. В 1260-е годы Бейбарс занял стратегически наиболее важные укрепленные пункты исмаилитов в горах Сирии. В начале 1290-х годов султан аль-Ашраф Салах-ад-дин Халиль захватил последние крепости крестоносцев на сирийском побережье Средиземного моря. Уже в течение первого столетия правления мамлюков в Сирии была создана эффективная административная система, восстановлена торговля как с Востоком, так и с Западом. Начался подъем ремесел и сельского хозяйства. Наивысшего расцвета Сирия достигла, когда ею правил Насир Насир-ад-дин Мухаммед (1310–1341). Но уже при его ближайших преемниках вследствие прокатившейся по Сирии чумы и усиления торговой конкуренции со стороны государств Анатолии и Северной Африки начался упадок державы мамлюков, что открыло путь тюрко-монгольскому полководцу Тимуру (Тамерлану) к захвату Халеба и Дамаска. Заняв их в 1401, Тимур начал переселять ремесленников из этих городов в свою столицу Самарканд. Тогда же мамлюкские султаны в Каире обратили взоры на Аравию и земли на берегах Красного моря, а северная Сирия стала объектом притязаний Тимуридов, османов и других тюрок. К концу 15 в. соперничество между мамлюками, османами и иранскими Сефевидами переросло в настоящую войну. Воспользовавшись борьбой, которую мамлюки вынуждены были вести против португальцев, устраивавших набеги на территории, примыкавшие к Красному морю, султан Османской империи в 1516 разбил мамлюкскую армию при Мардж-Дабике и без труда покорил Сирию. Османский период. В течение следующих четырех веков Сирия входила в состав Османской империи и управлялась из Стамбула. Вскоре после завоевания османами Сирия (вместе с Ливаном и Палестиной) была разделена на 4 провинции (пашалыка) с центрами в Триполи, Халебе, Дамаске (в состав последней входили все земли к югу от Дамаска до границы с Египтом) и Сайде. Позднее были созданы еще несколько провинций, в том числе Акка. Во главе каждой провинции стоял паша, подчинявшийся непосредственно столичной администрации. Каждый паша управлял подведомственной ему территорией с помощью местных отрядов кавалерии и когорты гражданских и судебных чиновников, пользовавшихся значительной самостоятельностью. Порядок, установившийся в регионе, способствовал возрождению в 16 в. торговли и производства, но после 1600 в результате междоусобной борьбы периферийных властей, центрального казначейства в Стамбуле и крупных торговых домов экономика постепенно пришла в упадок. Расширение нидерландской и английской торговли в Средиземноморье, Южной и Юго-Восточной Азии и в бассейне Индийского океана ускорило спад экономической активности Османской империи в конце 17 в. В 18 в. Халеб и Бейрут превратились в главные торговые центры Сирии; в нескольких городах были созданы колонии европейских купцов (бóльшая часть торговли с Европой проходила через их руки). Для работы среди местных христиан стали во множестве прибывать миссионеры, особенно францисканцы и иезуиты. Контакты между миссионерами и местными властями привели к дальнейшему расслоению сирийского общества. Воспользовавшись ситуацией, сильные местные кланы постарались стать независимыми от центрального османского правительства. Активизировалась междоусобная борьба, и в результате одного из таких конфликтов потерпевшая поражение секта друзов переселилась в горный район к юго-востоку от Дамаска, получивший название горы Эд-Друз. В конце 18 в. бóльшая часть южной Сирии оказалась под властью аккского паши Ахмада аль-Джаззара, который пытался модернизировать административную систему и способствовал развитию экономики. К концу 18 в. европейские державы начали активно вмешиваться во внутренние дела Сирии, устанавливая свои сферы влияния. Так, французы поддерживали маронитов и других сирийских католиков, русские заявили о своем праве защищать православных, а британцы предложили свою дружбу друзам. В 1798–1799 войска наполеоновской Франции, не сумев захватить Египет, высадились на сирийском побережье. Аль-Джаззару с помощью британского флота удалось остановить французов у Акки и вынудить Наполеона вернуться во Францию. Успехи Сирии в развитии материального производства и торговли привлекли внимание могущественного египетского паши Мухаммеда-Али, армия которого вторглась в страну осенью 1831. Было установлено централизованное управление страной. Продолжали развиваться торговля и сельское хозяйство, но они уже не контролировались местной знатью. Особенно процветала торговля с Европой. Многие торговые операции проводились через бейрутский порт. Из-за импорта дешевых британских тканей пришли в упадок местные текстильные ремесла в Халебе и Дамаске, в то же время повышение спроса на оливковое масло, хлопок и шелк в европейских государствах и Египте упрочило позиции сирийских торговцев-христиан. Столкновения между египетскими войсками, размещенными в Сирии, и османскими силами в Анатолии вынудили в 1839 европейские державы вмешаться и поддержать авторитет Османской империи на Ближнем Востоке. Британские и османские агенты подтолкнули друзов к восстанию против египетской армии. При этом объединенный англо-австрийский флот установил блокаду Бейрута, что заставило военачальника Ибрагима-пашу в 1840 вывести свои войска из Сирии. С восстановлением власти Османского султана Сирия попала под действие англо-османской торговой конвенции 1838, открывавшей рынок для европейских товаров. Их приток разрушил основные отрасли кустарно-промышленного производства и побудил городских торговцев и знать страны к активной скупке сельскохозяйственных земель. Тенденция к их переходу во владение горожан, не проживавших в своих поместьях, усилилась после 1858, когда в Османской империи был принят новый закон, разрешавший переводить общинные земли в деревнях в частную собственность при условии выплаты более высоких налогов. В последней четверти 19 в. в обмен на предоставление займов Османской империи французские компании получили многочисленные концессии в Сирии. Французы вкладывали средства в строительство сирийских портов, железных и автомобильных дорог. По мере спада материального производства росли антихристианские и антиевропейские настроения. Европейское вмешательство в политическую жизнь Сирии усиливалось. Это способствовало росту недовольства местной арабской элиты османским правлением. В 1890-е годы в Халебе, Дамаске и Бейруте возникли общества, выступавшие за независимость Сирии от Османской империи. Число этих обществ быстро увеличилось на рубеже 19–20 вв. Национальное самосознание арабов особенно обострилось с приходом к власти младотурок после июльской буржуазной революции 1908 в Турции. Когда стало очевидно, что младотурки будут защищать в первую очередь интересы тюркоязычного населения, во главе нескольких организаций, выступавших за автономию арабских провинций, встали сирийцы. Первая мировая война. С началом Первой мировой войны верховное командование османских войск перебросило арабские дивизии 4-й османской армии в Гелиболу (на берегу пролива Дарданеллы). Многих руководителей национально-освободительного движения глава гражданской и военной администрации Сирии Джемаль-паша приказал арестовать или депортировать. Тем не менее поддержка арабских националистов на местах продолжала расти вследствие серьезного кризиса во всех отраслях экономики, обусловленного повышением налогов на военные нужды и британской блокадой средиземноморских портов в период войны. Толчком для дальнейшего подъема движения послужило восстание, которое поднял в Аравии при поддержке англичан шериф Мекки Хусейн ибн Али, надеявшийся таким образом создать независимое арабское королевство. Когда же арабская армия во главе с его сыном Фейсалом ибн Хусейном в октябре 1918 вступила в Дамаск, она была встречена как освободительница. Город был объявлен резиденцией независимого правительства всей Сирии. Одновременно в Бейруте была создана собственная арабская администрация. На ответственные посты в обоих городах были назначены выходцы из Сирии, получившие опыт административной работы в Османской империи и Египте. Обе администрации направили своих представителей на Всеобщий сирийский конгресс в Дамаске, созванный в июле 1919, где была принята резолюция, призывавшая к провозглашению полной независимости Сирии, созданию конституционной монархии во главе с Фейсалом и обеспечению правовой защиты меньшинствам. В то время как сирийские националисты выступали за автономию, представители Великобритании и Франции приступили к обсуждению вопроса о будущем государственном устройстве Сирии. Договоренности между ними нашли воплощение в решениях конференции в Сан-Ремо в апреле 1920, в соответствии с которыми правительство Фейсала в Дамаске распускалось, Франция получала мандат Лиги наций на управление Сирией и Ливаном, а Великобритания – на управление Палестиной и Трансиорданией. Известие о решениях конференции в Сан-Ремо вызвало бурю негодования в крупнейших сирийских городах, а представители национальной буржуазии предложили крупному помещику Хашиму аль-Атаси возглавить откровенно антифранцузское правительство. Фейсал попытался выступить посредником между воинствующими националистами и французами, признав в июле 1920 мандат Лиги наций и используя новобранцев для подавления выступлений в городах. Когда французские войска предприняли поход на Дамаск, чтобы захватить власть, группа добровольцев, пытаясь остановить их наступление на столицу, заняла оборону в районе горного прохода Маисалун. К ним присоединился отряд военного министра Юсуфа Азме, который, однако, был разбит, и 25 июля французские войска заняли Дамаск и установили контроль над всей Сирией. Фейсал был выслан за пределы страны. В 1921 англичане объявили Фейсала королем Ирака, на который они также получили мандат, а его старшего брата Абдаллаха ибн Хусейна сделали сначала эмиром, а затем королем только что созданного эмирата Трансиордания. Французский мандат. Христианский маронитский район в Горном Ливане был расширен путем присоединения к нему населенных преимущественно мусульманами долины Бекаа и городов Триполи, Бейрут, Сайда и Сур (Тир). Остальная часть Сирии была разделена на пять полуавтономных единиц: Дамаск, Халеб, Латакию (область проживания алавитов), Джебель-эд-Друз (область проживания друзов с центром в Эс-Сувейде) и Александретту (совр. Искендерун, передан Турции в 1939). Кроме того, на крайнем северо-востоке страны в окрестностях Ракки и Дейр-эз-Зора был выделен отдельный округ, управлявшийся непосредственно из центра. Политическими делами этих территорий ведал верховный комиссар в Дамаске, назначавший всех правительственных и местных чиновников и отвечавший за режим чрезвычайного положения, введенного в 1920. Условия мандата открывали сирийский рынок для свободного доступа на него всех государств-членов Лиги наций. В результате страну наводнили заморские товары. Особенно гибельную роль импорт сыграл для сирийской текстильной промышленности: за период между 1913 и 1926 численность ткачей в Халебе сократилась наполовину, а количество действовавших ткацких станков – на 2/3. Из-за безработицы, достигавшей в городах почти 25%, и притока большого числа армянских беженцев из Турции, искавших даже низкооплачиваемую работу, произошло падение уровня заработной платы. В 1925 друзы из Джебель-эд-Друза подняли мятеж против французов. В октябре лидеры национального движения организовали восстание в Халебе и Дамаске, подавленный после двух дней артиллерийских обстрелов Дамаска, в результате которых погибло ок. 5 тыс. сирийцев. В 1926–1927 в Халебе и Хомсе начались стихийные забастовки, вскоре перекинувшиеся и на Дамаск. Популярностью стала пользоваться партия сирийских националистов «Аш-Шабад» («Народ»), которая вскоре установила контроль над Учредительным собранием, созванным администрацией в 1925, чтобы сбить волну недовольства. Преемник партии «Аш-Шабад» – Национальный блок (организация Кутла Ватания), одержавший победу на выборах в Учредительное собрание в апреле 1928, выдвинул проект конституции страны, предусматривавший реинтеграцию Сирии и не оставлявший в ней места для колониальных властей. Вскоре французский верховный комиссар распустил Учредительное собрание, в 1930 была введена в действие новая конституция, которая подтверждала контроль Франции над страной, но предусматривала наличие выборного президента и однопалатного парламента. В 1935 власти одобрили новый закон о труде, который ограничивал перечень профессий, представителям которых разрешалось объединяться в профсоюзы, и поставил рабочие синдикаты под жесткий контроль государства. В 1936 профсоюзы Дамаска объединились в единый тред-юнион, а спустя два года в Дамаске, Халебе и Хомсе образовали Всеобщую федерацию рабочих профсоюзов. Выступления рабочих организаций создали условия для принятия Национальным блоком в январе 1936 «Национального пакта», в котором вновь поднимался вопрос о провозглашении независимости Сирии и подготовке проекта новой конституции. Опубликование этого пакта совпало с 50-дневной всеобщей забастовкой, парализовавшей деятельность рынков, школ, коммунальных служб и фабрик по всей стране. Французские власти тщетно пытались подавить забастовку. В результате у верховного комиссара не осталось выбора, и он начал переговоры с Национальным блоком. По итогам переговоров был подготовлен договор, в соответствии с которым де-юре признавалась независимость Сирии и созывался новый парламент, но одновременно подтверждались и широкие права французов в военной и экономической областях. На парламентских выборах в ноябре 1936 победил Национальный блок. В декабре 1936 новый парламент избрал президентом страны Хашима аль-Атаси. Подавление восстания арабов в Палестине в апреле 1936 раскололо националистов и правящую коалицию. Недовольство умеренной позицией Национального блока по палестинскому вопросу привело, в конечном счете, к отчуждению панарабского крыла, центром активности которого был Халеб. Воспользовавшись этим обстоятельством, французы вновь ввели в Дамаске чрезвычайное положение, и в 1939 верховный комиссар приостановил действие конституции, распустил парламент и арестовал наиболее активных лидеров национального и рабочего движения. В знак протеста президент страны 7 июля 1939 ушел в отставку, был распущен парламент, отменена конституция и для управления внутренними делами был создан т.н. Совет директоров. Вторая мировая война и провозглашение независимости. После капитуляции Франции в 1940 в Сирии начались перебои с хлебом, сахаром и бензином. В феврале 1941 Национальный блок, во главе которого встал Шукри Куатли, организовал забастовку в Дамаске, вскоре распространившуюся на Халеб, Хаму, Хомс и Дейр-эз-Зор. Забастовка продолжалась в течение двух месяцев, что вынудило верховного комиссара правительства Виши во Франции распустить назначенный ранее Совет директоров. Вместо него был сформирован Комитет во главе с умеренным националистом Халедом аль-Аземом, управлявший Сирией до осени 1941, когда войска Великобритании и «Свободной Франции» заняли страну и восстановили действие конституции. Между Шукри Куатли, администрацией «Свободной Франции» и британскими представителями было достигнуто соглашение, в соответствии с которым в июле 1943 в стране были проведены новые парламентские выборы. На них вновь победил Национальный блок (преобразованный в Национальный патриотический союз), завоевавший подавляющее большинство мест в парламенте. В составе нового правительства оказались видные деятели национально-освободительного движения из Дамаска, Халеба и Хомса, но при этом за бортом остались представители Хамы, алавиты и друзы. Как следствие произошла консолидация оппозиционных правительству сил вокруг лидеров Хамы и горных территорий на западе и юге страны. В парламент был избран Акрам Хаурани, последовательный противник помещичьей верхушки, доминировавшей в руководстве Национального патриотического союза. Тем временем сепаратисты из алавитских и друзских районов выступили за предоставление им автономии. Различные исламистские организации начали агитационную работу среди небогатых ремесленников и мелких торговцев в городах севера и среди жителей беднейших дамаскских кварталов, где селились мигранты-крестьяне из деревень. Социалисты во главе с Мишелем Афляком потребовали обеспечить экономическую безопасность рабочих Дамаска и обедневших мелких собственников западных и южных районов страны. Наблюдалось также ослабление позиций прежних сирийских лидеров в результате ужесточения политики французов по отношению к своим политическим противникам и разрыва после 1944 торговых и финансовых связей Дамаска с Бейрутом и Хайфой вследствие создания автономных государств в Ливане и Палестине. Номинально Сирия стала независимым государством в 1945, когда было объявлено о создании национальной армии. Страна вступила в ООН, а также приняла участие в создании Лиги арабских государств (первой региональной организации арабских стран). Однако полная независимость была обретена лишь после окончательного вывода французских и английских войск, завершившегося 17 апреля 1946. Эта дата стала национальным праздником Сирии – Днем эвакуации. Крах парламентской формы правления. С выводом последних подразделений французских войск из Сирии единство, существовавшее среди лидеров национального движения, было нарушено, и появились четыре силы, которые начали борьбу за власть в стране. Крупные землевладельцы и богатые торговцы, наживавшиеся на нехватке зерна и промышленных товаров в военное время, контролировали Национальную партию и парламент. Независимые мелкие товаропроизводители, сосредоточенные в алавитских и друзских районах, а также бедные и безземельные крестьяне центральных равнин критиковали коррупцию и кумовство, царившие среди прежних лидеров, и выступали за реализацию политических и экономических реформ. В начале 1947 крестьянское движение, возглавляемое Акрамом Хаурани, инициировало кампанию по изменению закона о выборах в парламент. В ответ Куатли (президент страны с августа 1943) ввел чрезвычайное положение и ограничил деятельность Арабской социалистической партии Хаурани и панарабской Партии арабского возрождения, которой руководили Мишель Афляк и Салях Битар. Это обеспечило победу кандидатов Национальной партии на парламентских выборах в июле 1947 и переизбрание Куатли президентом. С 1948 началось дробление Национальной партии по региональному принципу (Дамаск и Халеб). Обе фракции стали искать расположения крупных землевладельцев, которые могли привлечь голоса сельского электората. Политическая борьба вокруг усилий правительства по внесению таких поправок к конституции, которые позволили бы президенту Куатли остаться на второй срок, помешала Сирии противостоять эскалации гражданской войны в Палестине. После провозглашения Государства Израиль в мае 1948 сирийская бригада вторглась в Северную Галилею, оказавшись единственным арабским воинским соединением, которому удалось продвинуться вперед во время первой арабо-израильской войны. Однако сразу после прекращения огня в парламенте в адрес исполнительной власти были выдвинуты обвинения в некомпетентности и незаконном присвоении финансовых средств. В конце ноября забастовка учащихся школ и студентов университета переросла в массовые беспорядки. Правительство было вынуждено уйти в отставку, а начальник генерального штаба полковник Хусни аз-Заим приказал войскам восстановить порядок. В стране было введено чрезвычайное положение. После обретения Сирией независимости создание собственных вооруженных отрядов стало средством улучшения экономического и социального положения представителей различных меньшинств, особенно алавитов и друзов, которые начиная с 1946 активно поступали в военную академию в Хомсе. Молодые выпускники академии постепенно становились более нетерпимыми к старой элите, от которой их отделяли сословное происхождение и региональная принадлежность. Растущее недовольство в рядах армии подтолкнуло высшее командование, многие представители которого были горожанами-суннитами, выступить в поддержку социальных преобразований и солидаризироваться с лидерами национального движения в соседних арабских государствах. Зимой 1948–1949 на волне недовольства населения и депутатов парламента военным поражением в Палестине группа высших офицеров во главе с аз-Заимой свергла законно избранное правительство. Придя к власти в марте 1949, аз-Заим отменил конституцию 1930, запретил деятельность политических партий и стал править с помощью указов. В июне он провозгласил себя президентом, но уже в середине августа был убит своими противниками в вооруженных силах во время повторного военного переворота. Руководитель переворота полковник Сами Хинауи объявил о восстановлении гражданского режима и проведении выборов в Народный совет, которому предстояло создать новую конституцию. На этих выборах, на которые впервые были допущены женщины, парламентское большинство получило Халебское отделение Национальной партии, называвшее себя Народной партией по имени организации, действовавшей на севере Сирии в 1920-е годы. Ее депутаты, многие из которых имели тесные торговые и финансовые связи с северными областями Ирака, выступили за политический союз с этой страной. Однако противники союза, в частности Хаурани и высшие армейские чины, блокировали нормальную работу вновь избранного парламента в течение двух последних месяцев 1949. В итоге 19 декабря молодые офицеры во главе с полковником Адибом Шишекли в попытке найти выход из создавшейся ситуации сместили Хинауи. Шишекли возобновил деятельность парламента и обратился к нему с просьбой продолжить работу над проектом конституции. Новая конституция, обнародованная 5 сентября 1950, провозглашала парламентскую форму правления, декларировала широкие гражданские права и проведение социально-экономических реформ. Однако Шишекли и его соратники, стоявшие за кабинетной чехардой 1950–1951, обратились к жестким мерам в попытке поставить под свой контроль возрождавшиеся профсоюзы и крестьянское движение. В ноябре 1951 они распустили парламент и приостановили действие конституции. В течение шести месяцев руководство страной осуществлялось военными в отсутствие правительства. В апреле 1952 были запрещены политические партии. В 1953 Шишекли обнародовал новую конституцию и стал президентом после референдума. Военно-гражданская коалиция, пришедшая к власти в феврале 1954, выдвинула на пост премьер-министра Сабри аль-Асали, правительство которого вернуло силу конституции 1950 и разрешило деятельность политических партий. В сентябре 1954 были проведены выборы в парламент, в котором значительную часть мандатов завоевала Партия арабского социалистического возрождения, образовавшаяся в результате объединения Арабской социалистической партии Хаурани и Партии арабского возрождения Афляка и Битара. Однако «левые» силы не смогли договориться о создании на коалиционной основе правительства, которое в конце концов сформировал Фарис аль-Хури. В феврале 1955 Фарис аль-Хури на посту премьер-министра сменил лидер Национальной партии Сабри аль-Асали. Правительство немедленно объявило о проведении широких реформ в промышленности и аграрном секторе. Напуганные такой перспективой, а также звучавшими со стороны Баас и коммунистов требованиями дальнейших кардинальных преобразований, консерваторы в парламенте блокировали предложенный закон о правах сельскохозяйственных рабочих и начали кампанию в пользу бывшего президента Куатли, который вскоре вернулся в страну из Египта, где находился в изгнании. На выборах в августе 1955 президентом страны при поддержке Саудовской Аравии был избран Куатли. В начале 1950-х годов, в результате проводимой США ближневосточной политики, Сирия была втянута в «холодную войну». В 1955 страна присоединилась к Египту в его борьбе против созданного Турцией, Ираком и Пакистаном под покровительством США и Великобритании Багдадского пакта (позднее – Организации Центрального Договора, СЕНТО). В декабре Сирия стала вторым (вслед за Египтом) государством арабского мира, подписавшим с СССР соглашение о поставках военной техники. В 1955–1956 Сирия достигла договоренности с Египтом об объединении военного командования и создании общего Военного совета. Суэцкий кризис 1956, приведший к совместному британско-французско-израильскому вторжению в Египет, еще больше укрепил двусторонние связи. Тесные связи страны с Египтом вместе с попытками США и Ирака подорвать позиции ее руководства укрепили влияние начальника сирийской военной разведки полковника Абд-аль-Хамида Сараджа. Его агенты в 1956 раскрыли тщательно подготовленный заговор, за которым стояли спецслужбы Багдада. Опасность положения стала очевидной в августе 1956, когда иракское оружие было тайно переброшено в горы Эд-Друз. В декабре 47 видных членов Народной партии, имевших тесные связи с иракскими торговцами, предстали перед военным трибуналом по обвинению в измене. Премьер-министр аль-Асали вывел из кабинета представителей Народной партии, заменив их антиамерикански настроенными независимыми политиками. США попытались дестабилизировать деятельность нового правительства, предложив американскую пшеницу на традиционных сирийских рынках – в Греции и Италии. Это привело к усилению народной поддержки партии Баас, которая обвинила США во вмешательстве во внутренние дела Сирии. Тем временем раскрытие американских планов свержения Куатли и захвата власти прозападной военной хунтой заставило Сараджа и начальника генерального штаба совершить визит в Каир с целью обсуждения возможной помощи со стороны Египта. В конце 1957 политические игры проамериканских, проегипетских и просирийских деятелей привели к отсрочке муниципальных выборов. В январе 1958 начальник генерального штаба Афиф аль-Бизри предпринял тайную поездку в Египет, обратившись к Абделю Насеру с предложением немедленно объединить Сирию и Египет в единое государство. В феврале Куатли вылетел в Каир, где было объявлено о создании Объединенной Арабской Республики (ОАР). Союз с Египтом. Сирийцы с энтузиазмом одобрили создание ОАР на референдуме 21 февраля 1958. Была принята Временная конституция союзного государства, предусматривавшая наличие единого президента и правительства, а также существование отдельных Исполнительных советов для двух районов ОАР: Северного (Сирийского) и Южного (Египетского). В 1959 египетская партия Национальный союз была объявлена единственной легальной политической партией ОАР. Сарадж стал министром внутренних дел и руководителем всех сирийских спецслужб. Стремление египтян унифицировать экономическое устройство обеих стран спровоцировало повсеместный рост недовольства в Сирии. В Каире считали возможным механическое распространение на Сирию программ развития, разработанных для долины Нила. Когда в Сирии летом 1961 начались национализация и перераспределение собственности, сирийские мелкие и средние городские торговцы выступили за выход из состава ОАР. Против «социалистических» нововведений выступила даже «левая» Баас, мотивируя свою позицию желанием смягчить критику процесса объединения двух государств и ссылаясь на то, что эти меры приведут скорее к усилению централизованного контроля над экономикой, чем к достижению социальной справедливости. Широкая оппозиция объединению и ослабление проегипетских сил в Сирии после перевода Сараджа на работу в Каир помогли коалиции гражданских политиков и военных добиться выхода страны из состава ОАР в сентябре 1961. 28 сентября 1961 военное командование Сирии произвело государственный переворот и объявило о выходе Сирии из Объединенной Арабской Республики. Парламентское междуцарствие. С конца 1961 до начала 1963 на сирийской политической сцене действовали три партийные коалиции. Социалисты во главе с Хаурани и Халедом аль-Аземом выступали за сохранение государственного контроля над тяжелой промышленностью и более широкое участие граждан в политической жизни. Крупные помещики, богатые торговцы и финансисты призывали к восстановлению частных предприятий и политического строя, существовавшего в 1950-е годы. Умеренные, включая крыло Баас, возглавлявшееся Афляком, ратовали за сохранение политической и экономической системы периода ОАР. Сирийские политические партии, функционировавшие до 1958, были уничтожены египетскими спецслужбами, а старые Национальная и Народная партии более не пользовались поддержкой населения. В то же время насеристы продолжали занимать высшие посты в профсоюзах и центральном государственном аппарате. В таких условиях лидеры сторонников разъединения поначалу не смогли выдвинуть кандидатуру на пост главы нового сирийского кабинета министров. В конце концов формирование правительства, в которое вошли бывшие члены Национальной и Народной партий, было поручено Маамуну Кузбари, ранее занимавшему пост генерального секретаря Национального союза Дамаска. Эта коалиция не получила поддержки основных политических сил страны, но из-за раскола в стане левых Национальная и Народная партии сумели завоевать большинство в парламенте на выборах в декабре 1961. Новое правительство Мааруфа ад-Давалиби при поддержке верхушки армии начало процесс денационализации и поощряло создание частных предприятий. Были отменены принятые в ОАР решения, по которым проводилась экспроприация британской, французской и бельгийской собственности, переработан закон ОАР о земельной реформе. Против этих изменений выступили крестьяне и мелкие деревенские товаропроизводители из окраинных мухафаз. Их поддержали разделявшие баасистские принципы молодые офицеры, группа которых во главе с недавними сторонниками разъединения Сирии и Египта в марте 1962 арестовала основную часть членов парламента и попыталась заставить их продолжить реформы. Офицеры-насеристы из гарнизонов Хомса предприняли попытку совершить контрпереворот, но потерпели неудачу. В апреле командующий сирийской армией генерал майор Абдель Керим ад-Дин созвал в Хомсе совещание высшего командного состава, на котором было решено удалить из вооруженных сил левых социалистов и восстановить гражданское правление. Одновременно был распущен парламент, Абдель Керим ад-Дин был назначен министром обороны. В сентябре Верховное военное командование восстановило парламент и назначило премьер-министром Халеда аль-Азема. Им было сформировано правительство, состоявшее из представителей всех партий и группировок, за исключением тех, которые выступали за воссоединение с Египтом. При этом Халед аль-Азем твердо высказался против дальнейшего участия военных в политической жизни страны. Сложившаяся обстановка, которую усугубили протесты населения, инициированные насеристами и набиравшими силу исламистами в январе 1963 в Дамаске и географической области Хауран (к юго-западу от столицы), спровоцировали новый военный переворот в марте 1963, т.н. «революцию 8 марта». Баасистский режим. Переворот в Сирии организовал Военный комитет партии Баас, который официально не считался частью партийной организации, но разделял цели ее руководства. В первые месяцы после прихода к власти лидеры мартовского переворота национализировали банки и страховые компании и начали новую аграрную реформу, ограничив размер частных землевладений. Премьер-министр Салях Битар заявил, что частная собственность сохранится «в эффективном секторе промышленности». Однако в мае 1964 радикалы из провинциальных партийных организаций национализировали ряд крупных промышленных фирм в Халебе и Хомсе и ввели там систему самоуправления. К лету они убедили правительство разрешить создание общенациональных профсоюзных объединений и принять новый закон о труде, в соответствии с которым возрастала роль государства в защите прав трудящихся. Осенью была основана Всеобщая федерация крестьян, а в середине декабря правительство приняло решение о том, что все будущие доходы от добычи нефти в Сирии должны оставаться в руках у государства. Эти меры создали основу для радикального преобразования экономики в 1965. В январе был принят «Рамаданский социалистический декрет», поставивший под контроль государства все наиболее значительные сирийские предприятия. В течение следующих шести месяцев была реализована программа дальнейшей национализации. В ходе ее окончательно порвались связи между профсоюзами и крестьянами, которые составляли опору партии Баас, и ремесленниками и торговцами крупных и мелких городов, которые начали отступать от провозглашенных партией националистических принципов. Напряженные отношения между этими двумя категориями населения вылились в беспорядки и демонстрации, охватившие города весной и летом 1965. Тем самым было положено начало борьбе между умеренными баасистскими деятелями, связанными с министром внутренних дел Амином Хафезом, и лидерами левых баасистов во главе с генералом Салахом Джадидом за определение будущего курса баасистской революции. Амин Хафез, возглавивший правительство в середине 1964, обратился за поддержкой к общеарабскому руководству партии. В свою очередь Салах Джадид усилил свои позиции в региональном (сирийском) руководстве, назначив сподвижников на стратегически важных постах в сирийской армии. В конце февраля 1966 сторонникам Джадида, в число которых входил и командующий военно-воздушными силами генерал Хафез Асад, удалось окончательно устранить из властных структур Амина Хафеза и его сторонников. Новое правительство приступило к созданию государственных кооперативов, одобрило меры по сосредоточению оптовой торговли в общественном секторе, а в 1968 ввело систему централизованного планирования. Новый режим пошел на союз с Сирийской коммунистической партией, и в состав правительства были включены видные коммунисты. Против такого курса выступили в провинциальных городах представители средних слоев, которых вынудили подчиниться партийным директивам под присмотром численно разраставшейся народной милиции. Весной 1967 начались антибаасистские выступления, спровоцированные редакционной статьей в армейском еженедельнике, которая была воспринята широкой общественностью как атеистическая. В ответ правящий режим провел мобилизацию своих вооруженных сторонников в рядах рабочей милиции, а также частей палестинских партизан, базировавшихся в Сирии с 1964, которые стремились вновь вовлечь арабский мир в освободительную борьбу. Раскручивающаяся спираль милитаризации помогла втянуть Сирию в Шестидневную войну с Израилем в июне 1967. Удары израильской авиации по крупным сирийским предприятиям и нефтеперерабатывающему комплексу в Хомсе нанесли огромный вред экономике страны, а оккупация Израилем Голанских высот на юге Сирии серьезно подорвала репутацию кабинета министров Джадида. Неспособность правительства обеспечить восстановление народного хозяйства в послевоенный период спровоцировала новую волну антиправительственных акций, прокатившуюся по городам страны в 1968 и 1969. Во главе этих выступлений стояла воинствующая исламистская организация, возглавлявшаяся Марваном Хадидом из Хамы. Одновременно нарастал раскол и внутри правящей верхушки. Радикалы, которые группировались вокруг Джадида, ставили задачу усиления государственного воздействия на экономику и предлагали подчинить военных гражданскому крылу Баас. Прагматики, объединившиеся вокруг министра обороны генерала Хафеза Асада, стремились создать условия для развития частного предпринимательства и сохранить автономию армии; к началу 1970 им удалось добиться принятия постановлений о субсидировании частных предприятий и смягчении ограничений на импорт ряда товаров. Эти меры способствовали экономическому подъему страны и создали предпосылки для государственного переворота в ноябре 1970, в результате которого к власти пришло военное крыло Баас во главе с Хафезом Асадом. Режим Асада. Новое руководство предпочло стратегию развития, предусматривавшую государственное финансирование и контроль за деятельностью крупных капиталоемких предприятий и одновременно поддержку торговли и инвестиционного процесса в частном секторе, особенно в строительстве и сельском хозяйстве. Правительство Асада разработало пятилетний план подъема экономики. Октябрьская война с Израилем в 1973, во время которой Египет и Сирия предприняли скоординированное наступление на Синайский п-ов и Голанские высоты, хотя и была дорогостоящей акцией, продемонстрировала, что сирийские вооруженные силы значительно окрепли по сравнению с 1967. В 1974 Израиль вывел войска из ряда районов Голанских высот, включая город Эль-Кунейтра. Появившиеся в Сирии в начале 1970-х годов частные фирмы выиграли от повышения цен на нефть, принесшего процветание арабским нефтедобывающим государствам после 1973, а также от расширения связей с ливанскими банками и предприятиями легкой промышленности. Сирийские предприниматели, тесно связанные с Ливаном и нефтедобывающими странами Персидского залива, извлекли выгоду от вмешательства Асада в гражданскую войну в Ливане после 1976 и от укрепления дипломатических контактов с богатыми Саудовской Аравией и Кувейтом, которые предоставили щедрую экономическую помощь Сирии в конце 1970-х годов. Однако использование высшими сирийскими чиновниками казенных средств для поддержки сторонников режима, а также размер прибыли, которую получали предприниматели от связей с государственными компаниями, спровоцировали обвинения правящей верхушки в коррупции. Эти обвинения, вместе с нараставшей конкуренцией государственных предприятий и частных фирм, дали толчок активизации исламистского движения в конце 1970-х годов. В начале 1976 члены нескольких самостоятельных исламистских течений начали кампанию, направленную против правящего режима. В 1977–1978 они организовали серию нападений на правительственные объекты и убийства видных государственных и партийных деятелей. Весной 1980 в Халебе, Хаме и Хомсе произошли серьезные столкновения между правительственными войсками и мятежниками. После этого центральные власти выступили с рядом примирительных жестов, но уже в июле объявили членство в организации «Братья-мусульмане» уголовным преступлением. Группа влиятельных религиозных деятелей собрала в ноябре лидеров воинствующих исламистских организаций для создания Исламского фронта с целью координации деятельности оппозиции баасистским лидерам. В ответ на брошенный вызов режим начал укреплять свои позиции, усиливая общественный сектор экономики. Правительство повысило заработную плату на государственных предприятиях, зависимость которых от Дамаска, согласно принятым официальным постановлениям, уменьшалась, а ответственность перед местной администрацией повышалась. Частные компании, занятые в обрабатывающей промышленности, были обложены повышенным налогом. Был осуществлен комплекс мер, особенно в северных и центральных мухафазах, направленный на то, чтобы повернуть поток сырья от мелких частных фирм к государственным предприятиям. В 1981 правительство обязало коммерсантов-импортеров получать лицензии на право ввоза товаров из-за рубежа в министерстве торговли и обращаться за необходимыми кредитами исключительно в государственные банки. Торговцы, пытавшиеся обойти эти правила, арестовывались по обвинению в контрабанде и уклонении от налогов. Столкнувшись с наступлением на свои права, мелкие торговцы из Хамы под руководством членов организации «Братья-мусульмане» подняли в феврале 1982 открытый мятеж против властей с лозунгами, нацеленными на установление исламского порядка в Сирии. Мятеж был жестоко подавлен армией под руководством брата президента Рифата Асада. Следствием выступления в Хаме стало создание Национального союза за освобождение Сирии, в который вошли группировки, объединившиеся в Исламский фронт, и другие противостоящие режиму подпольные организации. Принятая ими хартия призывала положить конец коррупции, провести свободные выборы в Учредительное собрание и либерализовать конституцию. Однако оппозиция не сумела развить успех. Правительство поставило экономику страны под еще более строгий контроль, намереваясь справиться с нараставшей нехваткой инвестиций в производство и иностранной валюты, а противники Асада переключили свое внимание на международные дела, в частности на вопрос о поддержке Сирией исламистского Ирана во время его войны с Ираком (1980–1988). В начале 1980-х годов завершился экономический бум предшествующего десятилетия. В то время как военные расходы Сирии сильно выросли, особенно после начала массированного израильского наступления в Ливане в июне 1982, началось падение мировых цен на нефть, что существенно снизило валютные поступления. В результате уменьшились доходы от экспорта жидкого топлива и сократился приток денежных средств от сирийцев, работавших в богатых арабских нефтедобывающих государствах. По мере упрочения контроля над страной правительство Асада в конце 1980-х годов приступило ко второму этапу либерализации экономики. В заключительном Заявлении съезда Баас, проведенного в январе 1985, критиковались неэффективность и коррумпированность государственного сектора экономики и было выдвинуто предложение реорганизовать сложную систему обменных курсов с тем, чтобы уменьшить нелегальный оборот валюты и потери от незаконных операций на черном рынке. Весной 1985 новый премьер-министр страны Абдель Рауф Касем начал переговоры с западными государствами и зарубежными финансовыми организациями для привлечения иностранных инвестиций в сельское хозяйство и сферу услуг. При этом правительство продолжало утверждать, что подобная политика вполне согласуется с официальным планом экономического развития Сирии. В 1986 Европейское Сообщество пообещало Сирии финансовую помощь в размере 146 млн. экю, однако позднее заморозило ее. После того, как в 1990–1991 сирийское руководство поддержало действия международной коалиции против Ирака, эта помощь была разморожена. Эмираты Персидского залива и Саудовской Аравии предоставили стране средства в размере 1,25 млрд. долларов и кредиты на сумму в 3–4 млрд. долл. Эти вливания позволили добиться рекордного роста сирийской экономики (на 6% в 1990 и на 8% в 1991). В 1990-х правительство Сирии продолжало проводить жесткий внутриполитический курс. В декабре 1991 и марте 1992 оно освободило более 3 тыс. политических заключенных, но одновременно были произведены новые аресты, и число лиц, находившихся в заключении по политическим причинам, составляло, по данным международных правозащитных организаций, несколько тысяч человек. Страна испытывала трудности, связанные с дефицитом платежного баланса и бюджета. Правительство пошло на дальнейшее стимулирование развития частного предпринимательства. Власти пытались добиться улучшения отношений с Западом. В 1994 страну посетил президент США Клинтон (первый визит президента США в Сирию с 1974). Попытки американских и иных дипломатов добиться начала урегулирования сирийско-израильских отношений не увенчались успехом. Сирия заявляла о своей готовности к официальным переговорам при условии вывода израильских войск с Голанских высот и из Южного Ливана. С 1991 между обеими странами нерегулярно проводились встречи при посредничестве США, но в 1994 они были прекращены. После того, как в 1995 военные эксперты Израиля и Сирии договорились о рамках согласования аспектов безопасности, связанных с выводом израильских сил с Голанских высот, где израильтяне построили 31 поселение, переговорный процесс возобновился. Но уже в 1996 он был вновь прерван из-за арабо-израильского противостояния в Палестине. В декабре 1999 переговоры возобновились вновь. Улучшились отношения с Иорданией. На сирийско-иорданской границе была в 2000 организована зона свободной торговли. В 1998 правящий ПНФ в очередной раз одержал победу на выборах в Народный совет, а в феврале 1999 Х.Асад был переизбран президентом, получив на референдуме 99,9% голосов. Однако в руководстве партии Баас уже усилилась борьба за его наследство. Бывший вице-президент Рифаат аль-Асад (брат Х.Асада) впал в немилость; его частный порт в Латакии был в октябре 1999 штурмом взят войсками. Сам президент рассматривал теперь в качестве своего преемника сына – Башира аль-Асада. В марте 2000 был смещен со своего поста премьер-министр Махмуд аз-Зуаби, занимавший эту должность с 1987 (через 2 месяца он покончил с собой, обвиненный в коррупции). В новом правительстве Мухаммеда Мустафы Миро существенно укрепились позиции сторонников Башира. Сирия в начале 21 в. . 10 июня 2000 Х.Асад умер. После того, как Народный совет снизил возраст для кандидатов в президенты до 34 лет, Башир аль-Асад был официально выдвинут партией Баас на президентский пост. На референдуме 10 июля 2000 он получил поддержку 97,3% проголосовавших избирателей. Б. аль-Асад заявил о намерении продолжать попытки достичь урегулирования конфликта с Израилем, но повторил требование об отходе израильтян к границе, существовавшей до войны 1967. В 2002 Сирия объявила о готовности возобновить мирные переговоры с Израилем с той точки, на которой они были прерваны Х.Асадом, и без всяких предварительных условий. Новый президент предпринял также шаги по улучшению отношений с Ираком. Стремясь расширить базу для своего влияния в Ливане, Б. аль-Асад пошел на стратегическое партнерство с радикальной шиитской организацией «Хезболла». В 2002 Б. аль-Асад дважды объявлял амнистию: были сокращены на треть сроки заключения для детей в возрасте 7–18 лет, обвиненных в совершении уголовных преступлений, а в октябре прощение получили те, кто уклонялся от воинской повинности или дезертировал из сирийской армии. В 2002 были освобождены 12 видных политзаключенных, включая коммунистов и нескольких граждан Иордании. В страну возвращались некоторые активисты оппозиции. В апреле 2002 сто тридцать семь бывших политических заключенных направили президенту меморандум с призывом снять все ограничения и репрессивные меры, наложенные на тех, кто раннее был арестован по политическим причинам. Активизировалась деятельность правозащитных групп, а также оппозиционных организаций. В августе 2002 по инициативе «Братьев-мусульман» в Лондоне прошла конференция представителей оппозиции, на которой была принята «Национальная хартия для Сирии». Провозглашенные в ней принципы содержали приверженность правам человека и отказ от насилия. Однако новое руководство Сирии не собиралось следовать этим принципам и продолжало преследовать критиков режима. Продолжались аресты членов правозащитных организаций; многим из них власти запрещали заниматься юридической практикой. Среди других арестованных были некоторые из возвратившихся из-за границы деятелей «Братьев-мусульман», члены курдских политических организаций, а также десятки исламистов, обвиненных в связях с международной террористической сетью «Аль-Каида». В июне – июле 2002 десять оппозиционеров, обвиненных в попытках насильственного изменения конституционного строя, были приговорены к различным срокам заключения (до 10 лет), однако наиболее видный из них – лидер «СКП–политбюро» Риад эль-Турк – был в ноябре 2002 помилован президентом. Всего, по данным «Международной амнистии», в заключении оставались сотни политических противников – прежде всего, «Братьев-мусульман», членов проиракского крыла партии Баас, Партии исламского освобождения, Арабской коммунистической организации, палестинские активисты и др. На выборах в Народный совет, которые состоялись в марте 2003, кандидаты ПНФ завоевали 167 из 250 мест; остальные достались независимым кандидатам. В 2003 президент Сирии Б. аль-Асад резко осудил американо-британскую военную атаку против Ирака. В ответ США обвинили страну в поддержке терроризма и укрывательстве деятелей иракского режима Саддама Хуссейна. На Сирию были наложены американские санкции. Ряд европейских государств выразил обеспокоенность в связи с американским давлением на Сирию. СИРИЯ. ТУРЫ И ОТДЫХ В СИРИИ ________________________________________ СИРИЯ Сирийская Арабская Республика – государство в Западной Азии. Сирия граничит с Турцией, Ираком, Иорданией, Израилем и Ливаном, на западе омывается Средиземным морем Площадь Сирии – 185,2 тыс. км². Население Сирии – 13,4 млн. человек; 90% составляют сирийцы (арабы). Глава государства – президент. Официальный язык – арабский. Большинство верующих – мусульмане. Столица Сирии – Дамаск (1,45 млн. человек). Средиземноморское побережье – наиболее заселенная и освоенная часть Сирии, с большой площадью распаханных земель, занятых плантациями различных сельскохозяйственных культур. Климат на побережье Сирии субтропический средиземноморский, с мягкой влажной зимой и сухим умеренно жарким летом В Сирии господствует вечнозеленая субтропическая древесная и кустарниковая растительность. Вдоль всего побережья тянутся роскошные галечниковые и песчаные пляжи. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СИРИИ Сирия – страна древней цивилизации. На северо-западе страны, в древнем город Халеб, на скалистом берегу реки возвышается Халебская цитадель, существующая более 2500 лет. Историческим, культурным, хозяйственным центром страны является столица страны Дамаск – один из древнейших городов мира. В старой части города, обнесенной древней крепостной стеной, много красивых старинных зданий и исторических памятников: знаменитая мечеть Омейядов, дворец аль-Азема и др. Массивные старые здания с большими порталами соседствуют со зданиями времен французского классицизма и современной архитектуры. ТУРЫ В СИРИЮ Сирия – очень красивая страна, пожалуй единственная в своем роде, где уживались бы мусульманская и христианская религии. Дамаск -волшебный город со своим неповторимым восточным колоритом. Старый город, вымощенный кирпичом, запах кофе с кардамоном, кальян, яркий полумесяц над острой пикой мечети – как в сказке про Алладина! Местное население хорошо относиться к русским, большая половина в то или иное время учились в союзе, поэтому многие говорят на нашем языке. Кухня разнообразна, изобилуют молочные блюда, разнообразные мясные и овощные. Наивкуснейшие восточные сладости! В Дамаске моря нет, оно только в 200 км от города, пляжи не развитые, но тем и примечательно, нами был найден дикий пляж с прозрачной изумрудно-голубой водой и потрясающими белыми скалами! Съездить в тур в Сирию стоит тому, кто хочет окунуться в атмосферу Востока, не отягощенную нынешней цивилизацией! ОТДЫХ В СИРИИ Сирия – уникальная страна, колыбель многих цивилизаций. Возможно, нет другого места на Земле, где многочисленные памятники древности собрались бы на столь компактной территории. В течение нескольких часов здесь можно побывать сначала в III тысячелетии, до н.э., оттуда перенестись в Римскую империю, затем в Византию, арабский халифат, ощутить атмосферу крестовых походов и Османской империи. Сирия и Россия На территории города Тартус располагается пункт материально-технического обеспечения (МТО) российского военно-морского флота. В настоящее время ведутся работы по созданию в Тартусе российской военно-морской базы. В декабре 2005 состоялось подписание двух крупных российско-сирийских соглашений в газовой отрасли на общую сумму 370 миллионов долларов. Первый контракт предусматривает участие российской компании «Стройтрансгаз» в строительстве на сирийском участке (протяжённостью 324 километра) стратегического панарабского газопровода от сирийско-иорданской границы до местечка Ар-Раян под городом Хомс в 160 километрах к северу от Дамаска. Второе соглашение предусматривает строительство той же компанией газоперерабатывающего завода в районе города Пальмира. В декабре 2006 президент Сирии Башар Асад посетил с рабочим визитом Россию и провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Сирии необходима поддержка России в вопросе о создании трибунала ООН по делу об убийстве ливанского премьера Рафика Харири. В ноябре 2006 ливанское правительство Фуада Синьоры поддержал создание международного трибунала по делу об убийстве Рафика Харири, после чего сразу шесть министров от шиитской оппозиции в знак протеста покинули правительство. Одновременно организация «Хезболла» развернула в Ливане массовые акции протеста, которые, как полагают в Бейруте, были инициированы Сирией. Сам Синьора посетил Москву с просьбой о помощи в урегулировании ситуации за несколько дней до сирийско-российского саммита. Башар Асад перед началом визита в Москву заявил, что «Сирия выступает за достижение компромисса между кабинетом Синьоры и оппозицией и за стабилизацию в Ливане». Возможно, Россия поспособствует в этом. В Москве, со своей стороны, рассчитывают на сирийскую поддержку российской инициативы о проведении в Москве международной конференции по ближневосточному урегулированию. СИРИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАНЕ ________________________________________ Валюта Сирийский Фунт (SP), называемый в Сирии и других арабских странах `Лира`. Есть монеты в 5, 10, 25 лир (до инфляции курс лиры был гораздо выше и имели хождение банкноты этих же номиналов). Остальные деньги – бумажные. Их существует несколько видов: старые и новые. Все имеют хождение и принимаются к оплате. Обратный обмен валюты не осуществляется. Кредитные карты Наиболее распространены кредитные карточки American Express и Diners Club, в некоторых отелях могут также принять MasterCard. При помощи кредитной карточки можно купить авиабилеты, расплатиться в магазинах, компаниях по аренде автомобилей, отелях. Получить наличные с кредитной карточки в Сирии невозможно. ________________________________________ Виза Виза оформляется консульским отделом посольства Сирийской Арабской Республики в Москве. Адрес посольства Сирии: Мансуровский переулок, 4 Телефон посольства Сирии: 203-15-21 Факс посольства Сирии: 956-31-91 Приемные дни посольства Сирии Прием документов для оформления визы: Понедельник – пятница с 9:30 до 13:00 часов Выдача виз: Понедельник – пятница с 14:00 до 15:00 часов Суббота, воскресенье – выходной. Документы для оформления визы в Сирию Единая виза:Анкета (2 шт.), Фото (2 шт. 3х4), Загранпаспорт (не менее 6 месяцев на момент выезда из Сирии), Приглашение (для лиц женского пола, что будет являться гарантией безопасности). Для лиц мужского пола – визу можно получить в аэропорту. Если человек находится на территории Сирии больше 15 дней, то в этом случае нужна регистрация в местном ОВИРе. Для деловой визы, кроме вышеперечисленных документов, нужна еще и справка с места работы. ________________________________________ Время Отстаёт от московского на 1 час. ________________________________________ География Сирия находится на Восточном побережье Средиземного моря. Она граничит с Турцией на севере, Ираком на востоке, Иорданией и Палестиной на юге. Западная оконечность страны граничит с Ливаном и омывается Средиземным морем. Как добраться В страну летают 2 авиакомпании – `Аэрофлот` (2 раза в неделю) и `Сирийские авиалинии` (1 раз в неделю). Органы власти Глава государства – президент. Законодательный орган – Народный совет. Площадь 185180 кв. км. ________________________________________ Климат Субтропический средиземноморский, во внутренних районах континентальный сухой. Средние температуры января +4-12 С, июля +26-33 С. Осадков 100-300 мм., в горах до 1000 мм. в год. В крупных оазисах климат более мягкий летом и более теплый зимой. Влажность во внутренних районах очень низкая, что помогает легче переносить жару. Лучшее время для посещения – весна и лето. ________________________________________ Музеи В Национальном музее Северной Сирии в Халебе собраны скульптура, ювелирные изделия и домашняя утварь шумерского, хеттского, ассирийского и финикийского периодов, памятники эллинистической, римской и арабской культур. На средиземноморском побережье в районе Латакии находятся развалины финикийских городов-государств, наиболее известный из которых, Угарит, обнаружен при раскопках холма Рас-Шамра. ________________________________________ Напряжение 220В, 50Гц ________________________________________ Население 17 млн. чел. ________________________________________ Одежда Женская одежда, по возможности, не должна быть вызывающей. Слишком короткая юбка, открытые плечи и спина вдалеке от пляжа могут привлечь к Вам повышенное внимание. ________________________________________ Посольство России Посольство РФ в Сирии: Omar Ben Al Khattab Street, Adauwi, Damascus, Syrian Arab Republic Телефон: (8-10-963-11) 442-3155, 442-3156 Факс: (8-10-963-11) 442-3156 E-mail: ruscons@net.sy ________________________________________ Правила поведения Фотографировать людей можно только с их согласия, а стратегические объекты (пограничные пункты и аэропорты, военных, военную технику и т.п.) запрещено. ________________________________________ Праздники Праздники с фиксированными датами: 1 января – новый год, 8 марта – День Революции, 21 марта – день Матери, 17 апреля – День Эвакуации (французских войск), 1 мая – День Солидарности Трудящихся, 6 мая – День Павших, 6 Октября – годовщина Октябрьской войны 1973 г. Отмечаются и мусульманские праздники, даты которых колеблются ежегодно в пределах двух недель в связи с тем, что для установления их наступления используется лунный календарь. ________________________________________ Промышленность нефтеперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, текстильная промышленность. ________________________________________ Религия 74% мусульман-суннитов, 16% мусульман других течений, 10% христиан. ________________________________________ Сувениры Сирия – это рай для любителя покупок. Те же, кто никогда не любил часами бродить по торговым рядам, делая все новые приобретения, на этот раз, несомненно, погрузятся в процесс выискивания товара, процесса торговли, и, наконец, приобретения самых различных, порой неожиданных вещей. Это и традиционные арабские кофейники, и засахаренные фрукты, и всевозможная одежда и обувь, кальяны, нарды. ________________________________________ Таможенные правила Ввоз и вывоз ввезенной иностранной валюты не ограничен, в случае, если ввозимая сумма превышает 2000 USD (или эквивалент в другой валюте), деньги желательно задекларировать. Вывоз местной валюты запрещен. Запрещен ввоз оружия, наркотиков, видео- и печатной продукции, противоречащей нормам ислама и угрожающей общественному порядку. Аудио-, видео- и телеаппаратуру, электронные приборы, необходимо внести в паспорт, на телевизоры заполняется особая форма. Норма ввоза золота – 500 гр. Столько же золота можно вывезти из страны, но при этом необходимо предъявить квитанции о покупке. Квитанции также необходимы для вывоза ковров машинной работы, предметов антиквариата, бытовой техники и других ценных товаров. Вывоз ковров ручной работы запрещен. ________________________________________ Транспорт Для передвижения по стране удобно использовать рейсовые автобусы, которые очень дешевы, или достаточно дешевые рейсы сирийских авиалиний между крупными городами (билет на самолет может стоить около 30 долларов). Так как имеется проблема с внятностью и читаемостью дорожных указателей, то лучше не брать машину в аренду без водителя. К некоторым достопримечательностям можно доехать только по грунтовой неасфальтированной дороге – без знающего местность человека вам будет сложно сориентироваться. ________________________________________ Чаевые Чаевые принято давать официантам в дорогих ресторанах (10%), швейцарам, иногда таксистам. ________________________________________ Язык Официальный язык – арабский, Туркменском языке ,попадаются люди, говорящие по-русски, по-английски и по-французски. Большинство указателей на дорогах не имеет дублирования английскими буквами или транскрипция арабских названий имеет искажения.

Suriye Türkmenleri’ يونيو 26, 2007

Posted by suriyeturkmenleri in Uncategorized.
add a comment

Suriye Türkmenleri’
 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 400 yıl boyunca adaletle hükmettiği Suriye topraklarında günümüzde 3 milyonu aşkın Müslüman Türkmen yaşıyor. Suriye yönetiminin asilimilasyon politikası ile karşı karşı bulunan Müslüman Türkmenler, tüm olumsuzluklara rağmen milli benliklerini korumaya ve ‘Türkmenlük’lerini unutmamaya çalışıyorlar. Tek dayandıkları güç ise, uluslararası alanda yıllardır Suriye Türkmenleri’ne desteğini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti ve Turkmenstan…..Suriye Ortadoğu’da pek çok din, mezhep, ırk ve dilin birarada yaşadığı demografik yapıya sahip bir ülke. Bugünkü Türkiye-Suriye ilişkilerine ve Suriye’de yaşayan Türkmen azınlığın sorunlarına geçmeden önce Suriye’nin tarihini ve Türkmenlerin Suriye topraklarına ilk adım atışını incelemekte yarar var.

Türkmenler Suriye Topraklarında
İslamiyet’in doğuşu ile birlikte tüm Arap yarımadasına hızla yayılan İslam dini, bugünkü Suriye topraklarına Hz. Ömer döneminde girmiştir. İslam’ın Suriye’de yayılması Emevi ve Abbasi’lerin Hilafet döneminde tüm hızıyla devam etmiştir. Türkmenlerin Suriye’ye gelişleri 11. yüzyıla kadar dayanır. Suriye topraklarına ilk olarak Oğuzların Türkmen kolu adım atmıştır. Türkmenlerin bölgeye kesin yerleşmeleri ise Büyük Selçuklu Devleti’nin Gazneliler’le yaptığı Dandanakan Savaşı sonrası olmuştur. Özellikle Halep, Lazkiye, Trablus şam, Hama ve Humus Golan Konetera  gibi şehirlere yerleşen Türkmenler, 1070 yılında Güney Suriye’yi tamamen ele geçirmiştir.1078 yılında Selçuklu Hükümdarı Sultan Melikşah Suriye Selçuklu Devleti’ni kurma emrini vermiştir. Oğuzların Yıva Boyu, Bayat, Avşar, Beydilli, Döger ve Üçoklar Oymakları, Şam ve Halep şehrine yerleştirilmişlerdir. Bu bölgedeki Türk Boyları 1096 yılında Selahattin Eyyübi komutasındaki Müslümanlarla birleşerek Haçlılara karşı bölgeyi korumuşlardır. Selahattin Eyyübi’nin ölümünden sonra bölgeye bir başka Türk Devleti olan Memlükler hakim olmuştur. Bu dönemde Anadolu’ya hakim olan Anadolu Selçuklu Devleti 1243 yılında Moğollarla yaptığı Kösedağ Savaşı’nı kaybetmesi üzerine Moğol baskısı altında kalmış, Kayseri ve Sivas’ta yaşayan Türkmenler kitleler halinde Suriye’ye göçetmişlerdir.

Suriye’de 400 Yıllık Türk HakimiyetiBu dönemde Suriye’ye geçip Şam’a yerleşen Türkmenler 1337 yılında Dulkadiroğlu Beyliği’ni kurdular. 1516 yılında Mercidabık Savaşı’nda Memlükleri yenen Osmanlılar Suriye topraklarını ele geçirdiler. Bölgedeki Türk hakimiyeti kesintisiz olarak 400 yıl sürmüştür. Bu süre içerisinde Suriye’de yaşayan yerli halk Türk Kültür ve Medeniyeti’nin etkisi altında kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde kalan Suriye toprakları, tam 400 yıl boyunca adil Türk yönetimi altında kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan kendini geliştirdi. Ancak Ortadoğu’daki Osmanlı topraklarının Sykes-Picot Antlaşması ile paylaşılması üzerine Fransa, Suriye topraklarını ele geçirdi. Fransızların 1936 yılında Vionet anlaşmasıyla Suriye’ye bağımsızlık vermesi üzerine Hatay’ın bağımsızlığı sorunu gündeme geldi.

Suriye’deki Türkmenler
Suriye Türkmenleri’nin 1936’dan beri Türkmençe konuşmaları ve Türkmençe yayın çıkartmaları yasak. Her türlü kültürel haktan mahrum olan Türkmen azınlık, Günümüzde Türkmençe eğitim görmesine izin verilmeyen. Türkmen azınlığın, dernek ve vakıf kurmasına izin verilmediği için biraraya gelerek kendilerini ifade edemiyorlar. Beşşar Esad”in sayasinde Suriye Türkmenleri’nin temel hak ve özgürlüklerinin iadesi konusunda cok iyi adım atılmıştır Turkmenler cok iyi özgürlüklerine kavoşte                                                                        Suriye Türkmenleri’nin Bugünkü Durumu1. Dünya Savaşı’nın ardından Fransız mandası altındaki Suriye sınırları içinde bırakılan Sancak Bölgesi (Hatay-İskenderun) 1938 yılında bağımsızlığını ilan ederek Türkiye’ye bağlandı. Türkiye’nin bu diplomatik zaferi Suriye topraklarında yaşayan Türkmen azınlık için bir umut ışığı olmuştu…Suriye’de kalan Türkmen nüfusun geleceği konusunda kalıcı bir çözüm bulunamadı. Dolayısıyla Suriye topraklarında kalan Türkmen nüfusun siyasi ve kültürel hakları hukuki bir zemine oturtulamadı. Bugün Suriye’deki Türkmenler yoğun olarak Lazkiye ve Halep ve Homos ve Hama ve Golan bölgesinde yaşamaktalar. Ayrıca başta Şam olmak üzere birçok bölgede de azınlık halinde birçok Türkmen yaşamaktadır. ve 1994 ise, Iskenderun’da Bayir-Bucak Türkmenleri Yardimlasma Dernegini kurmuslardir.                            Lazzikiye Türkmenleri
    
Suriye’nin Akdeniz kıyılarında, başta Lazzikiye şehir merkezi Cimmel Harası (Türkmen Mahallesi) olmak üzere Basit, Bayır, Behlüliye, Kesap nahiye ve köylerinde Bayır-Bucak Türkmenler yaşamaktadır Bu şehir ve nahiyelere bağlı Türkmenler’in yaşadığı köy sayısı ise yörelere göre Lazkiye merkezi ve civarında 265 Türkmen köyü vardır ve  şöyledir: Lazzikiye vilayet merkezi ve Kesap Nahiyesi’ne bağlı 6; Bucak bölgesinde sahil boyunca 84; Behlüliye Nahiyesi’ne bağlı 12; Bayır Nahiyesi merkezine bağlı Kebeli’nin kuzeyinde 27, doğusunda 8, güneyinde 11; İncesu’nun batısından güneye doğru olan bölümünde 20, doğusunda 17. Suriye hükümeti, son yıllarda Türkçe yer adlarını Arapça’ya çevirmiştir. İsabeğli “İseviye”, Kabamazı “Belutiye”, Tırınca “Ümitüyur”, Karınca “Behlüliye” olmuştur. Bazı Türkmen köyleri : (Karamustafa, Büyükpınar,Köy Çiçekliyazı mahalleleri) , hayat, sallor, al yamamah, assamra, al ğassaniyeh, kastalmaaf, ğamam, um tuyur,  zınzıf,  Turunç, Meydancık, Hacranlı Hasancık Saray, Camuslu, Bödirsiye, Karaca, Çamurlu, Bostancık, Fakıhasan, Karabacak, Mollomahmutlu, Ubeydiye, Karamanlı, Kara Cücük, Türkmenli, Çalkamanlı, Sağırt, Ali, Elmalı, Abanlı, Bayır nahiyesinden, Gebelli, Dervişhan, Gebere, Şeren, Karaahmet, Gökdağ, Yumuşak, Mılıklı, Kebir,Murtlu, Karakisa, Ulucak, Kara pınar, Aşağı Karamanlı, Yukarı Karamanlı, Saldıran, Karacağız, İsapınar, Kulcuk Pınar, Kulcuk, Çukurcak, Nisibin, Dağdağan, Çovkaran, Sarraf, Kapıkaya, Ablaklı, Kapaklı, Çanacık, Korali, Çınarlı, Kızıkçuracık, El Kasap, Kislecik, Mahruka, Kuruca, Kızınca, Ağcabayır, Cümeren Yamadı,  Burc-İslam,  Sulayıp.
                                                                                                                                                           Halep Türkmenleri

     Osmanlı Devleti döneminde Türk nüfusunun idari merkezi Halep’ti. Halep, sokaklarında Türkçe konuşulan bir yerdi. Türk mimari ve sanat eserleri Halep’te oldukça çoktur. Suriye’de Halep şehiride  daha çok yaşayan Türkmenler vardır şehir merkezi Huyluk harası(büyük bir Türkmen Mahallesi , Huyluk Türkmen harasının nüfusu 700,000 tahmin edilir  )  , Kürtdağı, Cerablus, Mümbiç, Musabeyli, Azez nahiyeleri ve yörelerinde Türkmenler yaşamaktadır , Bu şehir ve nahiyelere bağlı Türkmenler’in yaşadığı köy sayısı ise yörelere göre şöyledir: Cebeli Sema’nın doğusunda nahiye merkezi ile 16; Kilis’in güneyinde Azez Kazası’na bağlı, Azez ile Aferin Suyu arasında 17, Azez’in doğusunda 29, güneyinde Halep’e bağlı 3; Çobanbeğ Nahiyesi’nde Mümbiç Kazası’na doğru 54, aynı kazanın güneyinde 15; Baraklı Oymağı’ndan Cerablus Nahiyesi’ne bağlı 26; Sacır Suyu’nun güneyinde 23; Urfa hudud nahiyesi Mürşid Pınarı ve Akçakale Kazası’nın güneyine isabet eden ve Belih Irmağı’na kadar uzanan sahada Halep şehrindeki Türkmen mahallelerinin dışında, bölgedeki Türkmen  köylerinin sayısı 350’yi bulmaktadır.Halep Bazı Türkmen köyleri : mirza, kerpiçli, arabazi, merhan (balwa ),khalisa  ,dashlihoyuk ,karsanle ,aiyasha ,talaysha, sakizlar ,sande ,arabcurduk ,dabis ,bizaah ,bozilja  ,agdash, beyliz, nabğa, kanlı koy, eşekli, usbağılar, gavureli, amerne, bel veren, taflı, lilve, yusuf başa, kadılar, memeli, kurucu höyük, taş atan , buyan, dadlı, belli, sakkal veran, kara yakub, kara taş, kara kuz, balali köy, bandarlık, duraklı, anbarlı, hacı hasanlı, kara baş, bir elli, avşar, küllü, dabık, yazlı bağ, ıral, şüvirin, delha, iğde, tukmen barıh, kara köy, kara mazraa, harab mamal, azak, hava köy, telile, beş curun, sinekli, ziyarat, okuf, çoban bey, hedebet, tiral, kurt, öküz öldüren, cubbon, üvilin, zülüf, kalkum, bablimun, tat hums, çeke ,dashkapo, samandra ,bahwarta ,harcala, kndra………….                                                                                                                                                  Hama ve Humus Türkmenleri
   “Humusta kim derse ben Türkmen değilim o asılında  humuslu değildir ” , işte Suriye tarihçisi ( Süheyl zakkar) demiş  , çünkü ona ve eski  Arab tarihçisine (bin el esir )a göre, 11. yy humusu büyük bir deprem yıkmış, tamamını viran etmiş sonra humusu yeniden tamir eden Türkmenlerdir (zingilar ve Selçuklular), Nureddin Mahmut bin zingi tarafından, humusun merkezinde eski haralarından birinin adı haratul-Türkmen(Türkmenler harası) ve eski şehir kapılarından birisi  babu- türkmen (Türkmen kapısı) ama bu günlerde bu haralarda yaşayan Türkmenler tamamen arablaşmış . Suriye’nin Hama-Humus şehirleri ve Lübnan sınırı arasında kalan kısımdır. Türkmenler genellikle Humus’ta ve Humus köylerinde ve bazı Hama köylerinde yaşamaktadırlar. Osmanlı imparatorluğun devrinde Buralara yerleştirilmeğe davet edilen ve iskana me­mur olan oymaklar şunlardır: Kara Avşar, înallu, Döğer oğlanı, Hama Değeri Mustafa kethüda, Hama Düğeri tabi-i Derviş kethüda, Şam Beğmişlüsü, Hüccetlü, Kapu-uşak, Eymir-i Dündvarlu, Çozlu Çerkez-oğulları, îdris Kethüdaya tabi Abalu, Tokuz han Harbendelüsü, Kara Tohtemürlü, Köse Kethüdaya bağlı Şerefli, Uşak obası, Beşîr-oğulları obası, Eymir-i Sincarlu, Bozlu, Ebu Derda’ya bağlı olan Bozlu ,Tohtemürlüsü, Salur (Sellüriyye) türkmenleri, Dindaş oğlu îsmail Bozulus’a bağlı olan Genceli Avşarı, Kızıl Ali, Danişmendlü’ye tabi Kara Halil .Humusa bağlı bazı Türkmen köyleri : baba amr harası ( bugünkü Türkmenler Mahallesi ) zara, mitras, bdada, arcun, alhusun, dar kabira, kızhıl, üm al kasab, samalil, burc kaya.Hamaya bağlı bazı Türkmen köyleri : akrab (kara halili), tulluf, hazzur, huvvır el trukman, bıt natır  , hırmıl                                                                                                                                                                                         Kunteyra Golan Bölgesi Türkmenleri :
Burası Filistin sınırına çok yakındır. Kafkasya’dan gelenler 1878’de buraya yerleştirilmişlerdir. bağlı bazı Türkmen köyleri : hafr, al kadırıyye, kafr nafah, zabya, al rezzanıyye, ahmadıyye, huseynıyye, ayn kura, ayn sümsüm, ayn alak, üleyka, ayn ayşa.
                                                                                                                      Şam ve draa Türkmenleri :
                                                                                                                       Şehirde Türkmenlerin oturduğu büyük bir mahalle bulunmaktadır. Ayrıca Havran ovasında da Türkmenler vardır. Şama bağlı bazı Türkmen köyleri : kaldun, ruhaybe, adra ve bazı şam haraları ( el hecer el esvad el tadamün , cöber ) ve draaya bağlı bazı Türkmen köyleri : dara şehir merkezi , busra, maarba, burak,
, Suriye topraklarinda yasayan Türkmen nüfusu 3 milyon aşkın Müslüman Türkmen yaşıyor olarak tahmin edilmektedir.
 
Osmanlı döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin idari merkezi olan Halep, bugün hala Türk mimarisinin izlerini taşımaktadır. Ayrıca Halep sokaklarında hala yoğun olarak Türkçe konuşulmaktadır.
Osmanlı’nın Ardından Suriye ve Ortadoğu Manzarası
Osmanlı, Ortadoğu’da I. Dünya Savaşı ile birlikte gücünü yitirdi. Savaşın ardından Ortadoğu’da, bölgenin yeni hakimlerinin menfaatlerine uygun bir düzenleme yapıldı. İngiltere ve Fransa, eski Osmanlı vilayetlerinden yapay devletler oluşturdular. Bağdat vilayeti, “Irak” adlı bir devlete dönüştürüldü ve İngiliz egemenliğine bırakıldı. Halep ve Şam vilayetlerinden “Suriye” diye bir devlet çıkarıldı. Öte yandan, tarihsel olarak Suriye’nin bir parçası olan Beyrut ve çevresi, “Lübnan” adıyla ayrı bir devlete dönüştürüldü. Daha güneyde, Ürdün nehrinin batı yakasında ise, o zamana kadar sadece coğrafi bir bölge olan “Filistin” bir devlet haline getirildi. Nehrin doğu yakasında ise “Transjordan” (Ürdünötesi) adlı bir devlet kuruldu. Bu ülke bir süre sonra sadece “Ürdün” olarak bilinecekti.Bu devletlerin hiç biri etnik ya da dini bir birliğe dayanmıyordu. Irak denen ülkede, birbirinden çok uzak üç ayrı grup vardı; Kürtler, Sünni Araplar ve Şii Araplar. Suriye ise daha da karışıktı; Sünni Araplar, Alevi Araplar, Dürziler, Kürtler… Hepsi bu yeni devletlerin çatısı altında yaşıyorlardı. Filistin’de Arapların yanında giderek artan ve kendi devletlerini kurmayı hedefleyen bir Yahudi nüfusu vardı. Lübnan ise Hıristiyan Araplar ile Müslüman Arapları barındırıyordu. Ancak bu iki temel kategori de kendi içlerinde mezhep farklılıklarıyla bölünmüşlerdi.Osmanlı sonrasında oluşan Ortadoğu’nun bir başka özelliği ise, sınırların tamamen masabaşında ve cetvelle çizilmiş olmasıydı. Sınırlar herhangi bir etnik temel gözetilmeden, yalnızca Fransa ve İngiltere’nin çıkarlarının öngördüğü biçimde belirlendiler. Böylece ortaya tam bir mozaik çıktı. Ancak barış ve bir arada yaşamaya uygun bir mozaik değil, çatışma ve savaşa uygun bir mozaik. Fransa ve İngiltere’nin yeni kurdukları devletlerde yaptıkları düzenlemeler de istikrarı bozucu nitelikteydi.

Stratejik Boşluk
Osmanlı sonrasında Ortadoğu’da kalıcı bir düzen ve istikrar oluşturulamamasının nedeni, sömürgecilerin bunu yapabilecek bir güce sahip olmaması değil, bunu yapmak için gerekli olan stratejik anlayışa sahip olmamasıydı. Osmanlı, ele geçirdiği bölgelere “nizam” götürmeyi İlahi bir görev sayan bir anlayışa sahipti. Sömürgeciler ise sadece kendi menfaatlerini gözettiler.Bugünün siyasi literatürüyle, Osmanlı İmparatorluğu “moralpolitik” (ahlaki) bir strateji vizyonuna sahipti. Sömürgeciler ise “reelpolitik” (katıgerçekçi) bir vizyonla hareket ettiler. Bu nedenle, kısa vadede kendilerine menfaat sağlandığını gördüklerinde, bir ülkeyi uzun vadede karmaşa ve istikrarsızlığa sürükleyecek politikalar izlemekten çekinmediler.İngiliz ve Fransız sömürgeciliğinin reelpolitik mantığı Ortadoğu’daki halkların nefretini kazanmalarına yol açtı. Bu nedenle İngiltere ve Fransa Ortadoğu’da çok az bir süre kalabildiler. Arap ülkelerinin başına geçirdikleri kukla liderler, II. Dünya Savaşı’nın ardından birer birer devrildi. İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu macerası da böylece sona ermiş oluyordu.

İngiltere ve Fransa’nın ardından gerek Ortadoğu’ya gerek dünyanın başka bölgelerine egemen olan emperyalist güç ise elbette ABD oldu. Ancak ABD de aynı reelpolitik vizyonu izledi. Bu nedenle Üçüncü Dünya’nın dört bir yanında kanlı rejimleri destekledi, faşist cuntalarla işbirliği yaptı, terörist gruplara yardım etti. Vietnam’ı bu reelpolitik vizyonla harabeye çeviren ABD “nizam” getirme gibi bir amacı yoktu: ABD Vietnam’da sadece kendi uluslararası şirketlerinin ve silah endüstrisinin çıkarlarını arıyordu.

ABD’nin Ortadoğu stratejisi de aynı yönde gelişti. ABD’nin Ortadoğu’daki varlığı, Ortadoğu’ya “nizam” getirmedi. Aksine, İsrail saldırganlığını ısrarla destekleyerek bölgedeki kaosun temel nedenlerinden biri oldu. Bugün de durum hala böyledir. ABD’nin zoruyla yürüyen barış süreci, Filistin tarafına getirdiği dayatmalarla, bölgede yeni sıkıntılara yol açacak niteliktedir.

ABD’nin eski Osmanlı coğrafyası olan Balkanlar’daki stratejisi de yine bölgeye istikrar ve huzur getirecek nitelikte değildir. Washington’ın Sırp saldırganlığına 1991’den 1995’e kadar dört yıl boyunca hiç bir ciddi tepki göstermemesi bunun bir göstergesiydi. 1995’te imzalanan Dayton Anlaşması ise, Aliya İzzetbegoviç’in de belirttiği gibi, bölgeye adalet değil, sadece barış getirdi. Bugün Balkanlar’da Osmanlı’nın mirası olan Müslüman halklar, hala “otorite boşluğu”nun tehdidi altındadırlar.

http://halapturkmen.blogcu.com

التركمان في سورية يحتفلون بمناسبة تجديد البيعة للدكتور بشار الاسد رئيس الجمهورية يونيو 26, 2007

Posted by suriyeturkmenleri in Uncategorized.
add a comment


التركمان في سورية يحتفلون بمناسبة تجديد البيعة للدكتور بشار الاسد رئيس الجمهورية

 

نظم جماهير وعشائر التركمان في حلب الشهباء ومناطقها احتفالا جماهيرا ضخما في حلب حي الهلك تحت شعار التركمان جند الوطن بقيادة الرئيس بشار الاسد حامي الوطن. خلال المهرجان الخطابي والغنائي عبروا التركمان عن حبهم لقائد الوطن ووقوفهم خلف قيادته الحكيمة حتى النصر واسترجاع الجولان المحتل من العدو الاسرائيلي وتضمن الاحتفال كلمات القاها بعض الحضور وكذلك اقيم حفلات الدبكة التركمانية والعربية .